99890. lajstromszámú szabadalom • Szájöblító pohár, valamint szájöblítő szer és betét

Alkalmazhatunk továbbá a masszát hordó, a pohár alakjához simuló, merev vagy en­gedékeny, külön tartót vagy foglalatot. Ily tartó gyanánt például az egész pohárba 5 illő. a pohár belvilágának megfelelő külső átmérőjű könnyű betéípoharat alkalmaz­hatunk, mely esetleg egész belső felületén hordja a masszarétcget. A poharat továbbá belső felületén máznélküli, likacsos ke-10 rámiai anyagból vagy általában érdes belső felülettel készíthetjük, amikor is a pohár belsejébe sajtolt masszaréteg a likacsok, illetve az érdes felület révén jó rögzítést kap. A pohár fenekén elhelyezendő massza-15 réteg esetén az utóbbit gumigyűrű belse­jébe sajtolhatjuk, amikor is ugyanazon gumigyűrű különböző belvilágú poharak­hoz is alkalmazható. Használhatunk to­vábbá fémfoglalatot is, melv például kerii-20 létén felfelé nyúló rugalmas toldatokkal van ellátva, melyek szintén lehetővé teszik a betétnek, az utóbbi átmérőjénél nagyobb belvilágú poharakban való rögzítését. A találmány szerinti szájöblítő masszát 25 az ismeretes szájöblítő anyagok alkatrészei­ből, nevezetesen antiszeptikus illó olajak­ból, például meni hóiból, eukaliptusz olaj­ból stb. készítjük, azonban a találmány ér­telmében ez anyagoknak nem a vizes ol-80 datál állítjuk elő, hanem az említett alkat­részeket a jelen célnak megfelelő kötő­anyagok, például porcukor és burgonya­szirup hozzáadásával melegítés közben, képlékeny masszává alakítjuk, mely ké-35 sőbb megmerevedik, melyet azonban meg­merevedése előtt a szájöblítésre szánt po­hárba vagy betétbe sajtolunk. A massza egyik példaképpen! -összetétele a követ­kező: 1.0/0 illó olajok, 7r>»<> porcukor és 40 24<y<> burgonyaszirup. .Lehet azonban a masszát kívánt .esetben (kevesebb kötő­anyaggal vagy egyéb kötőanyagok hozzá­adásával) képlékeny alakban is meg­hagyni és a pohár belső felületét, illetőleg; 45 fenekét e masszával bekenni. A fentiekhez hasonló és más változta­tások még nagy számban alkalmazhatók anélkül, hogy ezzel a találmány lényege változást szenvedne. A találmány értelmé­ben elsősorban csak az fontos, hogy az 50 eddigi szájvizek teljes elkerülésével oly poharai alkalmazunk, mely vízben old­ható, célszerűen szilárd szájöblítő masszát tartalmaz. Szabadalmi igények: 55 1. Szájöblítő pohár, melyet az jellemez, hogy vízben oldható, képlékeny vagy szilárd szájöblítő masszát tartalmaz. 2. Az 1. igényben védett pohár megoldási alakja, melyet az jellemez, hogy belső 6C felületén vagy annak egy részén száj­öblítő masszából álló réteggel van el­látva. 3. A 2. igényben védett pohár megoldási alakja, melyei a pohárba besa jtolt meg- 6c merevedett szájöblítő masszaréteg jel­lemez. 4. A 3. igényben védett pohár megoldási, alakja, melyet csupán a pohár fene­kébe sajtolt, rögzített masszaréteg jel- 7( lemez. 5. Az 1- 1. igényben védett pohár meg­oldási alakja, melyet a masszát hordó, a pohárba szorított tartóból álló ki­vehető betét jellemez. 7Í 6. A 1. igényben védett pohár megoldási alakja, melyet a masszát hordó, le­vehető pohárfenék jellemez. 7. Az 1—6. igényben védett pohár meg­oldási alakja, melyet az jellemez, hogy s( a masszaréteggel ellátandó felület vagy felületrész likacsos vagy érdes felületű. 8. Szájöblítőszer az 1—7. igényben vedelt pohárhoz, melyet, az jellemez, hogy az a magában véve ismeretes szájöniííő 8; anyagok alkatrészeinek kötőanyagokkal való, vízben oldható, képlékeny vagy szilárd keverékéből áll. 9. Hetét az 1-7. igényben védett Dohár­hoz, melyet a szájöblítő masszát hordó, 9> a pohár alakjához simuló, merev vagy engedékeny tartó vagy foglalat jelle­mez. Pallas n vonnia, Bnd.'tpesl.

Next

/
Thumbnails
Contents