92836. lajstromszámú szabadalom • Berendezés uszályok tovamozgatására vízi utakon

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JOHnK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92836. SZÁM. — XV/c. OSZTÁLY. Berendezés uszályok tovamozgatására viziutakon. Weil György Celesztin és Pessiot György Lajos mérnökök Paris. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 3-ika. Franciaországi elsőbbsége 1924. évi junius hó 4-ike. A folyamokon, folyókon vagy csator­nákon hajózó uszályokat leggyakrabban remorkőrökkel vontatják, melyeknek to­vamozgató berendezése (csavar- vagy 5 lapátkerekek) azon csekély támasz követ­keztében, melyet a vízbein talál, nagyon közepes hatásfokkal dolgozik. Sebes folyású í oly óknál tetemes meg­takarításokat érhetünk el vontatóerőben, 10 ha oly vontatókat alkalmazunk, melyek, a folyó ágyába süllyesztett lánccal von­tattatnak. Ez a megoldás azonban nem alkalmazható olyan, igen számos vízi­úton, melyeknek homokos, kavicsos stb. 15 feneke mozgékony, mert a lánc besüpped; ezenfelül a lánc felszerelése sok költség­gel jár. Kísérleteztek a szárazföldön mozgó traktorokkal is, ami csatornákon tökéle-20 tes és gazdaságos vontatási mód. Folyó­kon ellenben gyakran nehezen alkalmaz­ható a meredek partszólek lehordásával járó költséges munkálatok miatt. Ezen­kívül a vontatás e módja nem igen al-25 kalmazható széles folyamokon való von­tatásra. A találmány tárgya olyan tovamozga­tási berendezés, amely ugyanazon hatás­foki előnyökkel jár, mint a szárazföldi 30 vontatók és traktorok, azonban ezeknek hátrányai nélkül, bármilyen legyen is a folyó szélessége vagy fenekének termé­szete. A találmány szerinti berendezés lénye-35 gót egy vagy több hernyómű alkotja, me­lyek a vizipálya fenekén haladnak és mozgásukat oly úszónak adják át, amely­hez az uszályok kötve vannak és amely az egy vagy több hernyómű működteté­séhez szükséges energiaforrást hordja. 40 így tehát e hernyócsövek a vizipálya fe­nekén szilárd alapot találnak, amely megengedi nagy terheknek gazdaságos vontatását még sebes folyókon, is. Ezenkívül, ha szükséges, a hernyó- 45 művek ©1 lehetnek látva, tapadásuk növe­lésére szolgáló berendezésekkel is. A hernyóművek elrendezése, hajtásuk módja stb. különböző módon foganatosít­ható. 50 A. találmánynak megfelelő berendezés egy foganatosítási alakját a csatolt raj­zok, példaképen, vázlatosan tüntetik fel. Az 1. ábra az, új vontató berendezés egy 55 foganatosítási alakjának oldalnézetét tünteti fel, míg a 2. ábra a berendezés egyik felének meg­felelő felülnózete. Az (1) uszályok valamely tetszés sze- 60 rinti módon a sekély járatú (2) úszóhoz vannak kötve. Ez az úszó két, hosszirányú tengelyé­nek mindkét oldalán szimmetrikusan el­rendezett hernyóművet hord, melyeknek 65 egyike a rajzon (3)-mal van jelezve. E hemyóművek a (4) bádogtok belsejébe vannak zárva, melynek alakját úgy vá­lasztjuk meg, hogy az előrehaladás elle­nében gyakorolt ellenállás kicsiny legyen. 70 A hernyóművek mozgását pl. az (5) csuk­lós tengelyek oly módon adják át az úszónak, hogy megengedik, miszerint a hernyóművek a vízfolyás fenekének alak­változásait kövessék. A csuklók egyike 75 előnyösen kettős lehet, ami egyrészt a

Next

/
Thumbnails
Contents