92836. lajstromszámú szabadalom • Berendezés uszályok tovamozgatására vízi utakon

menetirányban, másrészt az ezzel ellen­tétes értelemben való elmozdulást engedi meg. Ha a folyam, melyen a berendezést 5 használni kívánjuk, áradások következ­tében nagy felszínkülönbségeknek van alávetve, úgy igen hosszú csuklókat al­kalmazhatunk, melyeknek ferde állása a víz magasságának megfelelően kisebb' 10 vagy nagyobb lesz, vagy pedig szabá­lyozható hosszúságú csuklókat. Gondos­kodni kell a hernyóművek kellő megter­heléséről is sekély víz esetére. A (2) úszón a (6) daruk vannak elren-15 dezve, hogy a hernyóműveket felemelhes­sük javításuk és megvizsgálásuk céljá­ból, továbbá azért, hogy a hernyóműve­ket felemelve tartsák, ha az úszó nagy sebességgel halad. 20 E célból az úszó egy vagy több (7) csa­varral lehet ellátva, melyeket valamely mótor hajt, továbbá a (8) kormánnyal. E berendezés egyik előnye még az, hogy megengedi a szállítmányt menetben tar-25 tani akkor is, ha valamelyik hernyómű megsérült. Elvben a (2) úszó hordja a hernyómű­veket hajtó, energia termelésére és átté­telére szolgáló szerkezeteket, E szerkeze-30 tek bármely ismert típusúak, előnyösen elektromosak lehetnek. Ebben az esetben az úszó hordja az elektromosságot ter­melő generátorokat, míg a hernyóműve­ket hajtó motorok eizek bensőjében, víz-35 mentesen elzárva lehetnek elhelyezve. Az áttétel ekkor az áramot a motorokhoz vezető vezetődrótokra szorítkozik. A mo­torok azonban az úszón is el lehetnek rendezve és a hernyóművekkel valamely 40 alkalmas, pl. mechanikai vagy hidrauli­kus tranzmisszió útján lehetnek össze­kötve. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett példán a hernyóművek tolják az úszót, ami azon 45 előnnyel jár, hogy a lökés függőleges komponensének hozzájárulása folytán, amely itt a fenék felé van irányítva, a hernyóműnek a folyam fenekéhez való • tapadása növekedik. 50 A feltüntetett példa szerint a lökéseket két hernyóművel idézzük elő, azonban szükség szerint akárhányat rendezhetünk el; előnyös ezeket páronként rendezni el, mimellett minden pár hernyóművei az úszóhoz képest szimmetrikusak, ami az 55 egész rendszer könnyű manövrirozását engedi meg. A találmány szerinti berendezés egy másik foganatosítási alakja abban áll, hogy egy vagy több hernyóművet traktor 60 gyanánt használunk fel és ezek húzzák az úszót alkalmas remorkőrök útján. Természetes, hogy számos egyéb szer­kezeti módosítás is foganatosítható, anél­kül, hogy ezzel a találmány lényegétől 65 eltérnénk. Szabadalmi igények: 1. Berendezés uszályoknak viziutakon való tovamozgatására, jellemezve a Viiziút fenekén haladó egy vagy több 70 hernyómű által, melyek a mozgást oly úszónak adják át, amelyhez az uszályok csatlakoznak, mimellett a hernyóművek vagy tolás útján, vagy vontatókötelek közvetítése útján trak- 75 tor gyanánt működnek. 2. Az 1. igényben védett berendezés foga­natosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a hernyóművek az líszóhoz ké­pest, szimmetrikusan, páronként van- 80 nak elrendezve. 3. Az 1. és 2. igényben védett berendezés íoganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy a hernyóművek működte­tésére szükséges energiaforrások az 85 úszón vannak elhelyezve. 4. Az 1—3. igényekben védett berendezés foganatosítási alakja, melynél a hernyómű tolással viszi magával az úszót, azzal jellemezve, hogy a her- 90 nyómű lökéseit az úszónak átadó szer­vek kettős csuklóval vannak ellátva. 5. Az 1—4. igényekben védett berendezés foganatosítási alakja, uszályok tova­mozgatására hernyóművek fitján, jel- 95 leinezve daruk vagy egyéb szerkeze­tek elrendezésével, melyek a hernyó­mű felemelését és felemelt helyzetben való megtartását teszik lehetővé. 6. Az 1—5. igényekben védett berendezés 100 foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy az riszó kisegítő csavar­ral és kormánnyal van ellátva. 1 rajzlap melléklettel. Palliis nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents