100451. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szöveteknek mosódobban való tisztítására és hozzávaló mosógép

Megjelent 1930. évi jii l in s hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100451. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Eljárás szöveteknek mosódobban való tisztítására és hozzávaló mosógép. The Maytag- Company Newton Iowa U. S. A. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 6-ika. A találmány szövetek tisztítására való eljárásira és ennek keresztülvitelét eólzó, eraművi úton meghajtott mosógépre, kü­lönösen pedig a röpítőkerók ós az ehhez 5 tartozó cseber vagy mosódob szerkezeti kiképzésére, valamint az ily fajta mosógép röpítőkerekét meghajtó műre vonatkozik. A találmány egyik célja abban áll, hogy ruhák, szövetek és mindenféle ha-10 sonló tárgyak mosására és gondos tisztí­tására alkalmas géppel egyidejűleg oly berendezést létesítsünk, mely az igen fi­nom minőségű, esetleg könnyen szakadó és szétmálló szöveteknek mosását is gaz-15 daságosan és kifogástalanul végzi. A fi­nom minőségű szövetek alatt értjük a csipkét, fátyolszövetet, a gyenge selyem­szövetet, áttört függönyöket és efféléket. Igen gyakran értékes tárgyak, mint erek-20 lyék, hagyatéki és egyéb nagyértékű tár­gyak részben vagy egészben finom és könnyen szakadó szövedékekből vannak összeállítva, melyek, ha beszennyeződtek, osak nehezen moshatók, minthogy minő-25 ségük nem engedi meg, hogy azokat a kö­zönséges mosógép ismételt igénybevételé­nek, mi több, a kézzel való mosásnak al á­vessük. A találmány az ilyfajita tárgyak­nak mosását és tisztítását nem csak meg-30 engedi, hanem ennek oly keresztülvitelét is lehetővé teszi, hogy igen gyenge és könnyen szakadó tárgyak a mosási folya­mat alatt mechanikailag is kezelhetők, anélkül, hogy a minőiség és szépség legcse-35 kélyebb mértékben is szenvedne. A mo­sandó tárgyak dörzsölésének megszünte­tése folytán az élettartam sem befolyásol­tatok károsan. A találmány egy előnyös foganatosítási alakját a mellékelt rajzok tüntetik fel, 40 ahol is az 1. ábra a mosógép függőleges hosszmet­szete. A 2. ábra a mosódöb keresztmetszete a rö­pítőkerók felülnézetóvel. A 45 3. ábra a hajtószerfcezetnek részeit víz­szintes metszetben mutat ja be. A 4. ábra nagyobbított léptékű metszete a mosódob fenekének, a röpítőkeréknek, a hajtószerkezet egy részének és a röpítő- 50 kerék tengelycsapágyaihoz való tömítő­szerkezetnelk. Az 5. ábra a röpítőkerék és hajtómű közötti kapcsolatnak függőleges metszete, míg a 6. ábra a mosódob fenekének felülnézete 55 a röpítőikerék eltávolítása után. Az (1) mosódob (3) futógörgőkkel ellá­tott (2) csőlábakon van megerősítve. A csőlábakon (4) fenék van megerősítve, mely a szigetelő (6) alaplemezhez csava- 60 rolt (5) motort hordja. Az alaplemez a (4) fenékhez van csavarolva. A (2) csőlábak ugyanosák csőalakú teleszkópos (7) tolda­tokkal vannak ellátva, melyek magassági beállítás céljából a i(2) csőlábaik részét al- 65 kotó (8) szorítókban eltolódnak. Az (5) motort a hajtóművel (9) szíj köti össze, mely a mótortengelyen ülő (10) szíjtárcsa és a (12) haránttengelyen ülő, meghajtott (11) szíjtárcsa körül fut. A (12) tengelyen 70 (13) csavar van elrendezve. Az ehhez tar­tozó (14) csavarkerék a függőleges (15) tengelyen van félékéivé. A (13, 14) csavar­kerékmű i(16) tokban foglal helyet, mely a mosógép egyik csőlábán van megerő- 75 sítve és így ennek részét alkotja. Az (5) mótor és a (13, 14) csavarkerék­mű között az alumiiniumból való (17) vé-

Next

/
Thumbnails
Contents