97763. lajstromszámú szabadalom • Állati erővel vontatott talajművelő

Megjelent 11 29. évi julins hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97763. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Állati erővel vontatott talajművelő gép. Kucses Károly gépműhelytulajdonos, Makó. Bejelentés napja 1928. évi március hó 21-ike. Egyes mezőgazdasági gépeknél, különö­sen pl. sorbavetőgépeknél elsőrendű ton­tosságú a sorközi művelés természetéből folyó egyenes vonalú haladás pontos be-5 tartása. Az állati erővel vontatott (rend­szerint lófogatú) gépeknél azonban az egyenes vonal állandó pontos betartása (hacsak nem alkalmaztak e célra a jármű előtt haladó külön személyt) eddigelé nem 10 sikerült, mint a gép haladása, az állat meg­bízhatatlan, szeszélyes járására volt bízva. A találmány szerint e hátrányt azzal küszöböljük ki, hogy az állati erővel von­tatott eddigi talajművelő gépektől eltérően 15 a gép járművázára szerelt vezetőülés felől működtethető, a mellső kerekekre ható kényszermozgású kormányzószer­kezetet alkalmazunk, mimellett a vezető a centrális ülésről kényelmesen működhet 20 és egyéb beállításokat is végezhet. Ily kor­mányzószerekezetek magukban véve isme­retesek ugyan, de csak motoros járművek­nél, illetve motoros talajművelő gépeknél, ahol a kényszermozgású kormányzás a 25 motoros hajtás természetéből folyik, míg a találmány tárgyánál arról van szó, hogy az állati vonóerő megtartása, de a kor­mányzás szempontjából attól való függet­lenítés mellett állítjuk be, illetve tartsuk 30 beállítva a járművet. Kanyarodások alkalmával az állat a kényszerinozgásúan kormányzott jármű egyik vagy másik irányú beállítását már a vonóellenállás megváltozásából is meg-35 érzi és önkéntelenül a beállított irány felé fordul. Más esetben azonban, midőn az említett egyenes vonalnak csekélyebb kilengések folytán való visszaállítását célzó kormányzásokról van szó, az állat a mellső kerekek tartóvázának kisebb irány- 40 változásait nem tudja pontosan érzékelni, miért is rendes körülmények között szük­séges, hogy a gép vezetője gyeplővel is hasson az állatra, amikor is tehát az egye­nes vonal pontos betartására ügyelő gép- 45 vezető ügyeiméből eredő mozdulattal, a gyeplő révén igazgatott zabla érzékelteti az állattal a kívánt kilengéseket. Ily módon azonban a járművezető figyelmének állan­dóan meg kell oszlania a gép kormány- 50 zása és az állat irányítása között. Ennek kiküszöbölésére a találmány azt a tovább­menő célt követi, hogy a járművezetőt tehermentesítsük és az állatnak az egye­nes haladás pontos betartására irányuló, 55 a gyeplő révén való vezetését önműködően idézzük elő. Ezt a célt a találmány szerint azzal ér­jük el, hogy a gyeplőszárakat a fent jelzett korniányzószerkezet valamelyik kilengő 60 alkatrészével, célszerűen segédgyeplőszá­rak révén a mellső kerekeknek jobbra­balra kilengő tartókeretével kötjük össze. A mellékelt rajz a találmány szerinti kormányzó és gyeplőállító szerkezetnek 65 kétfogatú gépnél alkalmazott példakép­peni megoldási alakja vázlatosan van fel­tüntetve. Az 1. ábra a szerkezetnek a találmány meg­értéséhez szükséges részeit felülnézetben 70 szemlélteti. A 2. ábra az 1. ábrának megfelelő részle­ges oldalnézet. A jobboldali állat szájában elhelyezett zabla jobboldalához az (al) gyeplőszár, 75 baloldalához pedig a (bl) gyeplőszár van kötve. Hasonlóképpen vannak a baloldali állat zablájával az (a2), (b2) gyeplőszárak

Next

/
Thumbnails
Contents