96687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés olvasztókemencék hevítésére

Megjelent 192 9. évi október hó 289 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96687. SZÁM. — Xll/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés, olvasztókemencék hevítésére. Brackelsfoerg- Károly gyáros Milspe (Westfália). A bejelentés napja 1928. évi március hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi március hó 9-ike. Ujabb időben különféle kísérleteket vé­geztek, hogy az önmagában véve előnyös szénportüzelést olvasztókemencéknél, külö­nösen forgatható olvasztókemencéknél is 5 alkalmazzák. Valamennyi kísérletnek azon­ban az a hátrányos eredménye volt, hogy a szénportüzelésnél szokásos előkamra al­kalmazásánál, a főhőfejlesztés az olvasz­tandó anyagból túlságosan távol volt, te-10 hát, a tulaj donképeni olvasztókemencében nem éretett el elegendő magas hőmérséklet. Ezt a hátrányt, a találmány, lényegében azáltal szünteti meg, hogy szénpornak, a különben szokásos előkamra elhagyásával 15 eszközölt elégetése, közvetlenül az olvasztó­kemencében magában, haj tátik végre, úgy­hogy a keletkező meleg, az olvasztandó anyagra fokozottabb mértékben hatást gyakorolhat. Ezzel különösen az az előny 20 éretik el, hogy a szénpor elégetésénél fel­lépő magas hőmérséklet, — amelyek mind­ezideig az előkamra falait hamar tönkre­tették, — már most közvetlen hatást, gya­korolhatnak az olvasztandó anyagra és az 25 olvasztókemence falára, anélkül, hogy a falat károsan befolyásolnák, mert a ke­mence állandó forgatása következtében, az erősen felhevített falrészek mindig új­ból az olvasztandó anyag alá vezettetnek 30 és ennek melegét leadják, míg ellenben más, hidegebb falrészek, a láng hatás­körébe hozatnak és hevítés után újból az olvasztandó anyag alá vezettetnek. Ez úton az olvasztás a legrövidebb idő alatt és a 35 leggazdaságosabb módon eszközölhető. Hogy az olvasztókemencében a hamunak túlságosan erős üllepédését elkerüljük, a találmány szerint oly szénport használunk, mely csak csekély százaléknyi és pedig cél-40 szerűen 10—15°/o-nyi hamut eredményez. Előnyösnek mutatkozott továbbá, az új el­járásnál, az eddigi szénportüzeléseknél használt, lényegesen magasabb légnyomás­nak alkalmazása és pedig a találmány szerint, kb. 400 mm vízoszlopnak meg- 45 felelő nyomást alkalmazunk, kb. 4 m hosszú kemencénél, míg szénportüzelésnél a szokásos légnyomás csak kb. 10—12 mm. Ily magas nyomás igénybevétele egyrészt azzal az előnnyel jár, hogy a magas áram- 50 lási sebesség következtében, az égési gá­zok; esetleges hamurészeket a kemencéből magukkal ragadnak, úgyhogy a kemencé­ben nem rakódhatik le lényeges hamu­mennyiség, míg másrészt, rendkívül in- 55 tenziv égést érünk el. Végül, a találmány szerint, a tüzelőanyag és levegő hozzávezetése annyiban is kü­lönleges módon eszközöltetik, amennyiben a szénpor először is, csak csekély nyomású, 60 kb. 10 mm-es vízoszlopnak megfelelő nyo­mással bíró légáram által a fúvószájból ki­fúvatik és hogy emellett e keverék egy második légáram által burkoltatik, mely lényegesen magasabb, pl. 400 mm vízosz- 65 lopnak megfelelő nyomással, vezettetik a tüzelőtérbe. Ily módon az olvasztandó anyag rend­kívül hatásos elégését és gyors olvadását, mindezideig el nem ért gazdaságos mó- 70 don, érjük el. Az ily módon kapott ol­vasztott anyag — különösen vasötvözetek­nél — különösen előnyös összetétele által tűnik ki. A mellékelt rajzon az új eljárás, a hozzá- 75 tartozó berendezéssel együtt, lényeges ré­szeiben, vázlatosan van feltüntetve, (a) je­löli az ismert módon, vízszintes hossz­tengelye körül, a (b) görgők segélyével forgathatóan ágyazott olvasztókemencét, 80

Next

/
Thumbnails
Contents