99890. lajstromszámú szabadalom • Szájöblító pohár, valamint szájöblítő szer és betét

Megjelent 1930. évi május hó la-én. MAGYAi; KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99890. SZÁM. — Ill/b. OSZTÁLY. Szájöblítő pohár, valamint szájöblítő szer és betét. Piskó Zsigmond és Prohászka István fogászok Budapest. A bejelentés napja 1929. évi október hó 10-ike. A találmány lényege mindenekelőtt oly száj öblítő pohár, mely vízben oldható, szi­lárd vagy esetleg képlékeny szájöblítő masszát tartalmaz, pl. belső felületén vagy 5 annak egv részén, célszerűen ,a fenekén, ezen szájöblítő massza rétegével van el­látva. A találmány szerint az eddigelé szokásos szájvizek teljes elkerülésével tet­szőleges pohárban, huzamosabb időre (né­.0 hány hónapra) használható, alább köze­lebbről ismertetendő oly masszát alkalma­zunk, mely a magában véve ismeretes,' de eddigelé csak külön, vizes oldatok alak­jában alkalmazott szájöblítő anyagok alkat-5 részeinek kötőanyagokkal való, célszerűen szilárd keverékéből áll. E keverékkel,, megmerevedése előtt, valamely (használati tárgyak készítésére használatos) impreg­nálható anyagot, pl. rostos műanyagot im-0 pregnálunk vagy ennek készítése közben összekeverünk és az egészből poharat saj­tolunk vagy a szájöblítő masszát, meg­merevedése előtt kész üvegpoharakba, pl. a poliár fenekébe, illetve a pohár külső 5 palástjának alján kiképezett, körülfutó, be­lül üreges gyűrű alakú dudor üregébe saj­toljuk, ami (az azután megmerevedő) masszaréteget rögzíti is. E pohár haszná­lata mindössze abban áll, hogy a pohárba ) egyszerűen vizet eresztünk, mire, egészen rövid idejű várakozás után, a szájöblílésre kész oldat áll rendelkezésünkre. E használat a következő, könnyen be­látható előnyökkel jár: , az eddigi külön üvegekben tartott és ezekből a szájöblítő pohárba adagolt száj­vizek teljes elkerülése, vagyis a szájvíz külön adagolásának és keverésének meg­takarítása folytán a szájöblítés előkészí­tése az eddigieknél sokkal kényelmesebbé 40 válik; ez az egyszerűsítés higiénikus szem­pontból is fontos, mert hozzájárul ahhoz, hogy a nagy közönség egyik és pedig na­gyobb részének az egészségügyi intézkedé- 45 sekkel szemben mutatkozó ismeretes indo­lenciáját lehetőleg kiküszöböljük; az eddigi szájvizet tartalmazó üveg és szájöblítő pohár helyett most csak egyet­len pohárra van szükség, ami különösen 50 az utazás, illetve csomagolás szempontjá­ból is előnyös; a találmány szerinti masszával ellátott pohár összköltsége lényegesen kisebb, mint az eddigi üveg és pohár költsége; 55 a szilárd szájöblítő masszának az -iddigj szájvizes üvegek átlagos tartalmánál hu­zamosabb ideig való használhatósága foly­tán a szájöblítő anyag beszerzése csak rit­kábban szükséges. 60 A találmány szerinti szájöblítő pohár a legkülönbözőbb módon látható el a massza­réteggel. így például a masszaréteg ma­radékának könnyű eltávolíthat ós ágáról gondoskodhatunk, megjegyzendő azonban, 65 hogy a pohár és massza összköltsége, mint jeleztük, aránylag oly csekély, hogy az sem jár számbavehető költségtöbblettel, ha a massza elhasználása után minden alka­lommal friss masszaréteggel ellátott új 70 poharat szerzünk be. A masszarétieget egyébként külön, ki­vehető betét alakjában is alkalmazhatjuk. Ezen célból például oly poharat alkal­mazhatunk, melynek feneke levehető vagy 75 lecsavarható, amikor is a masszaréteg el­használódása után friss masszaréteggel megtöltött feneket csavarhatunk a pohárra.

Next

/
Thumbnails
Contents