96216. lajstromszámú szabadalom • Készülék főként sebességmérők, taxaméterek és effélék számára való, állandóan felhúzott óraművek hajtószerkezetének önműködő kikapcsolására

Megjelent 1929. évi november hó 2-;iit. "AGYAR KIRÁLYI jHnHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96216. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Készülék főként sebességmérők, taxaméterek és effélék számára való, állandóan felhúzott óraművek hajtószerkezetének önműködő kikapcsolására. Rezsny Kálmán oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1926. évi szeptember hó 1-j'e. Jelen találmány tárgyát főként sebes­ségmérők, taxaméterek és effélék szá­mára való, állandóan felhúzott óraművek hajtószerkezetének önműködő kikapcso-5 lására szolgáló készülék képezi, mely ab ban áll, hogy egy a rúgótokra csavarme netek közvetítésével erősített hüvely a rúgó változó feszültségének megfelelően eltolatik és a rúgó legnagyobb feszültsé 10 généi egy kilincset old, mely a rúgó szá mára szolgáló hajtószerkezetet megsza kítja. Ez remdkívül egyszerű és biztosan működő kivitelt tesz lehetővé, mely ab ban az esetben, ha az óramű rúgója több 15 egymásután kapcsolt elemből áll, az óra­mű egyenletes járását és a rúgók kímélé­sét biztosítja. A találmány tárgyának egy példáké pen vett foganatosítási alakját a mellé-20 kelt rajz tünteti fel és pedig az 1. ábra a készülék hosszmetszete, ill, részleges nézete, a 2. ábra a készülék metszete az 1. ábra A—-B vonala szerint, a 25 3. ábra a készülék felülnézete és a 4—6. ábrák egyes részleteket mutatnak, Az óramű (a) tengelyét a (b) kilincske­rék és a (cl) kilinccsel felszerelt (c) ki­lincskar forgatja. A (c) kilincskar (e) 30 csapját egy (d) rúd, ez utóbbit pedig a jármű útján mozgatott excenter működ­teti. A (c3) kilincs a kilincskerék vissza­felé való forgatását akadályozza meg. Az óramű (a) tengelyének felső végé-35 hez egy (m) gyűrű van erősítve, mely villaalakú (n) nyúlványában egy széles és célszerűen rúgónyomás alatt álló el­forgatható (o) kilincset hord. Az (m) gyűrű alatt az (a) tengelyen a (p) tárcsa lazán foglal helyet, mely a kerületén pl. 40 12 darab (po) foggal, továbbá egy (g) agygyal van ellátva. Az agy a (h) rúgó­tokba mélyed, melynek (j) rúgója az agyat (gl)-nél, a hüvelyt pedig (hl)-nél támadja meg. 45 A (h) rúgótok alatt további, pl. négy rúgótok van elrendezve, amelyek mind­egyikének, a legalsó kivételével egy-egy (g) agya van és amelyek rúgói ugyan­azon mód vannak elrendezve, mint a leg- 50 felső rúgótokban. A legalsó tok egy (k) fogaskereket hord, mely az (l1 ) kerék útján forgat egy állandóan egyenletesen forgó (1) tengelyt, mely pl. a sebesség­mérő időtengelye lehet. 55 A legfelső (h) rúgótok külső kerületén az (r) hüvely számára való (f) csavar menettel van ellátva. Az (r) hüvelyen minden (po) fognak megfelelően egy (rl) kivágás van (4. ábra), amelybe a (po) fog 60 belemélyed. A (p) tárcsának (pl) ütközője van, melyhez az (o) kilincs támaszkod hátik. Ha a kilincskerék a nyíl irányában el fordul, az (a) tengely, az (m) gyűrű és a 65 (pl) ütközőhöz támaszkodó (o) kilincs az óramű rúgóit felhúzzák és ha feltételez­zük, hogy a rúgók mindegyike hat for­dulat után teljesen fel van húzva, úgy a rúgók teljes felhúzása esetén a legalsó 70 agy hat fordulatot, a felette fekvő tizen­két fordulatot és a legfelső harminc for dulatot végezett. Az egyes rúgótokok te hát teljes felhúzás esetében egymáshoz képest viszonylagosan elfordulnak és az 75 óraműrúgók lejárása után ismét kiindu-

Next

/
Thumbnails
Contents