92727. lajstromszámú szabadalom • Villamos világószerkezet varrógépek számára

3Iegjeleiit 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93737. SZÁM. — I/g. OSZTÁLY. Villamos világító szerkezet varrógépek számára. G. M. Pfaff A.-G. Kaiserslautern (Németország-). A bejelentés napja 1026. évi junius hó 8-ika. Németországi elsőbbsége 1925. évi jonius hó 9-ike. A találmányt villamos világító szerke­zet képezi varrógépek számára, mely sa­játságos elrendezése folytán árnyék nél­kül juttatja a fényt a varrási helyre. 5 Az eddigi világító szerkezetek kivétel nélkül a varrógép felső részének állvá­nyán vagy karján vannak megerősítve, még pedig vagy a karfedél vagy a cé rna­esévepecfcefc, vagy pedig egy a kart körül-10 vevő fémpánt, ill. más ily rész segélyével. Mindezek a szerkezetek azzal a hátrány­nyal bírnak, hogy azoknál, oldalas elren­dezésük folytán, az izzó körtének fénye rézsútosan vetődik a varrási helyre és ezt 15 beárnyékolja, amennyiben a varrótalp a fényforrás és a tübeszúrási lyuk között fekszik. Egy további hátrány abban áll, hogy a varrásnál a fel- és alájáró tűrúd a munkadarabon ugráló árnyékokat léte-20 sít, melyek a varrómét zavarják és ezen­kívül érzékeny szemekre károsak is. Mindezek a hátrányok a találmány tár­gyánál azáltal vannak beszüntetve, hogy a fényforrás, a jelen esetben egy osőalakú 25 izzólámpa, függélyes helyzetben, a varró­gép fején, még pedig ennek mellső, vagyis a varrómé felé fordított oldalán, tehát le­hetőleg közel a varrási helyhez van elren­dezve. Ennek következtében a fénysuga-80 rak majdnem függélyesen, árnyékvetés nélkül esnek a varrótalp ágai közé és így a varrási helyet erősen megvilágítják. Minthogy ennél az elrendezésnél a tűrúd és a fényforrás a szövetnyomó rúddal egy 35 síkban fekszik, a tűrúdnak árnyéka össze­esik a szövetnyomó rúd árnyékával ós így a munkadarabon zavarólag ható mozgó árnyékok nem képződnek. A találmány szerinti szerkezet a fény-40 forrásnak a varrás szempontjából kedvező helyzetén kívül mé>g azáltal tűnik ki, hogy igen egyszerű megerősítő szerkezete van és mint a következőkben a rajz nyo­mián ki van fejtve, más világítási célokra sokféleképen beállítható. 45 A mellékelt rajziban a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a szerkezetet a használati hely­zetben és a 50 2. ábra a használaton kívüli helyzetben mutatja. A 3. ábra a szerkezetet kézzel való varrás­hoz vagy más kézi munkához alkalmas helyzetében tünteti fel, míg a 55 4. ábrta általános világításra alkalmas helyzetében mutatja. Az 5. ábra a szétszedett alkatrészeket tün­teti fel lámpa nélkül. A találmány szerinti szerkezet a magá- 60 ban véve ismert, (2) ellenzővel és (3) fe­szítőgyűrűvel bíró (1) lámpából és a ta­lálmány szerint négy részből, nevezetesen a (4) megerősítő lemezből, az (5) kengyel­ből, a (6) állító gyűrűből és a (7) tartóból 65 alkotott tartó szerkezetből áll. Ezen részek összeszerelése céljából a (6) állító gyűrűt a (4) megerősítő lemeznek sarkhüvelyei közzé illesztjük, a derékszögűén meghajlí­tott (5) kengyelt rövidebb szárával ezen 70 sarkhüvelyekbe toljuk be ós a (8) csavar segélyével a (6) állító gyűrűvel szorosan összekötjük. Ezután a (7) lámpatartót csuklóhüvelyt képező végével az (5) ken­gyel hosszabbik szárára toljuk ós ezen a 75 (9) csavar segélyével annyira megszorít­juk, hogy még forgatható legyen, mire aztán a lámpát a (3) feszítő gyűrűnek (10) csavarja segélyével a (7) tartóhoz erősít­jük. Az így összeszerelt tartó szerkezetet 80

Next

/
Thumbnails
Contents