100024. lajstromszámú szabadalom • Olajba merített X-sugár készülék

— 2 — 4. ábra az X-sugárcső katódszálához tartozó, ú. n. száltranszformátor egy ré­szének és az abban lévő szigetelésnek metszete. Az B 5. ábra a nagyfeszültségű transzformá­tor két. szekundertekercséit hordó és egy­mástól elválasztó távtartóalkatrész felül­nézete. A 6. ábra, az egyik kiterjeszkedő test vagy 10 hajlékony kamra hosszmetszete, mely a vele kapcsolt kontaktusszerkezetet is mu­tatja. A 7. ábra. a készüléknél alkalmazott áram­körök és összeköttetések kapcsolási váz-15 laita. A 8. ábra a találmány szerinti X-sugárcső egyik megoldási alakját szemlélteti. A 9. ábra az elektromotoros erőt vezető kábel ós a transzformátorok, valamint a 20 szigetelőtartályban lévő egyéb készülékek közötti összeköttetésre szolgáló kontaktus­szerkezetek egyikének nagyobb léptékű metszete. A 10. és 11. ábrák a készülék módosított 25 alakjának az 1. és 2. ábrákhoz hasonló metszetei, illetve nézetei. A 12. ábra a csőtartószerkezet egy részleté­nek metszete. A 13. ábra az X-sugárcső tartószerkeze té-30 nek részletrajza. A 14. ábra az olajtartály egy részének na­gyobb léptékű metszete. A 15. ábi készülékben lévő olaj hőmér­sékletét jelző, a 10. ábrán feltünteiteitt ki-35 terjeszkedő kamrák egyikének sajátos szerkezeti kiképzését szemlélteti. Az általános radiográfos célokra szol­gáló, olajba merített X-sugárkészülékek szerkesztéséinek fontos szempontja, hogy a 40 készülék nagysága és súlya olyan legyen, hogy a készüléket különböző helyzetekben való működtetésre célszerűen lehessen ke­zelni.. A találmány szerinti készülék egyik fontos előnye az alkatrészek tömör össze-45 állítása, mely annak tulajdonítandó, hogy a találmány szerint az eddigiektől eltérő, oly X-isugárcsövet alkalmazunk, melynél az anód és a katód karjai egymáshoz szög alatt vannak elrendezve. 50 A találmány feltüntetett célszerű meg­oldási alakjánál a (33)-mai jelölt X-sugár­cső (34) anód ja és (36) katódja (2. ábra) egymáshoz derékszög alatt hajlanak. A találmány szerinti készülék előnyei azon-55 ban oly X-sugárcsővel is elérhetők, mely­nél az anód és katód derékszögtől eltérő szög alatt, pl. a 8. ábra szerint hajlanak egymáshoz. Más szóval a találmány álta­lában magában foglalja oly X-sugár­csövek alkalmazását, melyeknél az anód 60 és katód egymáshoz képest 180°-nál kisebb szög alatt vannak elrendezve. Az 1. ábrán (76)-tal az egész készüléket hordó, villalakú tartó van jelölve, mely X-sugáresőhöz való, bármily kívánt tartó- 65 berendezésnek (állványnak) egyik részét alkotja. Az X-sugárcső és ainnak alább leírandó gerjesztőkészüléke az öntött fémből való (32) tartályban van elhelyezve, mely két, 70 egymással ellentétes oldalán merevített részekkel, fülekkel vagy lebbentyűkkel van ellátva, melyek a (76) villa végeiben ágyazott forgáscsapokat hordják. A (32) tartályt felül nyitott, egy darab- 75 ból álló edény alkotja, melyet felül az (59) fedél zár el; a íedél a (40) segédfedelet hordja, melyre az egymáshoz derékszög alatt álló katóddal és anóddal ellátott (33) X-sugárcső, valamint ennek ornyőszerke- 80 zete van felszerelve, ahol is a (40) segéd­ledéi oly anyagból van, melynek legalább is egy részén az X-sugarak áthatolhatnak. Az X-sugarak áthaladásának megköny­nyítésére a (40) segédfedélben, mint a 85 2. ábrán látható, a (39) ablakot alkalmaz­hatjuk. A (40) segédíedélen a (32) tartályba be­nyúló (80) csőtartólemez vagy alaplemez van megerősítve, mely a lemez két olda- 90 Ián elhelyezett (81) hornyos vezetékeken vagy síneken. (1.2. ábra) tolható el. E sí­nek a (81') karok segélyével az (59) fő­fedélen vannak megerősítve, úgyhogy a behelyezett (80) tartólemez a (33) csövet 95 meghatározott helyzetben tartja arra, hogy az több, a (32) tartályban helyt­állóan elrendezett kontaktussal érint­kezzék. Mint a 2. ábrán látható, a csúsztatható 100 (80) alaplemez alsó részén a (82) és (83) karok vannak megerősítve, melyek a (33) X-sugáreső alátámasztására szolgálnak és a (33) cső szárát az egyik oldalon befogadó \7 -alakú (84) részt és az utóbbival össze- 105 kötendő U-alakú (85) befogói-észt foglal­ják magukban. Ekként az Y-alakú és U-alakú rész szorosan fogják közre a (33) cső szárát. A (33) cső (34) anódja (35) meghosszabbítással van ellátva, mely a 110 (33) cső köpenyén túl nyúlik avégből, hogy az a.nódban fejlődött hőnek a csövet körülvevő olajba való sugárzása foko­zódjék. A (82) befogóalkatrészek egyikéről a 115 (86) tartó csüng le, mely az anód (35)

Next

/
Thumbnails
Contents