97089. lajstromszámú szabadalom • Légmelegítő berendezés

Meg-jelent 1929. évi szeptember hó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97089. SZÁM. — IL/H. OSZTÁLY. Légmelegítő berendezés. Sugár Beet and Crop Driers LtfL bejegyzett társaság-London. A bejelentés napja 1927. évi december hó 28-ika. Jelen találmány oly légmelegítő beren­dezésre vonatkozik, melyben a felmelegí­tendő levegő belülről fűtött csőrendszer felett vezettetik el s melynél a melegítő 5 belső tere válaszfalak által egymással köz­lekedő kamrákra van osztva. Az egyes csőrendszerek olykép vannak váltakozva elhelyezve, hogy a felmelegítendő levegő az egyes kamrákban a csőrendszerek felett LO keringésben tartatik. A fűtőcsövek kígyó­alakban vagy lépcsőzetesen egymással párhuzamosan vannak elrendezve s a kamrákon keresztül keringő levegő kény­szeríttetik a leghidegebb csövektől a leg-5 melegebb csövek felé keringeni, miáltal az egyes kamrákon való áthaladása alatt fokozatosan felmelegíttetik. A találmány oly csekély súlyú s mégis tartós melegítőnek az előállítására vonat-0 kőzik, amelyben légkörnyomással bíró. aránylag nagytömegű levegő gyorsan és hatásosan oly hőmérsékletre hozatik, hogy szárítási s hasonló célokra alkalmas legyen. 5 A találmány szerinti légmelegítő lénye­gében egy vagy több kígyócsőből áll, me­lyek a különböző kamrák képzésére szol­gáló válaszfalakhoz képest keresztirány­ban vannak elrendezve és azokon egymás 3 felett többször áthatolnak. E csövek egyenes részei, illetve ágai egymással pár­huzamosak és az első, valamint az utolsó kamrában ívdarabok segélyével vannak egymással összekötve, j Ezen elrendezés folytán minden egyes kamrában a hő 'intenzitása váltakozva, fokozatosan emelkedik és csökken, mint­hogy minden kamrában annak egész magasságában különböző helyeken a hő­mérséklet különböző. 40 A találmány szerinti léghevítő egy példaképem foganatosítási alakja mellé­kelt rajzon van feltüntetve. Az 1. ábra hosszmetszete. A 2. ábra keresztmetszet, 2—2 vonal irá- 45 nyában. A 3. ábra oldalnézete. A légmelegítő lényegében a fémlemez­ből készült derékszögalakú (a) házból áll, melynek belső tere (bl, b2) válaszfalak 50 által (cl, c2, c3) kamarákra van osztva. A kamarák száma ós teljesítőképessége a melegítőberendezés méretétől függ. A belső válaszfalak olykép vannak mére­tezve és elrendezve, hogy a szomszédos 55 kamrák egymással váltakozva közleked­nek szembenfekvő végükön olyképen, hogy a (bl) válaszfal a ház alsó fedőlap­jától kiindulva felső részén, míg a követ­kező (b2) válaszfal a felső fedőlapból ki- 60 indulva alsó részén nyitott (1. ábra). Az (a) ház egy felfelé nyúló (d) toldat­tal van ellátva, melynek a házon túlnyúló (dl) szakasza a (c3) kamrával közlekedik. A melegítő a rajz szerint (1. ábra) vé- 65 . gig kígyóalakú fűtőcsövet tartalmaz, me­lyek egymás felett bizonyos magasság­ban elrendezett és a (cl, c2 és c3) kamara kon, valamint a (bl) és (b2) válaszfalakon különböző magasságban keresztülhaladó 70 (e) csövekből állanak, melyeknek végei a (cl) és (c3) kamarákban (el) ívdarabok segélyével vannak egymással összekötve. A fűtőcsövek különböző (e) ágai egy­máshoz képest el vannak tolva, a fűtő- 75 csövek felső ágai a merőleges (e2) csö-

Next

/
Thumbnails
Contents