100024. lajstromszámú szabadalom • Olajba merített X-sugár készülék

— 3 — szárát körülvevő (87) gyűrűt hordja. Az anód (35) szára (38) vállrésszei van el­látva, mely annak a (87) gyűrűbe való be­ereszkedését határolja. 5 Midőn a (33) csövet és ennek (80) alap­lemezét helyükre tesszük, a (87) gyűrű vagy az anód (35) szára vagy mindkettő a (43) kontaktusrúgóval jut érintkezésbe, mely, szigetelés céljából, a (33) cső és a 10 (44) nagyfeszültségű transzformátornak (46) szekunder tekercse között elrendezett, pl. bakelitből készült (89) pajzsra van ki­nyúlóan felszerelve. A (43) kontaktust hordó (89) pajzs oly nagyra van szabva, 15 hogy a (44) transzformátor (46) saekunder­tekercsének külső menetei fölé és alá ér és jóval túlnyúl az anód szabadon fekvő (35) rúdjának körzeitén. Az anódhoz tartozó (43) rúgókontaktus és a (46) szekunder-20 tekercs egyik vége egymással elektromos összeköttetésben áll. A (33) cső, mint jeleztük, (34, 36)-nál derékszögű elrendezésű (2. és 13. ábra). A cső rövidebb szára mellett, mely a (36) 25 katód tokját képezi, két (90) és (91) kon­taktus van elrendezve, melyek közül az egyik (90) kontaktus (7. ábra) villamos összeköttetésiben áll az említett nagy­feszültségű (44) transzformátor (46) sze-30 kundertekercseinek egyik kapcsával és az (51) száláramtranszformátor (54) sze­kundertekercsének egyik oldalával, míg a másik (91) kontaktus az (51) transzformá­tor (54) szekundertekercsének másik végé-35 vei van. elektromosan összekötve. A helyt­álló (90, 91) kontaktusok a (83) karon meg­erősített (92, 93) mozgatható kontaktusok­kal működnek együtt. Ezen utóbbi kon­taktusok összekötőhuzalok segélyével a 40 katód (94, 95) kapcsaival vannak elektro­mosan összekötve. Az elrendezés olyan, hogy ha a (33) csövet a (32) tartály belse­jében helyére szorítjuk, az anódhoz és ka­tódhoz való villamos összeköttetések ön-45 működőén létesülnek, még pedig azáltal, hogy a helytálló (90, 91) kontaktusok az X-sugárcső tartókarján levő (92, 93) kon­taktusokkal jutnak érintkezésbe (1., 7. és 13. ábra). Ha a (32) tartály belsejében a 50 (44) nagyfeszültségű transzformátort és az X-sugárcső katódszálához tartozó (51) száláramtranszformátort villamos ener­giával tápláljuk, akkor az ezen transzfor­mátorok szekunder tekercseiben indukált 55 eredő elektromótoros erő a jelzett villamos összeköttetések révén a (33) cső anódjába és katódszálába jut. Megjegyzendő, hogy az egyesített készü­lék aggregatum a (40) segédfedél nélkül, oly X-siugárcsővel kapcsolatban is alkal- 60 mazható, mely a (32) tartály belsejében maradandóan van megerősítve. Az (59) fedél alsó oldalán több (96) szem van kiképezve, melyekre két, nagy­jában háromszögalakú (48) tartó van fel- 65 függesztve. E tartókon, illetve közöttük a (44) nagyfeszültségű transzformátor és az (51) száláramtranszformátor van el­helyezve. A (44) transzformátor a (45) magból, egyetlen (50) primertekeresbői és 70 két (46) szekundertekercsből áll. E (46) szekundertekercsekben a (47) táv­tartólapok vainnak elrendezve, melyek e tekercsek tartására és egymástól, vala­mint a (45) magtól való elválasztására 75 szolgálnak. Mindezen részeket, mint rövi­den jeleztük, a transzformátor (48) fő­tartóöntvényei vagy karjai hordják, mi­mellett a nagyfeszültségű transzformátor (45) magját a (48) tartókkal szemben a 80 (49) szorítóvas segélyével rögzítjük. Az (51) száltranszformátor asz (52) ma­got, az (53) primertekercset és az (54) sze­kundertekercset foglalja magában. A szál­transzformátorban az (55) szigetelőcső, 85 valamint az (56) szigetelő távtartók van­nak elhelyezve (4. ábra). Ekként a szál­transzformátor (53) primer- és (54) sze­kimdertekercsei között teljes (57) olaj­szigetelés van biztosítva. Az (52) mag az 90 (58) szorítóvas segélyével a (48) tartókon van megerősítve; e rögzítési, mód lényegé­ben azonos a nagyfeszültségű transzfor­mátor magjának leírt rögzítésével. Az (51) szál transzformátor a szokásos redukáló- 95 tr a nsaformá tor típushoz tartozik, melynek segélyével a cső katódjának részét képező szál, pl. 10—15 Volt feszültséggel lát­ható el. A (33) X-sugárcső körül a megfelelő 100 alakú, X-sugarak ellen védő anyagból álló (37) ernyő vagy ellenző van elrendezve (2. ábra). További (38) ellenzők vannak a (40) és (59) fedelek alsó oldalán elhelyezve, mimellett a (40) segédledéiben, mint je- 105 leztiik, a (39) ablak van alkalmazva, ame­lyen a, (33) csőben fejlesztett X-sugarak áthaladhatnak; a, (40) fedélnek szomszédos részei az X-sugarak számára szintén transzparensek. A (40) és (59) fedelek alsó 110 oldalán lévő (38) ellenzők egyúttal arra is szolgálnak, hogy a fedelek zárásakor tö­mített elzárást biztosítsanak. A (37) ellenzőben a (33) cső katódjának szárát befogadó és ennek viszonylagos llfc függélyes mozgását lehetővé tévő nyílás van kiképezve.

Next

/
Thumbnails
Contents