94399. lajstromszámú szabadalom • Kormánymű mótoros járművek pótkocsjaihoz

• "ffT Megjelent 1930 . évi február hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 94399. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Kormánymű mótoros járművek pótkocsijaihoz. Wittenberg- Ottó mérnök Budapest. A bejelentés napja 1927. évi január hó 29-ike. Teherautomobilok pótkocsijainak kor­mányzása a pótkocsi egész mellső tenge­lyének egy középcsap körül való elforga­tásával történik, mimellett a teher az ú. 5 n. ötödik kerék vagy csinkerék közvetí­tésével fekszik fel a tengelyre. Ily módon a rakodófelület és a tengely közötti szer­kezeti magasság igen nagyra adódik és a rakodófelület igen magasra kerül. 10 A találmány szerint ezen hátrányt az­által kerüljük el, hogy a pótkocsi mellső kerekei kormánycsonkok közvetítésével vannak a tengelyhez kapcsolva és a kor­mánycsonkok karjait összekötő csatlórúd 15 a mellső tengelyen alkalmazott csap körül forgathatóan ágyazott vonó- vagy kor­mányrúdnak a forgáscsapon túl meghosz­szabbított végéivel van összekötve. Ezen szerkezet azonban csupán arány-20 lag nagy tengelytávú pótkocsik kormány­zására alkalmas minden további módosí­tás nélkül, míg ellenben a többnyire hasz­nálatos rövid pótkocsiknál, melyeknél a tengelytáv nem lényegesen nagyobb a 25 nyomtávolságnál, az ily kormányszerke­zet kanyarulatokban a kerekek oldal­irányú elcsúszását és így nagy kormány­zási ellenállást okoz és a gummiabroncsok erős kopási igénybevételét is eredmé-30 nyezi. Ezen hátrány elkerülésére a találmány szerint a mellső tengely két kerekének kormánykarjai nem egyetlen merev csa­tolórúd segélyével vannak egymással 35 kapcsolva, hanem a kormánvkerekek mindegyike a kormányrúdnak függőleges iorgáscsapján túl meghosszabbított végén a kormányrúd középvonalától két oldalt elrendezett csapokkal van egy-egy külön csatlórúd segélyével csuklósan összekötve. 10 úgyhogy a kerekek kilendített helyzeté­ten a kerekek kormánykarjait összekötő rudazat kétszer megtört alakot ölt. A mellékelt rajzban a találmány sze­rinti kormányzószerkezet egy példáké- 45 peni megoldási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a pótkocsi mellső tengelyének alaprajza a kerekek, ill. kormányrúd kö­zépállásában. A 2. ábra pedig ugyanez a kerekek kilen- 50 dített állásában. A 3. ábra a kormányrúd függőleges hossz­metszete. A 4. ábra a kormánycsonkok ágyazására szogáló villák egyikének hátulnézete. 55 A rajzban feltüntetett megoldási alak­nál az (1) mellső tengely két U-tartóból van összeszegecselve, melyek közé a tar­tók két végén a (2, 2) villák (3) száraikkal vannak -belógva. A (2) villákban vannak 60 a (4) kerekeket hordó (5) tengelycsonkok a függőleges vagy közel függőleges (6) csapok révén kilendíthetően ágyazva. A tengelyosonkokhoz a (7) kormányzókarok vanak erősítve, melyek a (8a, 8b) csatló- 65 rudazat révén vannak egymással kap­csolva. Az (1) tengely közepén a két TJ-tartó közé beszegecselt (9) terpesztődarab­nak felfelé és lefelé nyúló (10) csapvé­geire felül és alul a (11) szalagvasak van- 70 nak ágyazva, amelyeknek mellső vége közé szegecselt (12) tömbhöz a vízszintes (13) csap körül lengő ós egyszersmind vonórúd gyanánt is szolgáló (14) kor­mányrúd van csuklósan kapcsolva, míg a 75 (11) szalagvasaknak a (10) csap mögé nyúló hátsó végéhez (7, 7) kormányzóka-

Next

/
Thumbnails
Contents