95617. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egykamrás nyomólégfékeknek fokozatosan való megeresztésére

Megjelent 1Í)2Í). évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI JnggK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95617. SZÁM. — "V/b. OSZTÁLY. Berendezés egykamrás nyomólégfékeknek fokozatosan való megeresztésére. Rihosek János mérnök Wien, Leueliter Lajos Richárd mérnök Weidliugau-Hadersdorf és Gebrüder Hardy Maschinenfabrik u. Giesserei A.-G. cég- Wien. Pótszabadalom a 93874. sz. törzsszabadalomhoz, melynek bejelentési napja 1927 évi április hó 13-ika. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi május hó 19-ike. A jelen találmány tárgya 93874. 1. sz. törzsszabadalmunkban leírt berendezésnek további kiképzése, mely főleg a fékvezérlő­szelepnek és a fékmegeresztőszelepnek a 5 íonyomólégvezetőcsőhöz képest való el­rendezésében áll. A 93874 1. sz. törzsszabadalmunkban le­írt berendezésnél a fékvezérlőszelep és a íékmegeresztőszelep egymással párhuza-10 mosan vannak kapcsolva, úgyhogy a fő­nyomólégvezetőcsőben tovaterjedő lég­sűrítési vagy légritkítási hullám mindkét szelepre elosztódik és ennélfogva gyöngít tetik. Ez különösen légsűrítési hullámok-15 nál oly hátrány, mely főleg igen gyenge sűrítési hullámoknál érezhető. Hogy a fékmegeresztőszelepet ily gyenge sűrítési hullámok számára elegendően érzékennyé tegyük, a találmány szerint a fékmeg-20 eresztő- és a fékvezérlőszelepet egymás­után kapcsoljuk, úgyhogy a léghullámok csak a fékmegeresztőszelepen való ke­resztülhaladás után jutnak a fékvezérlő­szelepbe. 25 A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező berendezés egy foganatosítási pél­dája több állásban vázlatosan van feltün­tetve ós pedig az 1. ábrán menet közben, a 30 2. ábrán egy fékezési fokozat megindítá­sánál, a 3. ábrán egy fékmegeresztési fokozat közben, a 4. ábrán egy fékmegeresztési fokozat 35 után. Mint az a rajzból látható, a (30) fő­nyomólégvezetőcsőből a (14) vezeték vezet a (21) előrekapcsolt szelepnek (13) kamrá­jába, mely (13) kamra az (50) vezeték út­ján a fékvezérlőszeleppel áll összekötte- 40 tésben. A (13) kamrából, továbbá a (21) szelep által vezérelt (12) vezeték a félc­megeresztőszelep (7) dugattyúja alá ve­zet. A (21) szelep, az (51) rúgó közbeikta­tása mellett, az (52) szelepet hordja, mely 45 a (13) kamrának az (50) vezetékkel való összeköttetését vezérli. A (2.1) szeleppel a (20) rúd útján össze­kötött (19) dugattyú az (53) horony fölött mozog tova, mely zárt (21) szelepnél a (19) 50 dugattyú két oldalát egymással összeköti. A (19) dugattyú alatti térbe a fékvezérlő­szelep tolattyútükrótől elágazó (15) veze­ték torkollik, míg a (19) dugattyú fölötti térből a (17) furat vezet a szabadba. A (19) 55 dugattyú alatti térből továbbá a (23) furat vezet a (10) szelep által vezérelt, szabadba vezető (3) nyíláshoz. A íékmegeresztő­szelep (7) dugattyúja fölött levő tér — épúgy, mint a törzszabadalombejelentés 60 tárgyánál — a (4) vezeték útján állandóan a (39) segédlégtartállyal áll összekötte­tésben. A (21) és (52) szelepek kifogástalan mű­ködésének biztosítása céljából a (13) kamra 65 tokjában az (54) átvezetőcsatorna van kiképezve, mely azon furatot, amelyhez az (50) vezetéket hozzákapcsolják, a (13) kamrával köti össze, mimellett az (55) visszacsapószelep a (13) kamrában ural- 70 kodó túlnyomásnál ezen (54) csatorna tor­kolatát elzárja.

Next

/
Thumbnails
Contents