92045. lajstromszámú szabadalom • Tetszőlegesen szabályozható fordulatszámú folyadékhajtümű

— 2 — 15. ábra a gőzgép karakteristikájához hasonló karakteristi'kájú generátor met­szete, a 16. ábra VIII—VIII. vonala sze­rint. A 5 16. ábra egy generátorra való fölűlnézet, neszben metszetben. A 17. ábra csillagalakú dugattyús motort tüntet fel, részben a 18. ábra X—X. vonala szerinti metszetben. A to 18- ábra folyadék be- ós elvezetésnek metszete. A 19. ábra metszet a 18. ábra IX—IX. vo­nala szerint. A találmány alapgondolata leg'köiinyeb­ig ben 1—3. ábrák nyomán érthető meg. A pl. forgattyús tengely útján meghaj­tott (1) hajtórúd a (2) keresztfejet és a (3) dugattyút alternatív mozgásban tartja. A forgattyús megíhajtás helyébe, alternatív 20 mozgású erőforrás esetén, pl. explóziós motoroknál, közivetlen összeköttetés is lép­het. A (3) dugattyú, (4) dugattyúrúd útján a (2) keresztfeijjel forgathatóan van össze­kötve lés a. gudattyúrúd négyszögletes 25 meghosszabbításán elrendezett (5) kézi­kerékkel forgatható. Ahelyett, hogy az egész dugattyút, a dugattyúrúddal és a keresz tfej-jösszeikö 11 e tés sel, f o r ga th a t ó a n képeznők ki, maga a. dugattyú is két részű 30 lehet, úgyhogy csupán a dugattyúköpeny állítható íbe hátsó végéről. A (3) dugattyú köpenyéiben két részarányosán elhelyezett (7, 8) kivágás van kiképezve. Ezen kivá­gások alakja oly derékszögű háromszög, 35 melynek egyik oldala a dugattyú homlok­falazatával esik össze. A kivágások egy­mással szemben fekvő homlokoldalai felől hatolnak be a dugattyxiba. A henger'fala­zatban a henger közepétől annak két vége 40 felé vezető (9) és (10) összekötő csőtolda^ tok vannak elrendezve, melyeik egymáshoz képest 180"-kai el vannak tolva (2. ábra). A (11) és (12) visszacsapó szelepek a ÍO' lyadékot csak a henger közepétől annak 45 két vége felé engedik átáramlani. A du­gattyú elforgási helyzetéhez képest, ily módon hosszabb vagy rövidebb ideig tartó összeköttetés létesül a dugattyú két olda­lán elrendezett hengerterek között, ahol is 50 csupán a szelepek aránylag csekély ellen állását és a belső folyadéksúrlódás ellen­állását kell legyőznünk. Gazdaságosan működő ilyfajta folyadékhajtóműnél rend­kívüli fontossága van annak, hogy az át-55 áramló folyadékot ne kelljen a munlkanyo­másra hoznunk, mert ekkor elveszne a nyo­más növeléséhez szükséges idő. Azonkívül előnyös, ha az átáramlást minden egyes dugattyúimozgás kezdetén, az alternatív mozgású tömegek gyorsulási periódusa 60 alatt foganatosítjuk, úgyhogy a késleltető erőik a munkaperiódus alatt felfogatnak, A két dugattyúoldal összeköttetése asze­rint, hogy a (9) és (10) összekötő vezetékek furatai az átfogó milyen részével működ- 65 nek együtt, korábban vagy később szűnik meg. Az egyik szélső helyzetiben, az egész folyadék, gyakorlatilag energiafogyasztás nélkül áramlik át az egyik dugattyúoldal­ról a másikra, míg a másik szélső hely- 70 zetben összeköttetés egyáltalában nem áll fenn és az egész folyadék a motoron baj tátik át. Ha a két dugattyúoldal egymás­sal nem áll összeköttetésben, akkor a fo­lyadék a (13), illetve (14) visszacsapó sze- 75 lepeken át (1. ábra) a (15) nyomóvezetékbe szorúl, ahonnan a kiét furatú (16) váltó­csapon át, ennek pillanatnyi állásához ké­pest, a (17), illetve (18) mótorveaetékbe áramlik. Ezen két vezeték között foglal 80 helyet a folyadék-móto>r, a rajz szerint pl. a (19) és (20) fogaskerekekből álló fogas­kerék-hajtómű. A folyadéknak a (16) csap helyzete által megállapított áramlási irá­nyához képest, a mótor jobb- vagy bal- 85 irányban forog. A fesztelenített folyadék a (16) csap második furatán vagy csator­náját át, a (22) szívótérbe áramlik, ahon­nan a (23) és (24) visszacsapó szelepeken át, ismét a hengerbe kerül. A tömítetlen- 90 ségi veszteségeket a (25) tápvez-eték és az abban elhelyezett (26) visszacsapó szelep pótolja. A (3) dugattyú egyenlőtlen szállí­tásának kiegyenlítésére (27) dugattyú van a nyomó- és szívótér között elrendezve. A 95 dugattyú a szívótér oldalán elhelyezett (28) rúgó hatása alatt áll, úgyhogy nyomólökés fellépésénél a dugattyú ru­galmasan visszapattan és ugyanakkora mennyiségű folyadékot szorít a szívóveze- 100 tékből a szembenfekvő hengeroldalra. A dugattyú középhelyzete az átvitt forgó nyomaték szerint igazodik, minthogy nö­vekvő forgó nyomatéknál a folyadéknyo­másnak növekednie kell és ennek megfe- 105 lelően a (28) rúgó nagyobb mértékben nyomatik össze. Hogy a mótor üres járás­nál ne járjon nyugtalanul, a rúgót úgy kell kiképeznünk, hogy a dugattyút a végállásban ne terhelje. 110 A 4—11. ábrák a találmányának kéthen­gerű generátorral kapcsolatban való al­kalmazását tüntetik fel. A (35) meghajtó­tengely (4. ábra) a (33) tok és a (34) fedő (.31) és (32) csapágyaiban (3. ábra) ágya- 115 zott (30) forgattyútengely útján két (36) és (37) hajtórudat és az ezekhez erősített

Next

/
Thumbnails
Contents