91945. lajstromszámú szabadalom • Lakat

— 2 — alakú (6a, 6b, 6c) reteszelőcsapolc vannak vezetve (7. és 8. ábrák). A (3) reteszelő­hengert az (1) tömör lakattesthez viszo­nyított elfordulással és kihúzással szem-5 ben a hengeralakú (10) rögzítőpecek biz­tosítja. A (4) záróhenger belső végében a (3) re­teszelőhenger (3a, 3b, 3c) furataival szem­közt az ezen furatok folytatását képező 10 rövid (4a, 4b, 4c) furatok vannak kiké­pezve. A (4a, 4b, 4c) furatokban a külön­böző hosszúságú hengeralakú (7a, 7b, 7c) csapok vannak csúsztathatóan vezetve, melyeknek átmérője a (6a, 6b, 6c) rete-15 szelőcsapokéval pontosan megegyezik és a (4) záróhengernek a (7) ábrán látható helyzetében az összetartozó (6a, 7a) stb. csapok pontosan egymással szemben fek­szenek. A (6a, 6b, 6c) csapok és a (7a, 7b, 20 7c) csapok egymás felé fordított végei cél­szerűen le vannak gömbölyítve. A (4) záróhenger teste nem tömör, ha­nem a (8) szúrókulcs vezetésére kétoldalt a tengelyvonalon át fektetett vízszintes 25 síkban a (4d) hasítékok vannak kiképezve, melyek a (4a, 4b, 4c) furatokat hosszirány­ban ketté osztják. A (4d) hasítékok magas­sága kisebb, mint az egyes (4a) stb. fura­tok átmérője. A (4d) hasítékokat egymás-30 tói a (4e) borda választja el, melynek a (4) henger homlokoldala felőli része (4f)­nél el van távolítva, azaz a henger hom­lokoldalán a (4d, 4d) hasítékok haránt­irányban a (4f) hasiték útján vannak 85 összekötve. Az egymás között összefüggő, egy síkban fekvő, a (8) szúrókulcs befoga­dására szolgáló (4d, 4d, 4f) hasítékok együttesen U-alakot mutatnak. A (4f) ha­síték hátsó határoló fala, illetve a. (4e) 40 borda homlokfala a (8) kulcs betolását ha­tárolja. A szúrókulcs középső (8a) kivá­gásának hátsó (8b) éle teljesen betolt kulcsnál a (4e) borda homlokfalába ütkö­zik. 45 A lakat záróhelyzetében a (3) reteszelő­henger (6a, 6b, 6c) reteszelőcsapjai az (5a, 5b, 5c) rúgók hatása alatt a szemközt fekvő (7a, 7b, 7c) csapokat hátratolva a (4) záróhenger (4a, 4b, 4c) furataiba ha-50 tolnak ós a (4) záróhengert elforgatással szemben rögzítik. A (4) záróhenger palástfelületében a hengeres (4g) kivágás ós a (2) kengyel rövidebb szárának a (4) záróhenger felé 55 néző oldalán a hengeres (2a) kivágás van kiképezve. A (4g) és a (2a) kivágások egy­mással teljesen megegyező alakúak. Zárt lakatnál a 10. ábrán látható módon a (4) záróhenger telt része a (2) kengyel (2a) kivágásába hatol és a (2) kengyel kihúzá- 60 sát megakadályozza. Ha a (4) záróhengert az óramutató járása irányában 90°-kal el­forgatjuk, úgy a hengeres (4g) kivágás kerül a (2a) kivágással szembe és a (2) kengyel szabadon kihúzható. A nyitásnak 65 megfelelő helyzet a 4. ábrán, a zárási helyzet a 10. ábrán látható. A (4) záróhenger palástjának mellső vége közelében a (4h) körhorony van kiké­pezve, melybe az (1) tömör lakattesten át- 70 hatoló hengeralakú (9a, 9b, 9c, 9d) peckek szabad végei nyúlnak. Ezen peckek a (4h) körhorony síkjában vannak elrendezve (11. ábra). A (8) szúrókulcs egyik oldalélében ki- 75 képezett (8c) bevágás alakja a (9a) pecek alakjával pontosan megegyezik oly célból, hogy a (9a) pecek a (8) kulcs szabad el­forgatását ne akadályozza. A (4d) hasíté­kokon át bevezetett tűk segélyével a lakat 80 nem nyitható. Ha próbálgatás útján sike­rülne is tűk segélyével a (7a, 7b, 7c) csa­pocskákat a szükséges mélységig betolni, a (9a) pecek a (4) záróhengernok a betolt tűk segélyéA^el való elforgatását feltétle- 85 niil megakadályozza, mivel a baloldali szélső tű a (9a) pecek orrába ütközik. A 90°-kal elforgatható (8) kulcs határ­helyzeteit a (9c, 9d) peckek biztosítják. A nyitásnak megfelelő helyzetben a (8c) ki- 90 vágás a (9b) pecket körülveszi, mely a (8) kulcs kihúzását nyitott lakatnál megaka­dályozza (11. ábra). A záróhelyzetébe való visszaforgatásakor a (8) kulcs iszabaüdá válik és az (5a, 5b, 5c) csavarrúgók ha- 95 tása alatt a (4) záróhengerből kitolódik. A (4) záróhenger kihúzását a (9a, 9b, 9c, 9d) peckeknek a (4h) körhoronyba nyúló szabad végei meggátolják. A (8) szúrókulcs szakállrészének külön- 10 böző hosszúságú (8d, 8e, 8f) nyúlványai teljesen betolt kulcsnál (7. ábra) a külön­böző hosszúságú (7a, 7b, 7c) csapok útján a (6a, 6b, 6c) csapokat a (4a, 4b, 4c) fura­tokból teljesen visszatolják, úgyhogy a (4) 10 záróhengert szabadon el lehet forgatni. Tíjbóli zárás céljából a (4) záróhengernek az óramutató járásával ellenkező irány­ban 90°-kal való visszaforgatása után az (5a, 5b, 5c) rúgók a (6a, 6b, 6c) csapokat 11 önműködően a (4a, 4b, 4c) furatokba tol­ják. A (7a, 7b, 7c) csapok, illetve a (8d, 8e, 8f) nyúlványok hosszúsága xigy van megválasztva, hogy a szúrókulcs teljesen betolt helyzetében a (7) csapok hátsó vé- 11 gei pontosan a (4) záróhenger hátsó lap­jáig tolódjanak el (7. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents