94382. lajstromszámú szabadalom • Iszapleresztő berendezés gőzkazánok számára

Megjelent 1930. évi február lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI: BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94382. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Iszapleeresztő berendezés gőzkazánok számára. Pesch Péter kereskedő Essen a. d. Ruhr. A bejelentés napja 1926. évi november hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1925. évi november hó 21-ike. A találmány tárgya iszapleeresztő be­rendezés gőzkazánok számára, melynek célja úgy a kazán fenekén összegyűlő iszapot, mint a kazánvíz tükrén úszó pi-5 szók- ós habképződményeket a kazánban uralkodó nyomás kihasználása mellett önműködően levezetni. A találmány lényege elsősorban abban áll, hogy a kazán fenekén fekvő, magá-10 banvéve ismeretes iszapleeresztő vezeték felfelé vezető szabad végeiken szívószer­kezetekkel ellátott vezetékekkel van fel­szerelve, melyek úgy vannak kiképezve, hogy a víztükör a víz emelkedésétől vagy 15 süllyedésétől függetlenül mindenkor a szívószerkezetek körzetében fekszik. A szívószerkezetek vagy a magasság szerint elállítható úszótestek gyanánt kiképezve úszótestekkel lehetnek ellátva, vagy ma-20 gukbanvéve a magasság szerint úgy kile­hetnek nyújtva, hogy a víztükör állan­dóan a szívónyílásaik körzetében fekszik. A kazánoknak nem ritkán tekintélyes hosszánál, főleg a tulajdonképeni iszap-25 leeresztőszeleptől távolabb fekvő, a víz­tükör körzetében levő szívószerkezetek csak akkor működhetnek tökéletesen, ha a kazán fenekén fekvő iszapleresztőveze­ték vigy működik, hogy a kazán feneké-80 nek hátsó részei is megtisztíttatnak az iszaptól. Ezen oknál fogva a találmány egy további jellemzője abban áll, hogy a kazán fenekén fekvő iszapleeresztővezetók szívónyílásai, az iszapleeresztőszeleptől 35 való eltávolodásukkal, vagy számban vagy nagyságban növekszenek úgy, hogy a kazánnyomás az iszap leeresztése köz­ben a hátsó kazánrészekben az iszap elve­zetését illetőleg erősebben jut érvényre. 40 A rajzon a találmány tárgyának két példaképen vett foganatosítási alakja van, részben hosszban metszett kazánokban fekve, vázlatosan feltüntetve. Az 1. ábrán feltüntetett foganatosítási alak szerint a kazán fenekén fekvő (a) 45 iszapleeresztővezetók több, felfelé vezető vezetékkel van ellátva, melyek a két, te­leszkópszerűen egymásba eltolható (b, b') részből állanak. A (b') rész a (b) rész­ben a (b') részen levő (c) orr vagy ha- 50 sonló által van biztosítva, mely a (b) résznek fent zárt (d) hasítékában van ve­zetve. A (b) rész felső végén az (e) úszó­tartállyal és (f) nyílásokkal bíró (g) szívófej van elrendezve. Az (a) iszap- 55 leeresztőcső (a') szívónyílásai a feltünte­tett foganatosítási alaknál a (h) iszap­leeresztőszeleptől való eltávolodással számban növekszenek, azaz sűrűbbek. Az (a) csőnek ezen kiképzésével a 2. ábrán 60 feltüntetett foganatosítási alak is bír. A felfelé vezető (b) csövek ezen esetben nem hosisaabbíthatók meg, ezzel szemben azon­ban oly (g') szívószerkezettel vannak el­látva, melyek egy bizonyos, a víztükör- 65 szintállás legszélsőbb (w,)> ill. (w2 ) hatá­rait még egy kevéssé túllépő magassággal bírnak. Ezen (g') szívófejek egész kiterje­désükben (f') nyílásokkal bírnak, melyek közül számos, mindig a víztükör körzeté- 70 ben van. Ezen (g') szívófejeknek hengeres (2. ábra baloldalt), vagy ovális, tojásdad­alakú (2. ábra, jobboldalt) vagy tetszőle­ges másalakú keresztmetszetet adhatunk. A (g, g') szívófejek helyett a felső ka- 75 zánrészben egy megfelően kiképezett, vé­gigmenő szívóvezetéket is lehetne alkal­mazni, mely vagy közvetlenül a kazánból kivezet vagy pedig az (a) szívóvezetékbe vezet. Azonkívül az úszószerű (g) szívó- 80

Next

/
Thumbnails
Contents