91686. lajstromszámú szabadalom • Elégési erőgép

Megjelent 1930. évi jú nius li ó 2-án . . MAGYAIt KIKÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91686. SZÁM. — Va/2. OSZTÁLY. Elégési erőgép. De Graer Jules Hedter iparos Brüsszel (Belgium). A bejelentés napja 1925. évi április hó 23-ika. Belgiumi elsőbbsége 1924. évi április hó 24-ike. Jelen találmány oly fajta négyütemű elégési erőgépre vonatkozik, melynél az égési anyag erős sűrítés folytán magától meggyullad. A jelen gépnek hasonló fajtájú ismert gépekkel szemben az az ismérve, hogy az égési keverék (gáz) és gyújtó keverék iker­hengerekben sűríttetnek, mimellett a két gáz a gyújtás pillanatában a hengerek kö­zött elrendezett összekötő csatornának nyi­tása által egymással összekevertetik és azután mindkét henger ugyanabban az ikerhengercsoportban munkahenger gya­nánt működik. Gyakorlati kivitelben a gép előnyösen többhengerű, vagyis több ikerhengerpár­ral bír, melyek indítóhengerekkel működ­nek együtt, mely utóbbiak közvetítésével a gép ugyanazzal a sűrített gázkeverékkel indítható, mint az égési keverék. Az ikerhengerek az égési és gyújtókeve­rék tulajdonságai szerint egyenlő vagy egyenlőtlen furattal bírhatnak; célszerűen nagy hosszúságúak, oly célból, hogy ugyancsak igen hosszú és nagyszámú tö­mítő gyűrűvel elátott dugattyúk alkalma­zását lehetővé tegyük, miáltal az erősen sűrített gázkeverékek kiáramlása meg­gátoltatik. Az égési gáz tetszőleges tulajdonságú £?áz, pl. világítógáz, generátorgáz, célsze­rűen azonban hidrogén is lehet; a gyujtó-2áz vagy levegő, vagy tiszta oxigén lehet. Ha hidrogént és oxigént alkalmazunk, úgy mindkét gáz nyomáscsökkentő berendezés segélyével erősen sűrített gázkészletet tar­talmazó tartályokból vagy palackokból mehető. Üzemközben az elégési és gyújtógázok (midőn hidrogénről és oxigénről van szó) 40 nyomás alatt jutnak ugyanazon ikerhen­gercsoport megfelelő hengereihez, vagy pedig, midőn hidrogénről és légköri leve­gőről van szó, az égési gáz nyomás alatt vezettetik be és a levegő a hengerbe be- 45 szívatik, majd mindkét gáz a hengerekben a dugattyúknak a kezdeti helyzetükbe való visszatérésénél erősen sűríttetik; a sűrítés befejezése után a két ikerhenger szeleppel ellátott csatorna segélyével oly- 50 képen köttetik egymással össze, hogy a gyújtás a sűrítési hő hatása folytán kö­vetkezik be és a meggyújtott gázkeveré­kek hajtóerejüket egyidejűleg ugyanazon ikerhengercsoport mindkét dugattyújára 55 kifejthetik. A rákövetkező löketek alatt a,z elégett gázok a dugattyúk által cél­szerű, ebben az időpontban nyitott kipuf­íogó szerveken át kihajtatnak. Ha több, a gép igénybevétele szerint so- go rozatosan üzembe helyezendő ikerhenger­csoport van elrendezve, úgy az indítandó hengerek célszerűen az ikerhengercsopor­tok között vannak elrendezve. Ezek az in­dítóhengerek alkalmas módon működtetett g5 bevezető- és kipuffogó szervekkel vannak ellátva, melyek egy vagy több indítási dugattyúlöket létesítésére alkalmas nyo­mógáz bevezetését lehetővé teszik, miál­tal az első beszívatást és sűrítést egy 70 vagy két ikerhengerpárban elérjük. Ezek az indítóhengerek inkább két ütemben, mint négy ütemben működnek, minthogy a bevezetés és kipuffogás két­szer, azonban sűrítés és robbanás nélkül következik be. Ámbár az ily erőgépet sokféle fogana­tosítási alakban lehet megszerkeszteni, az

Next

/
Thumbnails
Contents