92881. lajstromszámú szabadalom • Teherautóvá atalakítható magánjáró cséplőgép

— 2 — magánjáró cséplőgép nemcsak a cséplési szezonban, hanem, egész éven át mint te­herszállító és motorikus erőforrás, vala­mint szán tógép használható. 5 A cséplőgép menetközbeni vezetése, il­letve korínány ozása és a mótor kezelése a gép oldalán elhelyezett vezetői ülésből történik. A cséplőgép szekrénye a kocsiszerke-10 zetre úgy van fölerősítve, hogy ez kötő­csavarok eltávolításával leemelhető. Az ezáltal nyert tér egy teherautó rakfelüle­tének felel meg, melyre a már a géphez hozzátartozó fenék- és oldaldeszkákat, va-15 lamint a cséplőgép oldalfalával leszerelt vezetői ülés ós kormányberendezés át­szerelésével mint teherautó és hajtóerő használható. További átalakítás egy többvasú eke 20 felszerelésével történik, a váz, alá a jár­kerekek közé vagy pedig a gép után ak a szt va, trakt or s zer űen. Mellékelt rajzokon látható jelen talál­mány egyik példaképem kiviteli alakja, 25 melynél a mótor a váz hátsó részén van fölerősítve és a gép vezetése a gép elejére szerelt oldalkosárból történik. Természe­tesen a mótor irányát és helyzetét meg­változtathatjuk, mert szerelhetjük esetleg 30 a cséplőgép tetejére, de viszont az elejére is. Valamint a, gép vezetése is történhetik közvetlen a motorház mellől, illetve a vezetői ülést és kormányberendezést sze­relhetjük a motorház elé, esetleg a mótor-35 házba, miáltal a gép menetiránya is meg­változna. Ügyszintén a kormányberende­zést is a hátsó, esetleg mind a négy jár­kerékkel kapcsolhatjuk anélkül, hogy ez­által a találmány lényege megváltozna, 40 A motorikus erő üzemanyagául tehát nemcsak benzint, petróleumot, hanem más gázosítható anyagot is használhatunk. Pl. egy generátor segítségével szívógázmóto­rikus üzemmel is láthatjuk el a magán-45 járó cséplőgépet, valamint alakításait. 1. ábra a magánjáró cséplőgép oldal­nézetét, 2. ábra hosszmetszetét. 3. ábra homloknézet a motorház felől. 50 4. ábra a gép keresztmetszetét a móto ron és a járkerekeken keresztül. 5. ábra a teherautó nézetét a cséplőgép szekrényének leszerelése által. 6. ábra a 4. ábra kiegészítése vázlatban. 55 7. ábra egy pótszíjdob. 8. ábra a teherautót nézetben szántás­hoz felszerelve. 9. ábra a sebességváltómű elhelyezését a motorhoz viszonyítva vázlatban. 10. ábra a pedálmű hosszmetszetét tűn- 60 téti fel. A magánjáró cséplőgép (1. ábra) (C) csóplőszekrénye a (11) csavarokkal van a négykerekű jármű (5—8. ábra), illetve kocsiszerkezet (U) keresztmetszetű hoz leemelhetően hozzáerősítve. Ugyan­ezen (U) vázra van az (M) (2. és 4. ábra) már ismert rendszerű négyhengeres ben­zin- vagy petróleummótor ráerősítve. A cséplés alatt keletkező portól és piszoktól 70 az (M) motort a, teljesen elzárható (H) motorház védi. A kocsiszerkezet (U) váza a (12) rúgók és a (13) rúgótartók közbe­iktatásával (14) járkerekek tengelyén nyugszik. A jármű, mely meghajtását az 75 (M) motortól, illetve az (S) sebességváltó­műtől a (K) kardános tengely közbeikta­tásával nyeri. A (K) kardán alsó része közvetlen kapcsolatban van a (43) (2. és 4. ábra) kúpkerékpárral, mely a (16) 80 két részből álló burkolatban van elhe­lyezve. A (43) kerékpár mozgását a diffe­renciális kerékmű (17) kerékkeresztje ál­tal adja át két darabból álló (18) tenge­lyeknek, amelyi kre a, (14) járókerekek szi- 85 lárdan vannak fölerősítve. A (18) tenge­lyek mindegyike két pontban a (16) bur­kolatban a 4. ábrán látható módon van fölerősítve. A kocsiszerkezet (14,) első járkerekeinek, vagyis a cséplőgépnek kor- 90 mányozása a cséplőgép oldalára erősített (15) vezetői ülésből a (19) kormánykerék által történik. A (19) kormánykerék a két darabból álló (19,) kormányrúd, majd a (20) csigakerékpár folytatásában végző- 95 dik, a (20) csigakerék mozgását átadja a közös tengelyre ékelt (21) karnak, mely továbbítja a már a teherautóknál ismert módon a (14,) járkerekekhez, A kocsiszerkezet (U) vázának hátsó ré- 100 szét összekötő (22) (9. ábra) szögletvas­tartókra van a már ismert rendszerű ben­zin, petróleum vagy szívógáz üzemű (M) négyhengeres mótor felerősítve, miáltal az (M) mótor (O) főtengelyének helyzete 105 a (18) járkerék tengelyével párhuzamot képez. Az (O) mótorfőtengelyt (23) kup­lung köti össze a (24) üzemtengellyel, mely a (25) golyós csapággyal van alá­támasztva. A (23) kuplungot kiváltó (26) 110 kar az (S) sebességváltómű szekrényére van fölszerelve, mely a vezetői ülés (27,) pedáljával a (28) hajlékony sodronykötél­lel van összekötve. A (27,) pedál kinyo­másával a kuplungkikapcsolás történik. 115 A (26) kar, illetve a (23) kuplunk (9. ábra) egy másik, a (28f i ) sodronykötéllel össze­kötött (29) emeltyűkarral ki- és bekap-

Next

/
Thumbnails
Contents