94031. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőzfejlesztő telepek, főleg vasúti mozdonyok üzemének szabályozására

Megjelent 193Q. évi február hó 15-én. MAGYAR- KIRÁLYI .SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 94031. SZÁM. — V/C. OSZTÁLY. Berendezés gőzfejlesztőtelepek, főleg vasúti mozdonyok üzemének szabályozására. Schmidt'sche Heissdampf-Gesellschaft m. b. H. Cassel-Wilhelmshöhe. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1925. évi október hó 3-ika. A találmány tárgya berendezési gőzfej­lesztőtelepek, főleg vasúti mozdonyok üzemének szabályozására, melynél a kü­lönböző nyomású gőzfejlesztők szabályo-5 zója kéziemelővel ellátott, közös elállító­készülék útján állíttatik el. A találmány szerint két forgathatóan egymásban fekvő szabályozótengely van alkalmazva, melyek közül az egyik a kéziemelőt, a 10 másik pedig az állítóemelőt hordja, mely utóbbi a kéziemelővel egy kikapcsolható és elreteszelhető állítókészülék segélyével van összekötve olymódon, hogy a két emelő kölcsönös helyzete, menet közben, 15 változtatható, a kézi emelőnek a kezdeti helyzetébe való visszatérésekor azonban a két emelő egymáshoz képest való ere­deti helyzete önműködően helyreállítta­tik, mimellett a két szabályozó egyikének 20 állítórudazatát a belső tengely, a másik szabályozó állítórudazatát pedig a külső tengely állítja el. Ezen berendezés további foganatosítási alakja olymódon van kiképezve, hogy a 25 szabályozótengelyek fogas szegmenssel vannak ellátva, melyek ezen szabályozó­tengelyek állítórudazatának fogaskereké­vel kapcsolódnak és különböző áttételi vi­szonnyal bírnak, olymódon, hogy a szeg-30 mensek ugyanazon elforgási szögénél a két szabályozó szelepnyitási görbéje kü­lönböző lesz. A rajzon az 1—4. ábrák a kézi szabá­lyozó berendezés ezen kiképzéseit tünte-85 tik fel és pedig az 1. ábra az egyik, egyszerű emelővel bíró foganatosítási példát ábrázolja vázlato­san, míg a 40 45 55 2. ábra egy ehhez tartozó diagrammot mutat. A 3. ábra az állító készüléket nagyobb léptékben tünteti fel, a 4. ábra pedig egy második foganatosí­tási példát mutat, a mozgást átvivő szeg­mensekkel, az 5. ábra az utóbbihoz tartozó diagramm. A rajzon (1) jelöli a nagynyomású gőz­kazánt, (2) a kisnyomásút, a (3) kisnyo­mású szabályozót és a (4) a nagynyo­másút, míg a (7) a belső szabályozóién- 50 gelyt jelöli, mely egyik végén a (6) eme­lőt hordja. Utóbbi, alkalmas rudazat se­gélyével, a (4) nagynyomású szabályozó szelepét állítja el. Másik végén a moz­donyvezető állóhelyén ez a (7) szabályozó­tengely a (9) kéziemelőt hordja. Ezen (7) belső tengelyén forgathatóan ül az üreges tengely gyanánt kiképezett (8) külső ten­gely, mely egyik végén a (3) kisnyomású szabályozóhoz vezető szelepműködtető (5) 60 emelőt hordja, míg a másik vége egy (10) emelővel van ellátva. Utóbbi, feszítő mód­jára kiképezett állító szerkezet segélyé­vel, a (9) kézi emelővel van összekötve. (3. ábra.) A (11) állító kerék forgatásával 65 a (9, 10) emelők egymástól való szögtávol­sága, egy (20) rúgó hatása ellenében, vál­toztatható és egy (13) kikapcsoló szerke­zet segélyével egy (14) elreteszelődés ol­dódik meg, mihelyt a (13) kikapcsoló szer­kezetnek egy kilincse egy helytálló (12) ütközőhöz ütődik. A működés módja itt a következő: A (4) nagynyomású szabályozót a (9) és (6) emelővel elállítjuk. Ezzel egyidejűleg a 75 (9) emelővel kapcsolt (10) emelő és a (8) 70

Next

/
Thumbnails
Contents