94478. lajstromszámú szabadalom • Mótórok különösen Diesel mótorok távvezérlésére való berendezés

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. ___ MAGYAR KIRÁLYI S^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94478. SZÁM. — Vd/£. OSZTÁLY. Mótorok, különösen Diesel-mótorok távvezérlésére való berendezés. Maschinenfabrik Esslingen cég1 Essling-en. A bejelentés napja 1926. évi december hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi március hó 24-ike. Motoroknak különböző üzemi állapotok­hoz képest való beállítása rendszerint a megfelelő tengelyeknek vagy tengely­csapoknak kéziemeltyűk, rudazatok stb. 5 által való elforgatása útján történik. így pl. Diesel-motoroknál egymástól elkülöní­tett négy mozgást kell létesíteni, még pedig: 1. a töltés szabályozását, 10 2. a gyújtási időpont elállítását, 3. a kompresszió változását és 4. a hengerek lekapcsolását, illetve a gép megindítását. Ha ezen mozgásokat kézierővel, emel-15 tyűk, orsók stb. segélyével eszközöljük, úgy, ha mindezen berendezéseket egy közös helyről, Diesel-motorok segélyé­vel meghajtott járművek esetében, pl. a járművezető helyéről kívánjuk működ-20 tetnii, igen körülményes és nem minden esetben eléggé üzembiztos, mechanikai át­viteli szerveket kell alkalmazni. A szó­banforgó tengelyek vagy csapok elforga­tására szolgáló oly berendezések is isme 25 retesek, melyeknél a berendezést működ­tető erőt folyékony vagy gáznemű nyomó­közeg szolgáltatja. Ezen berendezések hátránya azonban, hogy a tengelyek vagy esapok finom beállítását nem teszik ki-30 elégítő módon lehetővé és hogy nem ren­dezhetők el az elállítandó tengelyek vagy tengelycsapok tetszőleges helyén. A találmány oly berendezésre vonatko­zik, melynek segélyével a mindenkori 35 üzemi helyzet számára való forgómozgá­sok a motortól vagy motoroktól távol­fekvő helytől eszközölhetők és melynél az előbb említett összes hátrányok ki van­nak küszöbölve. Az új berendezés működ-40 tetésére folyékony vagy gáznemű nyomó­közeg szolgál, mely mindenekelőtt az el­forgatandó tengelyen lazán elrendezett IJerselyre hat be ós ezt a tengellyel való összekapcsolásáig axiálisan elcsúsztatja. A persely elcsúsztatása által egy csatorna 45 válik szabaddá, amelyen át a nyomóközeg egy gyűrűs dugattyúra hat be, mely tova­mozgása közben csavar alakú horony ré­vén a perselyt és ennélfogva az ez utóbbi­val már előbb összekapcsolt tengelyt is 50 bizonyos szöggel elforgatja. A persely és a gyűrűs dugattyú az elforgatás befeje­zése után önműködően visszatérnek kiin­dulási helyzetükbe, minek folytán ismer­tetett munkamenetet tetszőleges gyakori- 55 saggal megismételhetjük, úgyhogy az el­forgatandó tengely összelforgása tetsző­leges nagyságú lehet. A teljes berendezés a tengely csészeszerűen veszi körül, úgy­hogy ezen berendezés a tengely bármely ,60 helyén ós nem pusztán a tengelyvégen rendezhető el. A rajzon a találmány értelmében kiké­pezett berendezés foganatosítási példája az előbb említett kapcsolási mozgások 65 bármelyike számára alkalmas kivitelben látható, még pedig metszetben. A vezérlést eszközlő (a) tengelyen, mely­lyel a (b) kapesolótárcsa fixen van össze­kötve, lazán van elrendezve a (c) persely, 70 mely egyik végén a (b) kapcsolótárcsa ellenszervót képező, csak az egyik irány­ban ható (d) kapesolótárcsát hordja. A két (b) és (d) tárcsa között az (e) nyomó­rúgó van elrendezve, mely a kapcsolást 75 kikapcsolt helyzetében tartja meg. Az (a) tengely és a (c) persely a térben helytálló hengerben vannak ágyazva. Ezen henger­ben gyűrűalakú (g) dugattyú van elren­dezve, mely a (h) toldat útján a henger 80

Next

/
Thumbnails
Contents