100024. lajstromszámú szabadalom • Olajba merített X-sugár készülék

Megjelent 1930 . évi június hó 2-áii . MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100024. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Olajba merített X-sugár készülék. Viktor-X-Ray Corporation cég* Chicago. A bejelentés napja 1929. évi január hó 17-ike. A találmány olajba merített X-sugár­készülékekre vonatkozik, melyeknél az X-sugár-cső és annak gerjesztő készüléke közös szigetelő olajfürdőbe merül. A ta-5 lálmány különösen az X-sugár-csőnek mindenfajta működésére alkalmas elren­dezésére és szerelésére, a eső szigetelésére és a cső hatékonyságát fokozó szerkeze­tekre vonatkozik. A találmány magának 10 a csőnek sajátos jellegű kiképzésére is kiterjed. Eddigelé az olajbamerítést, mely a szi­getelés és biztonság céljaira szolgál, csak aránylag korlátolt kapacitású X-sugár-15 csövekkel kapcsolatban alkalmazták. A találmány valamennyi szabványos jellegű radiográfos és íluoroszkopos működésre alkalmas cső létesítését célozza. Más szóval a találmány az olajba me-20 rítést oly cső számára teszi alkalmassá, melynek az X-sugarakkal való szokásos működés minden esetének megfelelő ka­pacitása van. A találmány többek között a következő 25 különböző céloknak felel meg: kis térfogatú, tömör alakú, olajba merí­tett összefüggő aggregatum létesítése, mely az összes szabványos radiográfos és íluoroszkopos működések végrehajtására 80 alkalmas ,kapacitású X-sugár-csövet tar­talmaz és amelynél a szabadon álló nagy­feszültségű vezetékektől eredhető veszé­lyek is el vannak kerülve és ellenőrizetlen X-sugárzás ki van küszöbölve; 35 oly, alább közelebbről leírt szerkezetű aggregatum jétesítóse, mely az eddigiek­től eltérő, a szóbanforgó célokra különö­sen hatékony javított szerkezetű X-sugár­csövet foglal magában; az olajba merített csövek hozzáférhető- 40 ségének és kicserélének lényeges meg­könnyítése; a eső falától, az olajtól vagy az X-fény pályájában lévő bármely testtől vagy testektől eredő másodlagos sugárzásokat 45 elrekesztő szerkezet létesítése; oly biztonsági szerkezetek alkalmazása, melyek hatása alatt látható vagy hall­ható jelzés váltódik ki, ha a cső vagy az azt körülvevő alkatrészek és tartozékok 50 hőmérséklete veszélyes pontot ér el; az áramnak az X-sugár-csövön való áthaladását stabilizáló szerkezetnek vagyis oly szerkezetnek a jellemzett aggregátum­ban való célszerű elrendezése, amely az 55 X-sugárcsövet a nagyfeszültségű áram­mal tápláló transzformátor áramkörébe ellenállást felváltva be- és kikapcsoló, magában véve ismert rezgőkontaktust tartalmaz; 60 a készülék villamos összeköttetéseinek foganatosítására való, javított és akként kiképezett szerkezet létesítése, hogy az a kábeleknek a készülék mozgásából szár­mazható összekusizálódását vagy csavaró- 65 dását meggátolja. A találmány szerinti készülék, mely még egyéb, alább közelebbről ismerte­tendő céloknak is megfelel, a mellékelt rajzokon példaképpeni megoldási alakjai- 70 ban van feltüntetve. Az 1. ábra a készülék függélyes metszete és részben oldalnézete. A 2. ábra az 1. ábrára merőleges függélyes metszet és részben nézet. A 75 3. ábra a készülék egy részének nagyobb léptékű keresztmetszete az 1. ábrának 3—3 vonala szerint. A

Next

/
Thumbnails
Contents