92555. lajstromszámú szabadalom • Gép tartóhuzaloknak üvegrúdba való beolvasztására

M egj elent 1930. évi április hó 190 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 92555. SZÁM. — Tlí/h. OSZTÁLY. Gép tartóhuzaloknak üvegrúdba való beolvasztására. N. Y. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven. Pótszabadalom a 90330. sz. tőrzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1926. évi május hó 6-ika. Hollandiai elsőbbsége 1925. évi junius hó 25-ike. A találmány a 90330. sz. törzsszabada­lomban védett, tartóhuzaloknak üveg­rúdba való beolvasztására szolgáló gép további kiképzésére vonatkozik. A törzs-5 szabadalomban védett gép a tartóhuzalok előállítására szolgáló berendezéssel és az előállított tartóhuzaloknak ezen berende­zésből való felvételére, valamint azoknak egy beolvasztási helyre való vezetésére 10 szolgáló berendezéssel van ellátva. A törzsszabadalom szerinti gépnél a kü­lönböző mechanizmusok és berendezések egy központos beolvasztási helyhez képest a sugár irányában vannak elrendezve és a lő tartóhuzalok az üvegrúdba a sugár irá­nyában helyeztetnek be. A találmány célja oly gép létesítése, amelynél a tartó­huzalok az üvegrúdba egymással párhu­zamosan olvasztatnak be, hogy az ilyen )0 üvegrudak, pl. kirakatok számára való lámpákban szálállványok gyanánt legye­nek használhatók. A képezett tartóhuzalokat az üvegrúdba párhuzamosan vagy közel párhuzamosan »5 akként olvaszthatjuk be, hogy a tartóhu­zalok képezésére, illetve felvételére való több mechanizmust és berendezést páron­ként egymással párhuzamosan vagy közel párhuzamosan rendezünk el. 10 A tartóhuzalok előállítására szolgáló mechanizmust és az azok felvételére szol­gáló berendezést páronként egyes egysé­gekben rendezhetjük el, ez utóbbiakat pe­dig egymáshoz képest elállíthatóan ren­!5 dezzük el. Kívánatos ugyanis a tartóhu­zalok egymástól való távolságának változ­tatliatása és ennélfogva ajánlatos az em­lített mechanizmusoknak és berendezések­nek egységekben való egyesítése, vala­mint ez utóbbiaknak egymáshoz képest 40 elállítható elrendezése. A tartóhuzalok az üvegrúdra merőle­gesen rendezhetők el és az üvegrúd elő­zetesen felhevített részeibe beszoríttat­nak. Ezen célból égőket alkalmazhatunk, 45 melyek a rudat bizonyos helyeken hevítik, amikoris a rudat oly módon mozgató be­rendezést alkalmazhatunk, hogy a rúd fel­hevített helyeivel az üvegrúd körül merő­legesen elrendezett tartókra szoríttatik. oO Ha a tartóhuzalokat egymástól kis távol­ságban kell az üvegrúdba beolvasztani, ez már nem eszközölhető egyidejűleg, hacsak mindegyik tartóhuzal számára külön-kü­lön egységet nem alkalmazunk, amiáltal 55 azonban a gép szerkezete túlságosan szo­rossá válik. Hogy ezen esetre is ked­vező eredményeket érjünk el, több, pl. két tartóhuzalt egyidejűleg helyezünk be az üvegrúdba, mimellett ezen rudat sza- 60 kaszosan bizonyos útdarabbal előreme­nesztjük. Ezen célból az üvegrudat szaka­szosan bizonyos szabályozható távolsággal tovamozgató berendezést alkalmazunk. Az üvegrúd számára mozgatható tartó- 65 szerveket akként rendezünk el, hogy az üvegrúd egymásra merőleges két irány­ban mozgatható. Ezen célból egy tenge­lyen az üvegrúd számára való tartókat hordó karokat erősítünk meg, a tengelyt 70 pedig hosszirányban bizonyos szabályoz­ható távolsággal szakaszosan mozgatha­tóvá tesszük. A rajzon a találmány foganatosítási pél­dája látható. Az 75

Next

/
Thumbnails
Contents