92088. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkálifém amidok előállítására

Megjelent 1930. évi május h ó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92088. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás alkálifém-amidok előállítására. Dr. Ewan Tamás vegyész Glasgow. A bejelentés napja 1924. évi március hó 27-ike. Elsőbbsége 1923. évi december hó 8-ika. Jelen találmány alkálifémamidok elő­állítására vonatkozik és példaképpen nát­riumamid előállításával ismertetjük, noha az eljárás más amidok gyártására is al-5 kalmazható. Ismeretes, hogy nátriumnak folyósított ammóniában való oldatai lassanként hid­rogénfejlődés közben nátriumamiddá ala­kulnak, de a reakció lefolyása rendkívül 10 lassú. Platina a reakciót katalitikusan gyorsítja. A találmány tárgya nátriumamid (vagy más alkálifémamid) előállítására szolgáló eljárás folyósított ammónia jelenlétében, 15 mely valamely sót, pl. cianidot tartalmaz feloldva és megfelelő katalizátor jelenlé­tében. A találmány továbbá magában fog­lalja V*-—2% széntartalmú vasnak vagy acélnak (a nyers vas kizárásával) katali-20 zátor gyanánt való alkalmazását, ammó­nia jelenlétében, oldott sóval vagy anél­kül. Az amid készítésénél kiindulhatunk közvetlenül adagolt alkálifémből vagy úgy, hogy az alkálifémet amalgám anó-25 dából elektrolitikus úton kivonjuk. Nyers vas katalizátor gyanánt nem használható, mert az eljárás munkafeltételei mellett elporlad. Az eljárás különböző módokon fogana-30 tosítható, melyekre például a következő­ket soroljuk fel: 1. Példa. A rajz 1. ábrája alkalmas készüléket vázlatosan tüntet fel. 35 Hasonlóan, mint az előző 88579. sz. sza­badalmamban az (1) elektrolitos cellát használjuk és ugyanolyan módon működ­tetjük, az alább ismertetett eltérésekkel. Az elektrolit 50 súly rész nátriumcianid-40 nak 100 súlyrész folyósított ammóniában való oldata. Az amalgám 0.05% nátriumot tartalmaz. A gyűjtő és különválasztó edé­nyeket itt mellőzzük. A katóda valamely aktív katalizátorból készült, mint pl. nagy széntartalmú acélból és az ebonit-bevona- 45 tot ehagyjuk, miáltal a nátriumoldatot kitesszük az azt tartalmazó (2) edény fémje, pl. acél katalitikus hatásának. A (4) elektrolit felszínéhez közel a külön (3) katalizáló felületeket rendezhetjük el, 50 úgyhogy ezek úgy a nátriumoldattal, mint az elektrolittel érintkezhetnek. Az elektro­lit az (5) csövön keresztül a (6) szűrőbe fo­lyik, anélkül, hogy az elektrolit nívója az (1) cellában megváltozna. Az előállott 55 nátrium igen gyorsan nátriumamiddá ala­kul, amely a nátriumcianid-oldatban majdnem oldhatatlan ós ennélfogva fehér iszap alakjában kikristályosodik. A szusz­pendált iszapot a cellából folytonosan el- 60 távolítjuk, azáltal, hogy a (7) tartányból friss náitriumcianid oldatot táplálunk be. Ha a (6) szűrő megtelt, az eltávolítandó folyadékot egy másik (fel nem tüntetett) hasonló szűrőben vezetjük. A folyadékot 65 a nyomásnak a (6) szűrőedényben való tetszőleges módon foganatosított növelé­sével a (8) szűrőlemezen át (amely pl. fi­nom sodronyfonalból készülhet) a (7) tar­tányba nyomjuk. A nátrium-amid-lepényt 70 a hozzátapadó oldattól folyósított ammó­niával való mosással tisztítjuk meg, me­lyet a (9) csapon bocsátunk be. A mosó­vizeket a (7) edénybe vezetjük. Ha a mo­sáshoz elhasznált ammónia mennyisége 75 több, mint amennyit az amid képződése elfogyaszt és a hidrogén (ll)-nél magával ragad, a felesleget elpárologtatás útján kell eltávolítani. Végül a kimosott amidot valamivel olvadáspontja fölé felhevítjük 80

Next

/
Thumbnails
Contents