92114. lajstromszámú szabadalom • Gép szivarkák és hasonló árúk burkolására

Megjelent 1930. évi május hó 15-én. jg MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93114. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Gép szivarkák és hasonló áruk burkolására. Molius Walter Everett magánzó London. A bejelentés napja 1924. évi márcins hó 8-ika. Angolországi elsőbbsége 1923. évi március hó 12-ike. A találmány szivarkanyaláboknak, cuk­rászáruknak vagy más, tömbalakú áruk­nak fóliával, papírral vagy hasonló anyaggal való burkolására szolgáló gépe-5 ken foganatosított javításokra vonatko­zik. Erre a célra szolgáló gépek vannak már ismertetve a 165891. és 167225. sz. angol szabadalmi leírásokban, azonban 10 ezeknél a burkoló fólia behajtogatásának befejezése, a nyaláb vagy az. áru körül, . csak azután végeztetett, miután már a burkolt áru bevezettetett a külső csoma­goló burkolatba és ehhez képest ott a bur 15 kolóanyag és a külső csomagoló burkolat együttesen hajtogattattak le. Bizonyos esetekben kívánatos azonban, hogy az árukat a fóliával vagy hasonló anyagokkal teljesen burkoljuk, mielőtt 20 azokat beillesztenők a külső csomagoló burkolatba, hogy így azoknak a levegőtől való megvédését jobban biztosítsuk vagy hogy különleges, artiisztikus hatást ér­jünk el. 25 A találmány célja olyan módszer létre­hozása, mellyel az áruknak ez előzetes teljes burkolása olyan fajtájú burkoló gé­pekkel kapcsolatban foganatosítható, ami­nők a fent idézett leírásokban ismertetve 10 vannak. Erre a célra, a találmány értelmében, a részben már behajtogatott csomag meg­fogására és a toló vagy továbbító test elébe húzására, nagy sebességű görgők 15 vannak a géfpben, a csomagnak a hajto­gató szekrényből való kilépése helyen el­rendezve, hogy ily módon hely legyen arra, hogy a görgőkkel kombinált behajtó gató mechanizmus a csomag nyitott vé­gére hasson, hogy a keskeny véglaphajto 40> gatásokat elvégezze. A széles felső és alsó behajtást azután alkalmas mechanizmus hajtogatja be, mely abban a pillanatban működik, mely ben a csomag a görgők közül kiszabadul 45 és így nyugalomban van. Mihelyt a csomag így teljesen burkolva van, lényegileg saját méreteivel azonos méretű, négyszögletes alagúton halad ke­reszitül, mely azt lesimítja, mimellett ezt, 50 az alagútat vezetékekre szerelt felső le­mez képezi, mely vezetékek közvetlenül a görgők középvonala felett futnak. Ha a burkolt árut kétrészű, tolókából és ezt befogadó hüvelyből álló dobozba kell 55 csomagolni, akkor a felső és alsó behajtás befelé forgatására való készülék mellőz­hető és a beburkolt nyaláb, a rajta létesí­tett keskeny hajtásokkal, pl. a 169341. sz. angol szabadalmi leírásban ismertetett 60 gépben készíthető el. Ez utóbbi leírásban egy pár görgőről van említés téve, melyek a szivarkákat be­táplálják a csomagolótolokába. Továbbá görbe tárcsa által működtetett toloszerv 65 lehet itt elrendezve, mely a szivarkanya­lábot követi, ami kor ez a gör gők köz t ke­resztülhalad és tmely a felső, széles oldalt a szivarkák végeire szorítja. A fennma­radó alsó, széles oldal ugyanakkor forgat- 70 tátik felfelé, amikor a tolóka végbehajtá­sai és így teljesen burkolt nyalábot ka­punk, mely kartonba van zárva. Hogy lehetővé váljék a találmány meg­értése, azt a csatolt rajaokra. való hivatko- 75 zással le fogjuk írni. E rajzokon az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett készüléknek metszett oldalnézete, a

Next

/
Thumbnails
Contents