96041. lajstromszámú szabadalom • Füstszívó tölcsér

füst a kürtőben elhelyezett (12) csigát be ne kormozza, azt a (14) tokban helyez­zük el. A kürtő működése most már a követ-5 kező: A (9) kúpot a (10) rudazat s a (11) sodronykötél segítségévei felhúzzuk mind­addig, amíg az az (1) tölcsérrel érintke­zik és ettől kezdve azt magával viszi to­vább, a kívánt magasságig. Ez a kívánt 10 magasság meg van határozva azáltal, hogy a mozdony szabadon elmehessen a kürtő alatt. Ha most a mozdony beáll a kürtő alá, a kúpot ugyanúgy, amint előbb fel­húztuk, leeresztjük, vele együtt megy az 15 (1) tölcsér is, mindaddig, amíg a (8) ke­reszt a mozdonykürtő felső szélére ráfek­szik. Ettől kezdve a tölcsér nem megy to­vább, ellenben a kúpot leereszthetjük, mind­mindaddig. míg annak alsó része a (8) 20 kereszt (14) kúpos kivágásába belefekszik. Ekkor kapjuk a tölcsér és a kúp közöli a legnagyobb keresztmetszetet, ami tehát arra az esetre szól, mikor a legnagyobb a füstfejlődés. Ha már mosL a füsti'ejlődés 25 csökken és kisebb keresztmetszet is elég annak elvezetésére, úgy a (9) kúpot a már fentebb ismertetett módon feljebb húzzuk és a keresztmetszetei szűkítjük, vagy eset­leg, ha füstfejlődés egyáltalában nincs, azt 30 tel jesen elzárjuk. A 4. ábra a tölcsér egy olyan kiviteli for­máját tünteti fel. amelynél a (9) kúp fixen meg van a (9a) tartókkal az (1) tölcsérhez erősítve és a tölcsér keresztmetszetének egyszer és mindenkorra való beszabályo- 35 zására szolgál. Szabadalmi igények: 1. Eüstszívólölcsér, jellemezve egy telesz­kópszerűen összetolható csőben folyta­tódó külső felfogó tölcsér és az abban 40 elhelyezett, a fenti tölcsér, ill. a foly­tatását képező csőtengelyben függőlege­sen fel és lefelé mozgatható belső, le­felé fordított heggyel bíró kúpalakú testtel, amelynek relatív helyzete a 45 külső tölcsérhez ennek szabad kereszt­metszetét szabályozza és amelynek eme­lése és süllyesztése állal a külső tölcsér is emelhető, ill. süllyeszthető. 2. Az 1. alatt védett füstszívólölcsér, jelle- 50 mezve annak alsó szájnyílásánál elhe­lyezett kereszttel, amellyel az a moz­donykürtőre felfekszik, miáltal legalsó helyzete fixirozva lesz és egy benső kúpos kivágássá! bír, amelybe viszont 55 a belső keresztmetszetei szabályozó kúp legalsó helyzetében bele fekszik. 3. Az 1—2. alatt védett, füslelszivótölcsér egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a belsejében elhelyezett és lefelé 60 fordított heggyel bíró kúpalakú test szi­lárdan meg van a külső tölcsérhez erő­sítve. úgyhogy a tölcsér szabad kereszt­metszetének egyszer és mindenkorra való beszabályozására és csak a fel- 65 szálló füstnek, ill. gőzöknek vezetésére szolgál. 1 rajzlap melléklettel. I'a'.las nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents