99363. lajstromszámú szabadalom • Eljárás metallizált szövetek előállítására

Megjelent 1930. évi március hó 17-én. .' MAGYAR KIRÁLYI jHBH SZABADALMI BffiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99363. SZÁM. - XIY/e. OSZTÁLY. Eljárás metallizált szövetek előállítására. Trebits Oszkár gyáros Wien, mint Höldrich Róbert mérnök hinterbriihli és dr. Neuber Fritz és Lam Siegfried wieni lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1928. évi február hó 17-ike. Ausztriai elsőbbsége 1927. évi február hó 26-ika. A találmány metallizált textiláruknak, mint pl. mindennemű szöveteknek, csip­kéknek vagy hasonló anyagoknak elő­állítására vonatkozik. 5 Ismeretes a szöveteknek fémesbevonat­tal való ellátása, melynek célja az, hogy az anyagnak fémszálakból előállított szö­vet látszatát kölcsönözze. Eddigelé azon­ban nem sikerült oly egyszerű és olcsón 10 dolgozó eljárást találni, mely csekély fém­réteg alkalmazása mellett egyenletes, szi­lárdan tapadó, fémes külsejű bevonat elő­állítását tenné lehetővé és oly végtermé­keket szolgáltatna, melyeknél a szövet-15 jelleg és a textilalapanyag símulékony­sága megóva marad. Az eddigelé ezen célokra javaslatba ho­zott galvános metallizáló eljárások a szö­vet nem-vezető felületének grafittal vagy 20 hasonló eszközökkel való lehetővétételét teszik szükségessé. Már ez a közbenső ré­teg is kedvezőtlenül befolyásolja a vég­terméket. De ettől el is tekintve, a galván­úton metallizált szövetek a súlyos hátrá-25 nyoknak egész sorozatát mutatják. A szö­vetrostokra galván-úton lecsapott bevonat tapadási szilárdsága túlcsekély ama nagy igénybevételhez viszonyítva, melynek a szövetek a feldolgozás és használat alkal-30 mával ki vannak téve. Minthogy ezen­kívül textilanyagoknál a galvános be­vonatot meglehetősen nagy vastagságban kell rávinni, ez alkalommal az alapanyag­nak simulékony szövetjellege jórészt ve-35 szendőbe megy. E vastag fémréteg a gal­vános eljárást nagymértékben meg is drá­gítja, minthogy a legtöbb esetben nemes­fémekről van szó. Emellett azonban még oly vastag galvános fémbevonattal sem növekedik annak tapadási szilárdsága. 'r 40 meretes, hogy mily nehézségeket okoz valóban szilárdan tapadó egyenletes gal­vános bevonatnak, különösen nem-vezető alaprétegekben való létesítése. A galvános bevonat ugyanis az alapréteg felületének 45 csak jól vezetővé tett részeire rakódik le es csak ezen részektől kiindulva szaporo­dik tovább, anélkül, hogy a lecsapódott ré­teg vastagságának növekedése arányában a tapadási szilárdság fokozódása követ- 50 keznék be. Mindezen, a galvános lecsapódás termé­szetében rejlő nehézségek természetesen még fokozottabb mértékben mutatkoznak a jelen esetben tekintetbejövő finomrostú 55 alapanyagnál. Már többször megkísérelték a galvános eljárásnak a szóbanforgó célokra való tö­kéletesítését. Így pl. javaslatba hozták azt, hogy a grafittal vezetővé tett szövetre 60 előbb igen vékony galvános fémbevonatot csapassunk le, ezt mechanikai úton tömö­rített bevonatra újból galvános úton egy második fémes bevonatot vigyünk rá. Az elsősorban említett, a grafittal kezelt szö- 65 vetre lecsapódott és mechanikailag tömö­rített vékony fémbevonat önmagában tel­jesen hasznavehetetlen és minden körül­mények között a galvánfürdőben való újabb, kielégítő kezelést tesz szükségessé. 70 A termékek lényeges megjavítását ez az eljárás nem eredményezi. A grafitból álló

Next

/
Thumbnails
Contents