94382. lajstromszámú szabadalom • Iszapleresztő berendezés gőzkazánok számára

fejeket hajlékony szállócsővezetékekkel is lehetne összekötni. Lehet továbbá a ka­zán fenekén fekvő iszapleeresztőcsövet sugárszerűen elrendezett szívókarokkal is 5 ellátni, melyek vagy csak a végeiken nyi­tottak, vagy pedig az oldalakon is szívó­nyílásokkal vannak ellátva. A szívónyí­lások, bárhol is vannak azok kiképezve, tetszőleges alakúak, pl. kerek, többszögle-10 tes vagy hasítékalakúak is lehetnek. Világos, hogy az iszapnak a kazánból a (h) szelep, ill. az (a) cső által, a felső (g, g') szívószerkezetek segítségével való le­eresztésekor valamennyi, a víztükrön 1") úszó, a kazánvízből kivált kazánvízalkat­rész az iszappal együtt szintén elvezet­tetik. Szabadalmi igények: 1. Iszapleeresztő berendezés gőzkazánok 20 számára, a kazán fenekén elrendezett és szívónyílásokkal ellátott, iszap­leeresztővezetékkel, azáltal jellemezve, hogy az utóbbi felfelé vezető szálló­vezetékekkel bír, amelyek felső végén 25 szívószerkezetek vannak, melyek úgy vannak kiképezve és elrendezve, liogy szívónyílásaik a vízállástól függetle­nül mindig a víztükör körzetében fek­szenek. 2. Az 1. alatt védett iszapleeresztő be- 30 berendezés foganatosítási alakja, az­által jellemezve, hogy a szállóvezeté­kek több teleszkópszerűen egymásba tolható csőből, a szívószerkezetek pe­dig a felső cső végén elrendezett úszók 35 módjára kiképezett szívófejekből álla­nak. 3. Az 1. alatt védett iszapleeresztő beren­dezés foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a szállóvezetékek me- 40 rev csövek gyanánt, a szívószerkeze­tek pedig felülről lefelé végig szívó­nyílásokkal ellátott, oly magasságú szívófejek gyanánt vannak kiképezve, hogy a szívónyílások mindig a víz- 45 tükör körzetében fekszenek. 4. Az 1—3. alatt védett iszapleeresztő be­rendezés foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a kazán fenekén fekvő szívóvezetékek nyílásai, az iszap- 50 leeresztőszeleptől való eltávolodásuk­kal, vagy számban vagy nagyságban növekszenek. 1 rajzlap melléklettel. i'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents