91634. lajstromszámú szabadalom • Retortakemence

Megjelent 1930. évi junius hó 2-án. . • MAGYAR KIRÁLYI ^jgSg, SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91634. SZÁM. — H/e. OSZTÁLY. Retorta kemence. Vickers Limited Westminster, mint Owen Dávid Lucas mérnök London jogutódja. A bejelentés napja 1924. évi április hó 2-ika. Angolországi elsőbbsége 1923. évi április hó 19-ike. Jelen találmány horizontális forgó re­tortakemencére vonatkozik. Eddig ilyen típusú retortáknál olyan henger használa­tát ajánlották, mely tengelyirányban 5 megközelítőleg vízszintesen és forgatha­tóan van szerelve, mimellett a kezelendő anyag desztillálásához szükségelt hőt vagy belső tüzeléssel, vagy pedig a tetorta kí­vülről való fűtésével állították elő. Az 10 első esetben nem lépnek fel nagyobb szer­kezeti nehézségek, azonban a rendszer­nek meg van az a hátránya, hogy az égés­termékek elegyednek a desztilláció termé keivel. A második esetben a retorta nagy-15 ságát korlátoza az, hogy nehéz olyan elegendően merev retortákat építeni, me­lyek hő hatására nem deformálódnak és egyben elegendő vékonyfalúak arra, hogy a külső hőt belsejükbe átengedjék. 20 A jelen találmány szerint külső hőszi getelésű hengert alkalmazunk, mely ten gelyirányban vízszintesen vagy megköze lítőleg vízszintesen van szerelve és belső hengert, amely a külsőben axiálisan van 25 elhelyezve olymódon, hogy kettőjük kö­zött gyűrűalakú tér marad fenn. A belső hengert a külső támasztja alá és hordja, a támaszok a retorta egész hosszában ten gelyirányban vagy bizonyos közökben 30 körkörösen lehetnek elrendezve. A fűtést a két henger közötti gyűrűalakú térben foganatosítjuk, mimellett az egész rend szer egységes egész gyanánt forog. A külső henger egyik végén mérsékel 35 ten szorosan illő és nem forgó szekrény ben végződik, amely a hőfejlesztő készülé keket foglalja magában, amelyek gáz lángzók (komprimált levegővel vagyanél kül), olajlángzók, porított fűtőanyagláng zók, vagy máseffélék gyanánt lehetnek ki 40 képezve. A tüzelő berendezés úgy van el rendezve, hogy a lángokat a két henger közötti gyűrűalakú térbe vezeti és a belső henger a tűzszekrény felőli végén, hosz szának egy kis részében alkalmas tűz- 45 álló anyaggal lehet megvédve, mely a rendszernek egyik nemforgó részét al­kotja. Ahelyett, hogy a tüzelést a rendszernek egyik végén helyeznők el, a hőt retorta 50 egész hosszában bizonyos közökben vezet­hetjük be, alkalmas lángzók segítségével, melyek a főhengeren kívül vannak elren­dezve és vele forognak ezen lángzók, a re­torta végein tengelyirányú tápcsővezeték- 55 kel állnak összeköttetésben a gázalakú vagy más tüzelőanyag és a levegő szá­mára. A találmány megvilágítására és műkö­désének magyarázatára a következőkben 60 a mellékelt rajzokra való vonatkozással részletesebben ismertetjük azt. A rajzo­kon az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett retorta balkéz felőli részének függőleges 65 tengelyirányú metszete, a 2. ábra az első ábra folytatása, mely a retorta jobbkéz felőli részét tünteti fel, a 3.ábra metszet, megközelítőleg az 1. ábra 3—3 vonala mentén. 70 (A) a téglafalazattal vagy más alkal­mas tűzálló anyag rétegével borított külső henger, (B) pedig a külső (A) hengerben tengelyirányban szerelt belső henger, mi mellett közöttük az (Al) gyűrűalakú tér 75 marad fenn. A hengerek a (Bl, Bl) tar-

Next

/
Thumbnails
Contents