100483. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázok, vagy gázkeverékek és gőz katalizáló anyagok jelenlétében való kezelésére, pl. alacsony forrpontú szénhidrogének előállítása céljából és ezen katalizáló anyagok reaktiválására

— 2 — zetési pontjait ezen vezetékek egész felü­letére elosztjuk. Ilyen módon a tcrvbe­vett reakció, tehát akár katalízis, akár regenerálás egyidejűleg az egész masszá-5 ban végbemegy, olyan módon, hogy az egy adott pillanatban ugyanolyan módon és ugyanolyan feltételek mellett folyik le a kai alizálómassza minden pontjában. A találmány tárgyát tevő berendezést 10 példaképpen olyan eljárások foganatosí­tásánál használhatjuk, amelyeknek segít­ségével széntartalmú anyagok, amilyenek a lignitek, szénpalák, tőzegek, kátrányok stb. desztillációsánál vagy égetésénél ke-15 letkező gázok vagy gőzök keverékéből vagy pedig olajgőzökből alacsony forr­pontú szénhidrogéneket állítunk elő. Ismeretes, hogy ezen gázokat vagy gő­zöket tisztítás, valamint rákövetkező hid-20 rogénben való gazdagítás céljából, ka­marákon vezetik keresztül, amelyekben általában két hamis fenék között, vagy egy belső hamis fenéken katalitos masz­sza van, amely masszát bizonyos ideig 25 tartó használat után pl. levegő- vagy oxigénárammal regenerálni kell. Miután pedig ezen regenerálásnál tetemes meleg fejlődik, ezen melegfejlődést lehetőleg korlátozni kell oly célból, hogy a regene-80 rálás időtartamát csökkentsük és hogy az ezen idő alatt használaton kívül levő ké­szüléket ismét gyorsan üzembe helyez­hessük, amit olyan módon érhetünk el, hogy a regeneráló közeget az egész masz-35 szára egyidejűleg engedjük hatni. A találmány tárgyának foganatosítá­sára példaképpen a mellékelt rajz 1. áb­ráján metszetben vázlatosan bemutatott készüléket használhatjuk. Ezen foganato-40 sítási példánál a katalizátorokat tartal­mazó tartányt (A) cső képezi és a tervbe­vett reákció kizárólag a katalizátoroknak levegő vagy víz és vízgőzkeverék befúvása útján való regenerálása. Az (A) csőben, 45 evvel koaxiálisan, hosszanti falán perfo­rált (B) henger van elrendezve, amely egyik végén zárt, szembenfekvő (bl) vé­gén pedig levegő vagy oxigén bebocsátá­sára szolgáló (Bl) csővezetékkel van ösz-50 szekötve. A (C) katalizátor a perforált (a) fenéklapon van elhelyezve, míg a csa­pokkal felszerelt (Al, A2, A3) csővezeté­kek a katalizálandó gáznemű termékek bevezetésére, a reakciós termékek kiveze-55 tésére, ill. a regeneráló hatóanyag kive­zetésére szolgálnak. Bejelentő megállapította, hogy a rege­nerálás időtartama 20:1 arányban csök­kenthető olyan esetben, ha fentről kizá­rólag levegőt fúvatunk be és azt az 60 egész csövön átvezetjük, mimellett a re­generálás alatt elért hőfokot még alacso­nyabban tartjuk, mint a jelenleg szoká­sos módszereknél. Ugyanezen eljárást és berendezést al- 65 kalmazhatjulk a katalitos reákciók előse­gítése céljából. A 2. ábra szerinti foga­natosítási példánál az (A) csőtartány a (C) katalizátorokat tartalmazza és a tervbevett reákció nascens hidrogénnek a 70 szénhidrogén gőzökre való behatása, amely hidrogén a bevezetett gázban je­lenlévő kénhidrogénnek fémoxid útján váló megbontásából keletkezik. Az (A) cső belsejében elrendezett perforált (B) 75 csővezeték a kénhidrogénnek (Bl) cső­vezetékből való bevezetésére szolgál. (Al)-nél a gőzállapotban lévő szénhidro­géneket vezetjük be, míg az (A2) csőve­zeték a szénhidrogéneknek és a maradék- 80 gázoknak kivezetésére szolgál. Természe­tes, hogy ugyanezen eljárást váltakozva foganatosíthatjuk egyrészt a katalitos reákeióknak, másrészt a katalitos anya­gok regenerálásának elősegítésére. Ecél- 85 ból a katalitos anyagokat gyűrűalakú perforált kosárban helyezhetjük el, mi­mellett a reákció alatt a burkoló, vagy burkolt falon át a kezelendő gázokat, míg a reaktiválás periódusa alatt a re- 90 generálási gáznemű anyagot a burkolt, vagy burkoló falon át vezetjük be. Ter­mészetesen nem feltétlenül szükséges, hogy a tartányok és vezetékek csőalakúak legyenek. Hasonlóképpen a gáznemű ter- 95 mékek bevezetésére szolgáló lyukazatok kis fémfúvókák által helyettesíthetők. Szabadalmi igény: Berendezés gázok, vagy gázkeverékek, vagy gőzök szilárd katalizáló anyagok 100 jelenlétében való kezelésére, pl. ala­csony forrpontú szénhidrogének elő­állítása céljából és ezen katalizáló anyagok reaktiválásáira, jellemezve azáltal, hogy a reákciós kamrák és a 10S gáznemű reaktiválási anyagokat, va­lamint esetleg a kezelendő termékek­nek ezen kamrákba bevezető vezeté­kek egymást kölcsönösen burkolják, mimellett ezen burkoló, vagy burkolt 110

Next

/
Thumbnails
Contents