100227. lajstromszámú szabadalom • Eljárás igen tiszta vasoxid és kén előállítására vastartalmú szulfidércekből

Megjelent 1930. évi jiinius hó lG-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100227. SZÁM. — XII/íl. OSZTÁLY. Eljárás igen tiszta vasoxid és kén előállítására vastartalmú szulfidércekből. Comstock & Wescott Inc. cég- Boston. A bejelentés napja 1928. évi junius hó 30-ika. Már különböző célokra javasolták vas­tartalmú érceknek,* pl. piritnek klórral, vagy kénklórral való kezelését; a szulfid­ércet azonban rendesen klórozás előtt pör-5 kölik, hogy még a klór alkalmazása előtt oxidérccé alakuljon át. A ként tehát még a klór alkalmazása előtt hajtják ki. Is­meretes továbbá klór vagy kénklorid al­kalmazása az érc kéntartalmának helyet-10 tesítésére oly módon, hogy a jelenlevő fé­meket kloridokká alakítjuk át, amikor is a kén akár mint ilyen, akár pedig kén­klorid alakjában szabadul fel. Ezekkel az eljárásokkal azonban nem 15 kapunk gyakorlatilag tiszta ként, mert kén nem szabadul fel eléggé tiszta álla­potban. Tiszta ként klór felhasználásává] eddigelé tényleg nem sikerült előállítani, Hogy az említett eljárásokat nem alkal 20 mázzák, annak oka abban is van, hogy a kén kondensációjával járó nehézségek közismertek. A kén kb. 140° C-nál hígan folyó folyadékká ömlik meg. Az ömlesz­tési pontnál sokkal magasabb hőmérsék-25 leteknél viszkózussá és kátrányszerűvé válik. 200—250° C-nál sűrűn folyó. A kén­nek ezen tulajdonságai kizárják közönsé­ges kondensatorok alkalmazását a kénnek folytonos, ill. kényelmesen kezelhető, fo-30 lyékon alakban való kitermelésére. A ként mindig a kéngőzökből termelik, szilárd kénvirág alakjában. Az találtuk már most, hogy bizonyoa intézkedések segélyével iparilag, tiszta 35 ként termelhetünk piritbői és más vastar­talmú szulfidércekből. Az eljárás piritre gazdaságosan alkalmazható. Vasat és emellett más, értékes járulékos fémek csekély mennyiségeit tartalmazó szulfid­•t ércek esetén a járulékos fémek értékes 40 melléktermékeket szolgáltatnak, ameny­nyiben könnyen feltárható alakban ma­radnak vissza, így a nickel, pl. nickel­klorid alakjában. Az új eljárásnál az ere vastartalma 45 szintén kitermelhető, még pedig vasoxid alakjában. Az érc tehát két piacképes ter­méket szolgáltat, még pedig ként és vas­oxidét (eltekintve a melléktermékektől, pl. cink, ólom, nikel, réz stb.), ahol is úgy 50 a vasoxidét, mint a ként igen tisztán kapjuk. A kén oly tiszta, hogy kénsav­gyártásra alkalmas a kontaktuseljárás útján. A vasoxid lényegében kéntől és foszfortól ment. 55 Vasoxid előállításánál az érc vastartal­mát vaskloriddá alakítjuk át, melyet az 1.552.786. számú ameriai szabadalmi le­írásban ismertetett módon, gőzalakban, Levegővel elégetünk. Eközben kb. 33% ma- 60 ximális töménységű klórt kaphatunk. Ez az érték a gyakorlatban megközelíthető. A jelen találmány szerinti eljárásnál a klór körfolyamot végez: az égőnél kelet­kező híg klór az ércet klórozza, miközben 65 a ként helyettesíti és vaskloridet alkot, melyet elégetünk s ezáltal újból híg klórt kapunk. Iiogy a szulfidércekből a kívánt tiszta­ságú ként termeljük, kívánatos, hogy a 70 kén a lehető legalacsonyabb hőmérsékletű gőzök alakjában távozzék az ércből és hogy ne tartalmazzon idegen anyagú gő­zöket, melyek a később használt sűrítő­ben kondenzálódhatnának. A sűrítő által 75 szolgáltatott kénben foglalt kén, vagy vasklorid csökkenti a kén értékét és szű­kíti alkalmazási körét.

Next

/
Thumbnails
Contents