99861. lajstromszámú szabadalom • Fűtőkályha

Megjelent 1930. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ||j|jj||| SZABADAt MI BI RÖ SA G SZABADALMI LEÍRÁS 99861. SZÁM. — U/ll. OSZTÁLY. Fűtőkályha. Fehér Lajos tűzhely készítő Szombathely. A bejelentés napja 1929. évi május hó 14-ike. A bejelentés tárgya fűtőkályha, mely csekély tüzelőanyagfogyasztással, gyors melegfejlesztőképessége és jó melegtartó­képessége által tűnik ki. E kétféle hatást 5 a találmány szerinti fűtőkályha azáltal éri el, hogy egyfelől a kályhának falát vastag samottbéléssel látja el, mely fel­melegedve sok meleget köt le és ezáltal a szobát a tűz kialvása után is melegen 10 tartja, másfelől a füstgázokat a kályha testébe ill. annak tüzelőterébe kereszt­irányban beépített légkeringő csövek kö­zött vezeti el, amiáltal a tűzgázoknak a kéménybe való jutása meg van nehezítve 15 és a füstgázoknak útja meg van hosszab­bítva, másfelől pedig biztosítva van, hogy a füstgázok ill. tűzgázok a kéménybe ju­tásuk előtt melegük nagy részét, a jó hő­vezetőanyagból készült légkeringőcsövek 20 útján, a szoba levegőjének átadják. A ta­lálmány különösen egyszerűsége által tű­nik ki és az eddigi vaskályháknak vagy folytonégőkályháknak vagy cserépkály­háknak lényeges javítását eszközli. A 25 közönséges vaskályhák ugyanis a szobát gyorsan melegítették fel, viszont rossz hatásfokkal dolgoztak és a tűz kialvása vitán a kályha és vele együtt a szoba is igen gyorsan kihűlt. Ezen eddig azáltal 30 iparkodtak segíteni, hogy a kályha füst­elvezetőcsöve és a kürtő közé hosszú kály­hacsövet, vagy pedig többé-kevésbbé bo­nyolult hőkicserélő-berendezéseket iktat­tak, melyek azonban egyfelől költségesek 35 voltak, másfelől pedig sok helyet foglaltak el, éppen ezért nem voltak mindenütt al­kalmazhatók. Végül pedig mindig csak ideiglenes, kisegítő pótalkatrész benyomá­sát tették és az összbenyomást rontották. 40 A folytonégőkályhák, melyek rendszerint vastag samottbéléssel bírnak, nem hűltek oly hamar, viszont éppen a samottbélés folytán a szobát csak lassan melegítették, és különösen fával vagy szénnel való tü­zelés esetén, mivel a füstgázok a kéménybe 45 igen rövid úton át juthattak, rossz hatás­fokkal dolgoztak. A cserépkályháknak pedig közismert hibája, hogy a szobát aránylag csak lassan fűtik fel. Mind-e hátrányok a találmány szerinti 50 l'űtőkályhánál ki vannak küszöbölve, mely egyszerű, olcsó, a szobát gyorsan felfűti, kevés tüzelőanyagot fogyaszt, jó hatásfok­kal dolgozik és a szobát vagy egyéb fű­tendő helyiséget sokáig melegen tartja. 55 A rajzon a találmánynak egyik példa­képpeni, kiviteli alakja látható, melytől a gyakorlatban, lényegének érintése nélkül, számos eltérés is képzelhető. Az 1. ábra a fűtőkályhának függélyes 60 hosszmetszete, a 2. ábra pedig távlati képe. A kályha nagyjában az ismert folyton­égő kályhákhoz hasonló és ennek meg­felelően a rostély alatt (d) hamutérrel és 65 (c) hamuajtóval, a rostély felett pedig (e) tüzelőtérrel és (b) tüzelőajtóval van el­látva, továbbá (p) köpenye vastag (g) samottbéléssel bír, (n) fedőlapja pedig vasból áll. Míg azonban az eddigi ilyfajta 70 kályháknál a rostély feletti tüzelőtér és az (1) füstelvezetőcső között nagy, szabad keresztmetszet volt, amelyen át a füst­gázok aránylak rövid uton, a kürtőbe jut­hattak, addig jelen találmány szerint az 75 (e) tüzelőtérbe aránylag sűrűn egymással párhuzamos (f) légkeringőcsövek vannak beépítve, melyek a tüzelőtér keresztmet­szetét annyira összeszűkítik, hogy a fel­szálló tűzgázoknak e légkeringőcsövek 80

Next

/
Thumbnails
Contents