94253. lajstromszámú szabadalom • Gáz- gőzturbina koncentrikusan egy síkban elhelyezett járó és vezető lapátokkal

Megjelent 193Q. évi február hó 1-én. MAGYAK KIRÁLYI JuggHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94253. SZÁM. — Vd/'l. OSZTÁLY. Gáz-vagy gőzturbina koncentrikusan egy síkban elhelyezett járó- és vezetőlapátokkal. Mártha Miklós építőmester Budapest. A bejelentés napja 1926. évi szeptember hó 4-ike. A több fokozatban dolgozó gőz- és gáz­turbinák legnagyobb hátránya a költsé­ges ipari előállítás. Ezen hátrányon kívá­nok segíteni találmányommal oly módon, 5 hogy az axiális turbinák egymás után kö­vetkező álló és járó lapátkoszorúit kon­centrikus körökbe helyezem el, úgyhogy az álló lapátkoszorúkat a ház belső olda­laiba, a járó lapátkoszorúkat pedig a fő-10 tengelyre felerősített járó korong olda­laiba építem be; akár közvetlenül e szer­kezetekbe esztergályozott hornyokba tolva, akár pedig különálló gyűrűk közé építve, mint azt a csatolt rajz 2. ábrája tünteti 15 fel, ahol az előre elkészített lapátkoszorúk (1, a, b) a ház belső oldalába, illetve a járó korong felületébe beesztergályozott lép­csőzetes gyűrűkre erősíttetnek fel. A csatolt rajzon találmányom tárgya a 20 példaképen vett foganatosítási alakjában van feltüntetve, ahol az 1. ábra az összerakott turbinát oldalné­zetben mutatja. A 2. ábra a tengely irányában a turbina 25 keresztmetszetét ábrázolja, a baloldalon megmunkálva, a lépcsőzetesen beszerelt lapátkoszorúkkal, a jobboldal az össze­állított turbina pedig megmunkálatlan szerkezetét mutatja lapátkoszorúk nél-80 kül. A 3. ábra a főtengelyre merőleges metszet, a lapátok tengelyében, a járó koronggal párhuzamosan, a koncentrikus álló (1, a) és járó (1, b) koszorúkkal, ahol baloldalon 35 a lapátkiosztás is be van jelölve vázlato­san. A 4. ábra az összeállított turbina felül­nézete. E turbina járó korongját (1, A) egysze­rűbb szerelés és felerősítés kedvéért két 40 darabból állítom elő, úgyhogy a felerősí­tés után a főtengellyel összeépített rög­zítő tárcsák (1, B) kétoldalról fogja közre, amelyhez csavarokkal lesz odaerősítve. Mivel a vezető lapátkoszorúk egyidejűleg 45 a ház mindkét belső oldalára ugyanígy a járó lapátkoszorúk a járó korong mind­két oldalára elhelyezhetők, a szimmetrikus elrendezésből kifolyólag minden ilyen tur­bina tulajdonképen két turbinát képvi- 50 sel, amely elrendezést a mozdonyoknál lehet előnyösen értékesíteni, ha az egyik oldal lapátkoszorúit ellenkező forgásra építjük be, miáltal a mozdonyok előre és hátra való mozgása nyer egyszerű meg- 55 oldást. A lapátkoszorúkat az egyes foko­zatokban a gőz fajlagos térfogatának nö­vekedéséhez mérten az alacsony nyomás felé a lapáthosszakat növelve, lépcsőzete­sen helyezhetjük el. A lapátkoszorúknak 60 lépcsőzetes beépítéséből s a lapáthosszak fokozatos növekedéséből következik, hogy a lapáttengelyek a gőz haladásának irá­nyában egy síkba, vagy közel egy síkba esnek. TJgy az álló, mint a járó lapátvége- 65 ket összetartó gyűrűk a járó korong for­gási síkjával párhuzamos. A járó koszo­rúk külső felületükkel a házba (1, C) esz­tergályozott gyűrűk mellett párhuzamo­san forognak. Az álló koszorúk gyűrűinek 70 külső felülete mellett pedig a járókorongba esztegályozott gyűrűk forognak. Így, mi­vel a mozgó felületek az álló felületek mellett párhuzamos síkban forognak, a kettő közötti rés teljes üzembiztonság 75 mellett is oly csekély lehet, hogy ha a lapátvégeket összefogó gyűrűk külső fe­lületébe a koncentrikus fésűs rovátkolást előállítjuk, az egyes fokozatok között a

Next

/
Thumbnails
Contents