96539. lajstromszámú szabadalom • Axiális beömlésű lapátos kerékrendszer

Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 96539. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Axiális beömlésű lapátos kerékrendszer. Schlotter György Artúr mérnök Dresden. A bejelentés napja 1926. évi március hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1925. évi március hó 2ika. A találmány mindkét oldalon (a futó­kerék előtt és mögött) kibővülő, fúvóka­alakú tokkal bíró, axiális beömlésű lapá­tos kerékrendszerre vonatkozik. Az ujdon-5 fiág abban áll, hogy a futókeréklapátok és a közeget ki- ós bevezető-készülékeknek vezetőfelületei gömb- vagy ellipszoidxelü­letek részeiből vanak alkotva és hogy ezek a felületek a mindkét oldalon ki-10 bővülő gyűrűfúvókacsatornában úgy van­nak ágyazva, hogy körfelületeik a gyűrű­íuvóka, hossztengelyének keresztsíkjai­ban fekiisznek és közép- vagy súlypont­jaik a fúvókatengely körül olyan sugarú, 15 koncentrikus körökben vannak elren­dezve, mely sugár kisebb, mint azok leg­nagyobb körének sugara. A jelen találmány szerint a centrifugá­lis és csavaros kerekek összes előnyeivel 20 bíró, olyan egységes típus létesül, mely sugárirányú, valamint tengelyirányú áramvezetésnél a csavaros kerekek nagy tömegeit centrifugális kerekek túlnyomá­sával feldolgozza. Minthogy e kerék 25 munkamódjának megváltoztatásával a fo­lyadékokban és gázokban rejlő áramlási energia azonos hatással létesíthető és dol­gozható fel, ezért ez a rendszer nemcsak hajócsavarokhoz, szivattyúkhoz és fúvók-30 hoz, hanem gőz-, gáz-, szél- és vízturbi­nákhoz is alkalmazható. A fent ismertetett találmány azt cé­lozza, hogy a lapátos kerekeknek, főleg a hajóhajtáshoz alkalmazott csavaros pro-35 pellereknek szerkesztésénél és számításá­nál fellépő ama nehézségeket kiküszöböl­jük, melyek, az energiaátalakuláson kí­vül, főleg abból származnak, hogy ezen áramlási folyamatoknak pontos matema-40 tikai követése lehetetlen és pedig az­által küszöböljük azokat ki, hogy a lapá­tos kerékrendszer valamennyi részéhez olyan gömb- vagy gömbhöz hasonló fe­lület- vagy testalakokat használunk, me­lyek a természetben a felület és a térfogat 45 szempontjából a legelőnyösebb működési alakokként jelennek meg. Minthogy e felületek, egészben vagy részeikben, a nem-euklidikus geometriának vannak alávetve, ezen csoportosítást rendszer geo- 50 metriai szemléltetésére, az euklidikus geo­metriának megfelelő, ideális vonatkozási rendszerhez vannak kötve, úgyhogy a folyadékok és gázok valamennyi mozgási folyamatra, az összrendszeren belül, a 55 mai liydrodynamika tanításainak felel meg. Az axiális lapátos kerekek elvének meg­felelően, ekkor, mely kerekek az energia, átvitelét a forgási tengely körül elrende- g(> zett munkafelületek keringő mozgásával végzik, az áramcsatornát, mindkét olda­lon, gyűrűfúvókaalakúan és a futókerék­agyat, mint a csatornafalak részét, kate­noidfelület gyanánt kell kiképezni. 65 Az áramcsatornának kétoldali, gyűrű­fúvókaalakú kiképzése folytán az áram­csatorna legkisebb átömlőkeresztmetsze­tében a legnagyobb áramsebesség zónája Összeesik a futókeréklapátfelület kereszt- 70 metszetének közepével. A futókerékagy­nak katenoidfelület gyanánt való ki­képzése és a külső fúvókaköpenynek azo­nos, megfelelő alakítása folytán a közeg­nek centripetális és centrifugális be- és 75 kivezetése adódik, mely a futókerékfelü­leten belül, a maximális sebességi zóna mindkét oldalán, az áramsebességnek kés­lekedését és kétszeri megváltozását idézi elő. Ez, az eredő árampálya metszetében, 80

Next

/
Thumbnails
Contents