91945. lajstromszámú szabadalom • Lakat

Megjelent 1ÍKÍO. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 91945. SZÁM. — Yffl/d. OSZTÁLY. Lakat. Csik Ferenc vállalkozó Budapest, mint ifj. Csik Antal vaskereskedősegéd budapesti lakos jogutódja. A bejelentés napja 1924. évi november hó 29-ike. A találmány tárgya szúrókulccsal nyit­ható és zárható tömör lakat, mely a jelen­leg ismert hasonló lakatokkal szemben olcsó előállíthatóságával, egyszerű szer-5 kezetével és azáltal tűnik ki, hogy a gyár­tásához különleges gépi berendezésre nin­csen szükség. A találmány tárgyát képező lakatot a tömör lakattestben forgathatóan ágyazott, 10 a betolt kengyel egyik szárát keresztező és azon részben keresztülhatoló záróhen­ger, — a záróhenger mögött a tömör la­kattestben rögzített, a záróhengerrel közös tengelyvonalban elrendezett reteszelőhen-15 ger — a reteszelőhenger végigmenő ten­gelyirányú furataiban rúgóhatással szem­ben csúsztathatóan vezetett reteszelőcsa­pok — a záróhengernek a reteszelőhenger­hez közelebb eső végében kiképezett, a 20 reteszelőhenger csapjaival együttműködő furatokban csúsztathatóan vezetett külön­böző hosszúságú csapok, — továbbá az jel­lemzi, hogy a záróhengerből és a kengyel­szárból az áthatolásnak megfelelő részek 25 el vannak távolítva. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező lakat példaképpen vett foganatosí­tási alakját az 1. ábrán oldalnézetben, a 50 2. ábrán elölnézetben mutatja. A 3. ábra a 2. ábra III—III vonala men­• tén a tömör lakattesten át vett vízszintes metszet. A 4. ábra a 2. ábra IV—IV vonala mentén 35 vett függélyes metszet. Az 5. ábra a kengyel rövidebb szárát oldal­nézetben a 2. ábra jobboldala felől nézve mutatja. A 6. ábrán a lapos szúrókulcs látható. A 7. ábra a 2. ábra III—III vonala men- 40 tén vett nagyobb léptékű vízszintes mel. szet, mely lényegileg a 3. ábrán látható metszettel megegyezik, azzal a különbség­gel, hogy nemcsak a tömör lakattestet, ha­nem a benne elhelyezett kengyelt, a rete 45 szelőhengert és a záróhengert is mu­tatja. A 8., 9., 10. és 11. ábrák a 7. ábra VIII— VIII, IX—IX, X—X és XI—XI vonalai mentén vett keresztmetszetek, míg a 50 12. ábrán a záróhenger a szúrókulcs be­tolása után a 10. ábrának megfelelő hely­zetben, hátratolt reteszelőcsapokkal, oldal­nézetben látható. A tömör lakattest (l)-gyel, a kihúzható 55 és ismert módon elforgatható kengyel (2)­vel, az (1) tömör lakattestben kiképezett, a kengyel szárait befogadó hengeres fu­ratok (la)-val, illetve (lb)-vel vannak je­lölve. 60 A tömör lakattest felső részében a víz­szintes (lc) furat van kiképezve, mely az (l.b) furaton részben keresztülhatol (3. ábra). Az (lc) és (lb) furatok tengelyei egymásra merőleges kitérő egyenesek, me- 65 lyeknek legrövidebb távolsága célszerűen nagyobb, mint a (2) kengyelátmérő fele. Az (lc) furat belső végében a (3) rete­szelőhenger van rögzítve, míg ugyanezen furat külső végében a (4) záróhenger van 70 forgathatóan ágyazva. A (3) reteszelő­henger tengelyvonalán át fektetett víz­szintes síkban a tengelyvonallal párhuza­mos (3a, 3b, 3c) furatok vannak kiképezve, melyekben az (5a, 5b, 5c) csavarrúgök ha- 75 tásával szemben elcsúsztatható henger-

Next

/
Thumbnails
Contents