96041. lajstromszámú szabadalom • Füstszívó tölcsér

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 96041. SZÁM. — V/c. (VIII k.) OSZTÁLY. Füstszívó tölcsér. Mag-yar Szellőző Művek és Gépgyár Részvénytársaság- cég* Budapest. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 29-ike. Kovácstűzhelyeknél, valamint fűtőházba beállított mozdonyoknál és hasonlóknál a keletkező füst eltávolítása ezideig ismert módon úgy történik, hogy a tűzhelyek vagy 5 a lokomotívkürtő fölé nagyobb méretű fel­fogó tölcséreket borítanak, amelyek a tűz­helyből, mozdonyból vagy hasonlókból fel­szálló füstöt felfogják és ez egy kürtőn, esetleg egy exhaustor közvetítésével a sza-10 badba jut. Ezeket a felfogó tölcséreket a legkülönbözőbb kivitelben készítik, felcsap­ható oldalfalakkal, leengedhetően, telesz­'kópszerűen összetolható csövekkel, ame­lyeknek mind az a rendeltetése, hogy a 15 tölcsér minél közelebb kerülhessen a füst keletkezési helyéhez, hogy azt lehetőleg a keletkezés pillanatában felfogja, össze­gyűjtse és elvezesse. A nagy hibája ezen tölcséreknek azon-20 ban, hogy keresztmetszetük nem áll arány­ban az elvezetendő füst mennyiségével, miáltal a füst fölös mennyiségű hideg le­vegővel keveredik, ez pedig rontja a kürtő hatásfokát, vagy pedig az elszívó ventilá-25 tortól kíván a céllel arányban nem álló magas teljesítményt. A nagy tölcsérekre pedig feltétlenül szükség van, mert külön­ben a gomolygó füst a tölcsérek szélén ki­csap és ahelyett, hogy a kürtőbe menne, a 30 helyiségben terjed el. Jelen találmány tárgya egy füstszívó töl­csér, amely a fenti hibán van hivatva segí­teni és amelynek lényege az, hogy meg­hagyva a nagyobb méretű tölcsért, annak 35 keresztmetszetét egy beléhelyezett kúpos testtel kellő helyen úgy szűkíti le, hogy a fennmaradó szabad keresztmetszet az el­szívandó füstnek megfelelő legyen és kellő légsebességet biztosítva, az odajutó füst el­távozását feltétlenül lehetővé tegye. 40 A mellékelt rajzon ezen tölcsér egy kivi­teli formája van feltüntetve, még pedig az 1. ábra mutatja a lokomotívkürtőn nyugvó tölcsért, annak felfüggesztő és állító szer­kezetét, részben metszetben, részben né- 45 zetben, a 2. ábra az elszívócső metszete a vezető csigánál, a 3. ábra a tölcsér alulról nézve. A szerkezet lén\7 egileg áll az (1) felfogó- 50 tölcsérből, amely a (2) csőben folytatódik. Ezen cső teleszkopszerűen belejár a (3) csőbe, amely azután vagy egy magasan fel­nyúló kürtőben folytatódik, vagy pedig a (4) ívcső közvetítésével egy exhaustor 55 szívóvezetékéhez csatlakozik. A tölcsér le­ős felfelé való mozgatását az (5) csigákban mozgó (6) sodronykötelek és (7) ellensú­lyok teszik lehetővé. Az (1) tölcsérben a (8) laposvasakból 60 vagy hasonlókból készült és a tölcsérhez fixen hozzáerősített csillag van elhelyezve. Ezen csillag főkép mozdonyok füstelszí­vásánál bír azon rendeltetéssel, hogy ha a tölcsért leeresztjük, az ezen csillaggal rá- 65 támaszkodik a mozdonykémény tetejére és ezáltal a helyzete fixirozva van. Az (1) töl­csér belsejében van a (9) lefelé fordított csúccsal bíró kúpos test, amely a (10) ru­dazat, a (11) kötél és a (12) csigák közvetí- 70 tésével a tölcsér függőleges tengelyében fel- és alámozgatható. Ezen mozgathatás könnyűvé tételét szolgálja a (13) ellen­súly, amely a (9) kúpos test súlyának ki­balanszirozására szolgál. Hogy a felszálló 75

Next

/
Thumbnails
Contents