100024. lajstromszámú szabadalom • Olajba merített X-sugár készülék

_ 4 _ A (48) tartók külső felületén az X-suga­rak számára áthatlan (97) segédellenzők (1. ábra), nemkülönben a (32) tartály belső felületén hasonló (98) segédellenzők 5 (2. ábra) vannak elrendezve. A (32) tartály mindegyik oldalán több (60) hajlékony kamrából álló kompenzáló­szerkezet van elhelyezve, melyek a (32) tartályban lévő olaj felmelegedésekor az 10 alább említendő módon összenyomód­nak, ellenkező esetben meghosszabbodnak, vagyis az olaj hőmérsékletnövekedése és csökkenése a hajlékony kamráknak észre­vehető térfogatváltozását okozza. Mind-15 egyik kamra sík homloklapokkal és tágít­ható, illetve összenyomható, henger alakú, hullámos oldalfallal határolt, zárt edény­ből áll. Mint a 10. ábrából látható, a tar­tály mindegyik végfalára több hajlékony 20 kamra szerelhető fel. A (60) hajlékony kamrák egyike a 6. áb­rán szemléltetett módon van elrendezve és a (62) ütközőrudat hordja, mely a (61) henger vagy szelence tetejéhez van íor-25 rasztva, vagy más módon megerősítve. A (62) rúd, midőn a (61) henger belső fala a, (32) tartályban lévő olajnak felmelege­dése és ezzel az olaj kiterjeszkedése foly­tán lenyomódik, a mozgatható (63) kontak-30 tushoz ütközik és ezzel a (63) kontaktust a (64) helytálló kontaktus felé mozgatja. A (63, 64) kontaktusok, érintkezésük alkal­mával, alább leírandó akusztikai vagy optikai jelzőkészülékhez vezető áramkört 35 zárnak és egyúttal akként rendezhetők el, hogy egy árammegszakító relét működtes­senek. Magától értetődik, hogy a (63, 64) kontaktusok egyike a szóbanforgó áram­körnek egyik oldalához, a másik kontaktus 40 pedig annak másik oldalához van elektro­mosain kapcsolva. Mint a 6. ábrából lát­ható, a mozgó kontaktussal való villamos összeköttetés a (60) kamra fala révén tör­ténik, míg a (64) helytálló kontaktus, mely 45 aa áramkör másik oldalával van elektro­mosan összekötve, a (60) kamra falától, valamint a (32) tartály falától el vari szi­getelve. Kívánt esetben, több ily kontak­tust adó hajlékony kamra rendezhető el, 50 ha bármily okból előnyösnek mutatkoznék ily szerkezetet több jelző- vagy biztonsági készülék működtetésére alkalmazni. Egy vagy több hajlékony kamra a 15. ábrán szemléltetett módon oly szerke-55 zettel látható el, mely közvetlenül mu­tatja a tartályban lévő olaj hőmérsékletét. Ez esetre a (60) kiterjeszkedő test vagy hajlékony kamra fenekének belső oldalán a (114) alzat van megerősítve, melybe a (115) orsó egyik vége van becsavarva, 60 mely orsó másik vége a (116) fejjel van ellátva, mely a (117) hüvely üregében csúsztatható. E hüvely a kamra felső falán jár át és a (32) tartály falának nyílásába van szerelve. A (115) orsó (116) feje a (117) 65 hüvely (118) belső peremével juthat érint­kezésbe, amikor is az a hajlékony kamra kiterjeszkedését határolja. A hajlékony kamra végfala és a (32) tar­tály fala között a (117) hüvely a (119) ka- 70 rimával van ellátva, mely közbeiktatott tömítőlappal együtt a (117) hüvely és a tartály fala között tömített kapcsolatot biztosít. A tartály külső oldalára a (117) hüvely külső végét körülvevő (120) alátét- 75 lemez, az utóbbira pedig a hüvely végére csavart (121) csavaranya fekszik fel, mely a kis (122) biztonsági nyílással van ellátva. A (121) csavaranyán a kalibrált (12-3) rúd jár át, melynek belső vége a (117) hüvelybe 80 nyúl le és a (115) orsó fejében kiképezett fészekben van megerősítve. Ha a tartály­ban lévő olaj, fokozott mértékben felmele­gedvén, kiterjeszkedik és ezzel a hajlékony kamra összenyomódik, akkor a (123) rúd 85 kifelé tolódik, úgyhogy az annak külső vé­gén lévő rovások révén a kezelőnek módjá­ban van megállapítani azt, hogy a tartály belsejében, uralkodó hőmérséklet oly meg nem engedett mértekben fokozódott, hogy 90 a (33) X-sugárcső működtetése ii,em foly­ta,tható. A találmány szerint az 1. ábrá.u látható (65) kapesolódugaszt alkalmazunk. E kap­csolódugasz a (66) kábel véget képezi, mely 95 kábel pl. a gumiból készült hajlékony (67) szigetelőesőből áll, mely több (08; vezetéket vagy huzalt vesz körül (3. ábra). 'E vezeté­kek a rendes kábeltől eltérően, nincsenek rögzítve, hanem egymáshoz, valamint a 100 (67) burokhoz képest elmozgathatok, ami a közönséges kábelek hajlékonysági ellen­állását kiküszöböli és rendkívül hajlékony kábel elérésiét teszi lehetővé. A (65) kap­csjlódugasz (69) kontaktuspeckei a dugasz- 105 tok anyaga révén vannak egymástól el­szigetelve. A (69) kontaktuspeekek a (76) villaalakú tartóban elhelyezett és ennek anyagától elszigetelt (70) hüvelybe (9. ábra) hatolnak be. A (70) hüvely a (71) kefében 110 végződik, mely a (32) tartályra elszigetel­ten felszerelt (72) csúszógyűrűvel érintke­zik. A (71) kefe a (70) hüvelynek kisebb belvilagú résziében van ágyazva és ezen célból a (99) határológ'yürűvel van ellátva. 115 A (70) hüvelyben a (74) rúgó foglal helyet, mely a, (71) kefét kifeié szoruja, ahol is a rúgó feszültségének szabályozására a (70)

Next

/
Thumbnails
Contents