96991. lajstromszámú szabadalom • Önműködő sebességváltó-szerkezet automobilok és más járművekhez

Megjelent 1939. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96991. SZÁM. — IXa/2. OSZTÁLY. Önműködő sebességváltó-szerkezet, automobilok és más járművekhez. Sag-lioni líomeo mag-ánzó CaLtagiroiie. A bejelentés napja 1927. évi április hó 13-ika. Olaszországi elsőbbsége 1926. évi április hó 14-ike. A. találmány tárgya oly önműködő se­bességváltó-szerkezet, mindennemű jármű részére, melynek lényege abban áll, hogy az a motortól a haj tókerekekre való se-5 bességátvitelt — az út emelkedési vagy esési viszonyai és a kocsi megterhelése szerint — önműködően szabályozza, mi­melle fct a találmány az eddig alkalmazott differenciált és a dörzskapcsolót. továbbá 0 a sebességnek kézi kapcsolóval való vál­toztatását feleslegessé teszi. E célból vala­mely hengerben elrendezett és különböző menetekkel ellátott csavar a tengelyén el­tolhatóan van elhelyezve ós beállítása B szerint, a futókerekek meghajtó kerekeire, különböző sebességeket visz át, illetőleg azt teljesen kikapcsolja vagy a hátra­menetre kapcsolja át. Ez a szerkezet auto­mobiloknál. motorkerékpároknál, városi ) villamoskocsiknál, emelőgépeknél és álta­lában mindenütt alkalmazható, ahol a se­besség megváltoztatása, illetőleg az előre­menetelről hátramenetre való kapcsolás, továbbá a hajtószerkezet teljes kikapcso-1 lása szükséges. A csatolt rajzon a talál­mány szerinti szerkezetnek két kiviteli alakja van feltüntetve; és pedig az: 1. ábra az automobiloknál alkalmazható, kiviteli alak hosszmetszete, a 2. ábra metszet az 1. ábra 2—2 síkja men­tén. a 3. ábra városi villamoskocsiknál alkal­mazható, kiviteli alak hosszmetszete, a 4. ábra metszet a 3. ábra 4—4 síkja men­tén és az 5. ábra ugyanilyen metszet részlete. Az 1. és 2. ábrákban feltüntetett szer­kezet az (1) tokból, továbbá az abban el­helyezett és a (2) tengelyen eltolható (3) csavarból és a (4) nyomórúgóból áll, mely 40 utóbbit a beállítható (5) fedő tartja az (1) tokban, úgyhogy a rúgó feszültsége tet­szésszerint szabályozható. A tetszőleges alakú (4) rúgó helyett hydraulikusan el­zárt, pneumatikus vánkos vagy más ha- 45 sonló nyomószerkezet is alkalmazható. A (3) csavar alatt van elhelyezve a futókere­kek (7) tengelyeinek meghajtására szol­gáló két (6) hajtókorong, amelynek kerü­letén, az eddig szokásos fogak helyett, a 50 (8) rúgók hatása alatt álló és acélból ké­szült, legömbölyített fejű, hengeres (9) csapok állnak ki, amelyek fogszerűen kap­csolódnak & (3) csavarba. A (3) csavar meneteinek emelkedése nem egyenletes, 55 hanem az emelkedés nagysága két (9) csap közötti (a) távolsággal kezdődik és a (2a)­tól (Ga)-ig nagyobbodik. A (3) csavar me­netei (A)-tól (B)-ig' a jármű „előre" irány­ban való haladására szolgálnak és jobb- 60 felé csavarodnak, mimellett a felületük balfelé emelkedő (1. és 5. ábra). A (B—C) között levő menetek szintén jobbra csa­varodnak, de felületük jobbfelé emelkedik (1. és 3. ábra); ezek az üres járásra, ill. a 65 szükséges időpontban való fékezésre szol­gálnak. Ha a csavar „b" irányban forog (5. ábra), a (9) hengeres csap a csavar­menet meredek oldalának fekszik és an­nak mentén tolódik el, minek következté- 70 ben a (6) korong a (3) csavarral egy­értelmű forgásba jön. Ha ellenben EÍ CS3>" var a ,,c" irányban forog, akkor a csavar­menet lejtős oldala oly nyomást gyakorol a (9) csapra, melynek egyik komponense 75 azt a rúgó ellenében a (b) korongba nyomja vissza, minek következtében bár

Next

/
Thumbnails
Contents