99466. lajstromszámú szabadalom • Kúpkerékhajtás

Megjelent 19 30Q. évi április hó 193 0-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99466. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Kúpkerékhajtás. Siemens & Halske A.-G. Hauptniederlas suiig- in Berlin, Zweigrniederlassung- in Wien. A bejelentés napja 1928. évi május hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi december hó 17-ike. A találmány oly kúpkerékhajtásra vo­natkozik, melyben két törzskerék és több bolygókerék van elrendezve. Ily kúpke­rékihajtások az automobilok és repülőgé-5 pek szerkezetében rendszerint használa­tosak. E kúpkerékhajtások megépítésénél az a nehézség merül fel, hogy az egyide­jűleg kapcsolódó fogak nem mindig fe­küsznek fel egymásra, úgyhogy az erő4 10 is átviszik. Viszont, ha az átviendő nyo­matékot nem sikerül az egyes bolygó­kerekek között egyenletesen elosztani, akkor az egyes helyeken túlterhelés áll be, ami erős fogkopást, esetleg fogtörés* 15 okoz. Ez a nehézség különösen repülő gépmótoroknái. lép előtérbe, amelyeknél, a lehető legnagyobb súlycsökkentés miatt el kell menni a megengedett igénybevé­telek határáig, másrészt azonban a szer 20 kezetnek a lehető legnagyobb üzembiz­tonsággal kell dolgoznia. Ezeknél a szer­kezeteknél javasolták első ízben a bolygó­kerekek számának háromra való csök­kentését. Egyidejűleg a törzskerekeiket ÍÍ 25 hajtótengellyel, illetőleg a tokkal úgy kötötték össze, hogy azok bizonyos ha­tárok között e szervekkel szemben beáll hattak. Ezzel akarták elérni azt, hogy a kerekek önműködően jól felfeküdjenek 30 egymásra. Valamennyi ismert szerkezet­nek azonban az a hátránya, hogy a törzs­kerék beállásakor a hozzátartozó foga­zási kúp csúcsa a tengelyből kitér. Ez viszont a kapcsolódási viszonyokban 85 újabb szabálytalanságokat okoz, mert helyes kapcsolódás csak úgy lehetséges, ha valamennyi kapcsolódó kúpfelülel csúcsa közös pontban fekszik. A találmány értelmében a törzskerekek támfelületeit úgy képezzük ki, hogy oly 40 gömbfelületek részeit képezik, melyek középpontjai a fogazások kúpjainak kö-, /ós csúcspontjába esnek. A rajz a találmány szerinti szerkezet két példakénti kivitelét mutatja. Mindkét 45 esetben repülőgépekben alkalmazható szerkezeteket vettünk alapul, Az 1. abrabeli kivitelnél a bolygókerekek ismert módon a kereszttengelyként kiké­pezett propellertengely csapján vannak 50 ágyazva, a 2. ábra, szerinti kivitel egy külön, a pro­pellertengellyel mereven összekötött tokot mutat. Mindkét esetben (1) a forgattyútengeiy. 55 Az 1. ábrabeli kivitelnél a forgattyúten­geiy végével külső végén fogazással ellá­tott (2) tárcsa van összekötve. Egy máso­dik, ugyancsak külső végén fogazott (12) tárcsa a (3) tokba van csavarolva. (4) és 60 (14) a két törzskerék. Ezek fogazott kap­csolók módjára belső fogazással kapcso­lódnak a (2), illetőleg (12) tárcsákkal és ezekkel szemben helyzetükei változtathat­ják, amennyiben a propellertengelyre 65 merőleges tengely körül kis mértékű lengő mozgást végezhetnek. A (4) és (14) törzskerekek között az (5) bolygókerekek vannak elrendezve. Ezek az 1. ábra sze­rinti kivitelnél (6) perselyekkel vannak; 70 a (7) propellertengely (17), csapján ágyazva, míg megtámasztásukra a (8) golyós ágy szolgál. A (7) propellerten­gely t a (9) golyós csapágy támasztja alá, mely a (12) tengely belsejében van elren- 75

Next

/
Thumbnails
Contents