99679. lajstromszámú szabadalom • Menetirányváltoztatást jelző készülék kerékpárokhoz, főleg mótoros kerékpárokhoz

3Ieg-.jelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99679. SZÁM. — XXa/3. OSZTÁLY. Menetirányváltoztatást jelző készülék kerékpárokhoz, főleg mótoros kerékpárokhoz. Schneicler Alfréd mérnök Breslau. A bejelentés napja 1929. évi január hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi november hó 9-ike. A kerékpárosnak, főleg a mótoros ke­rékpárosnak tudvalevőleg szüksége vau arra, hoigy élénkforgalmú utakon, menet­irányának szándékolt megváltoztatását 5 az utána jövő járműveknek jelezhesse. Erre a célra szokásban van egy jelzőkai'­nak oldalirányban való kinyújtása. Mint­hogy azonban a gép vezérlésiére szolgáló legfomtosabb szervek: (gázszabályozó 10 emelő, kapcsoló, fék stb.) a jármű kor­mányrúdján foglalnak helyet, a kerékpá­ros kezeinek, ezektől a vezérlő szervektől minden, még ideiglenesen (pillanatokra) való eltávolítása is, a nagyvárosi kocsi-15 forgalomban, a jármű üzeim- és forgakxm­biztosságára nagy veszély kútforrását je­lentheti ós igen sok súlyos baleset erre a körülményre vezethető vissza. Továbbá javasolták már a kerékpár mellső részén 20 olyan jelzőkar elrendezését is, mely kéz­zel, mechanikusan tolható ki bal- vagy jobbfelé. Az ilyen jelzőkar kezelése azon­ban neim elég egyszerű és az ilyen jelző­kar a kerékpárost közvetlenül követő 25 jármű vezetője álta'l neim. látható, meri azít maga a kerékpáros teste ós a gép elta­karja előle. A jelen találmány már most olyan, élűi­ről és hátulról egyaránt jól látható, me-30 netirányiváiltozitatást jelző készülékre vo­natkozik, melyet a kerékpáros kényelme­sen kezelhet anélkül, hogy e célra kezét le kellene vennie a kormányrúdról. Ezt itt azáltal érjük el, hogy a kerékpár mellső 35 részén több, egy-egy meneti rán yváltozás jelzésére szolgáló lámpát rendezünk el, melyet menetirányváltoztatáskor, a koir­mányrúdoin vagy ennek közvetlen közelé­ben elrendezett kapcsolók segélyével, egyenként kapcsolhatunk be és ki. To- 40 vábbá a kerékpár hátsó oldalán, célsze­rűen a hátsó sárhányó bádoglemezen is rendezünk el lámpákat, melyek a kerék pár mellső részén elrendezett, fentemlített lámpákkal egyidejűleg kapcsolhatók ba 45 és ki a kormányrúdon elrendezett emlí­tett kapcsolók segélyével. A melléikelt rajz 1—12. ábráin a találmánynak több fo­ganatosítási példája van bemutatva, míg a 50 13. ábra a lámpák kapcsolási módját tünteti fel. Az 1. ábrán a kerékpár mellső részének jobboldalán megerősített lámpa (21) tar­tója oldalnézetben Van bemutatva. Ez a 55 lámpataító, mint a 2. ábrán rajzolit hossz­metszetből látható, egy öntöttvas (1) fog­lalatból áll, mélyre a (2) hüvely van toliva és rajta (16) csavarral megerősítve. A '(2) hüvelyben egy nyíl van kivágva, mely 60 vörös celluloidból vagy efféléből való (13) réteggel van lefedve. A (8) lámpát, célsze­rűen úgyn. saffittaláanpát, rugalmas (5) és (9) kapcsok (szorítók) vagy effélék tartják a tartóban fogva. A (8) lámpáihoz 65 való áraimihozzávezetés az (5) kapcson megerősített szeggel történik. E szegimek szabtad végiére két (6) csavaranya, van fel­csavarva, melyek közé az árambevezető drótot szorítjuk be. Az áramkivezetés a 70 (12) kábielbevezető szelencén keresztül tör­ténik. (3. ábra). Az (5) kaposon megerősí­tett szegre szigetelő anyagból való (3) cső van rátolva, mely az (1) foglalatba beil­lesztett lemezben eltolható. A (3) cső bal- 75 oldali végén szigetelő anyagból való (4) tárcsa van megerősítve, melyet a (3) csőre rátolt (7) rúgó szorít a tartó lemezhez. A

Next

/
Thumbnails
Contents