92101. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőzkazánokban hőkiegyenlítődés létesítésére

Megjelent 1930. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ZABÁDALMI BIKdSÁS SZABADALMI LETRAS 2101. SZÁM. — Ve/2. OSZTÁLY. Berendezés gőzkazánokban hőkiegyenlítődés létesítésére. Dr. lviesselbaeh Clemens mérnök Bonn. A bejelentés napja 1923. évi szeptember hó 6-ika. Gőzkazánoknál a hőkiegyenlítődés bizo­nyos határok között a víztartalomnak a legalacsonyabb és a legmagasabb vízállás közötti változása által lehetséges, ameny-5 nyiben ezen aránylag csekély mennyiségi különbség elg'őzőlök és újból betáplálta­tik. Nagyobb kiegyenlítődéseket azonban eddig csakis külön hőtárolók vagy a ka­zánvíz hőtartalima által létesítettek. Mind-10 két mód azonban hátrányos, miután a hő­tároló körülményes telepeket és átalakí­tásokat igényel, a kazánvíz hőtartalmának hasznosítása pedig a gőznyomás ingado­zásait vonja maga után. A szabadalom tárgya oly berendezés, mely jelentékeny hőkiegyenlítődést a jel­zett hátrányos kisérő jelenségek nélkül tesz lehetővé. A találmány a gőzkazán fe lett elrendezett, azzal csőtoldaton közle­kedő és a gőzkazán • tápterét megnövelő külön kazánból áll, mely által a legmaga sabb és a legalacsonyabb vízállás között jelentékeny vízkészletet halmozunk fel, mely a szükség szerint elgőzölögtétik vagy 25 tápláltatik. A találmány azon előnyt nyújtja, hogy a hőkiegyenlítő hatás jelentékenyen nö veltetik és különösen, hogy a hőkiegyen­lítődés a kazánvíz hőtartalmának haszno-30 sításánál elérhető kiegyenlítődést sokszo­rosan meghaladja. Ha pl. 20 atan. nyomás­sal dolgozó kazánnál azon célból, hogy üzemszünetek közben hőt halmozunk fel, a nyomást a szünet megkezdéséig 15 35 atm.-ig enegedtük süllyedni, akkor szünet közben a kazánt 15 atm.-ról 20 atm.-rára íuthetjük í'el, amikor is a vízbe cms -ren­ként 215500—200700 14S00 kalória hőt vezetünk be. Ezzel szemben a táptér min-15 20 den cm3 -ébe, ha a tápvíz hőmérséklete 40 50°, feszültsége pedig 20 atm., 216500— 50000 165500 kalória vezethető be, még pedig azáltal, hogy a tápteret a szünet közben feltöltjük. A táptér tehát a ki­egyenlítő hatás tekintetében térfogategy 45 ségenként sokszorosan nagyobb mérték­ben hatásos, mint a víztér; a fenti példá­nál a táptér hőkiegyenlítő hatása 18-szor nagyobb, mint a víztéré. Emellett még azon nagy előny is adódik, hogy a gőz- 50 nyomás mindig azonos magasságban tart­ható. Ha azonban a különösen nagy kazántáp­tér tartalmát hasznosítjuk a hőkiegyen­lítődésre, még arról is kell gondoskod- 55 nunk, hogy az üzem a fűtő figyelmességé­től függetlenné tétessék, és ha a kazán­üzem tartós egyenletességét kívánjuk biz­tosítani, a táplálást az üzemi feltételektől függően külön kell befolyásoltatni. Ezen 60 célból a táplálás a gőzfejlesztéstől mecha­nikailag függővé tehető, azáltal, hogy Dagyobb mértékű gőzfejlesztés alkalmá­val a táplálást csökkentjük, kisebb mér­tékű gőzfejlesztés alkalmával pedig nö- 65 véljük. A gőzfejlesztés nagyságát gőzmérő által jelezhetjük, és ezen esetben a táp­lálás nagysága a gőzfejlesztés nagyságá­val fordított arányba hozható pl. elektro­mos áram felhasználásával. A táplálás 70 azonban a gőznyomástól is függhet. Ha ezen esetben a gőznyomás bizonyos határt túllép, a táplálás ei'ősbítetik, ha ellenben a nyomás bizonyos pontnál mélyebbre sii­lyed, a táplálás csökkenttetik. A táplálás 75 a gőznyomással állandó viszonyba is hoz­ható, xigyhogy minden nyomásnak bizo­nyos táplálási mennyiség felel meg. Az

Next

/
Thumbnails
Contents