91634. lajstromszámú szabadalom • Retortakemence

tők útján egymással össze vannak kötve, úgyhogy egységes egész gyanánt forog­hatnak. A tartók sugárirányban elren­dezve vannak feltüntetve, azonban hosz-5 szanti irányban is elrendezhetők. A re­torta jobbkéz felőli végén a helytálló (C) Szekrény van elrendezve, amely kis kiug­rásával és mérsékelten szoros zárással a henger ezen külső végébe nyúlik. 10 Ezen szekrény tartalmazza a hőfejlesztő készüléket, mely a (c, c) lángzókból áll azon célból, hogy ezek a hengerek közötti gyűrűalakú (Al) térbe lángokat vigyenek be. Ezen lángzók lehetnek gázlángzók, 15 komprimált levegővel vagy anélkül, porí­tott fűtőanyag-lángzók, olajlángzók vagy máseffélék. A lángok, mint említettük, a külső (A) henger hossza, mentén bizonyos közökben is bevezethetők, az említett hen-20 ger külsején elhelyezett és vele forgó al­kalmas lángzók segítségével, mimellett a lángzók a tüzelőanyag számára elrende­zett tengelyirányú vezetékekhez csatla­koznak, amely vezetékek a retorta egyik 25 vagy mindkét végén lehetnek elrendezve. Az említett (c) szekrénynek kiálló belső (Cl) része van, amely a belső (B) henger szomszédos kónikus részének megvédésére szolgál és alkalmas tűzálló anyagból van 30 kikészítve. A külső (A) henger másik vége a helytálló (D) szekrénybe nyúlik, amely összeköttetésben áll a kéménnyel vagy ké­ményül szolgál. A külső (A) henger és a (D) szekrény között a (d) léggyűrű van el-35 rendezve. A külső henger az (A2) fogas­koszorúkkal van ellátva, amelybe alkal­mas erőforrásról hajtott fogas hajtómű kapaszkodik, a külső és belső hengerből álló egység forgatása céljából, mimellett a 40 külső hengert megfelelő (a, a) görgők hordják. A belső (B) henger átmérője mindkét vége felé fokozatosan kisebbedik, úgy­hogy kisebb, a (G) tűzszekrény, ill. a (B) 45 füstszekrényen keresztülhatoló (b, bl) hen­gereket alkot. Az említett szűk (b) hen­ger a helytálló (B2) tok által hordott tö­mítőszelencén hatol át. A (B2) tokba ürül ki a hamu vagy koksz, míg az égéstermé-50 kek a (b2) csövön át hagyják azt el. Ezen (B2) tok fenekén a kézzel működtetett (b3) kiürítőcsap van elrendezve, melyen át a hamut vagy kokszot a (B2) tokból kiürít­jük. A másik szűk (bl) henger tömítő-55 szelencén át a helytálló (B3) adagoló töl­csérszekrénybe torkol, melynek szögbei} elfordítható (B4) tartányán át a (b4) töl­csér tartalmazta anyag icjőközönkint olyan helyzetbe jut, hogy a (B5) szállító csavar azt a belső (B) hengerbe táplálja. í Ez a szállítócsavar és a (B6) ürítőcsavar a retorta másik végén a tengelyirányú (B7) csőre vannak szerelve, mely alkal­mas (b7) zúzó- és szállítószárnyakat hord, amelyek a (B7) cső forgásánál bizonyos 0 pontokon érintkezésbe jönnek a belső (B) henger belső falával olymódon, hogy ka­parok gyanánt működnek és megakadá­lyozzák lerakódások képződését ezen a belső falon. Ez a cső mindkét végén a 7 (B2) és (B3) tokokkal van összeköttetés­ben, úgyhogy az (A) ós (B) hengerek for­gása közben helytálló marad. A cső, amini fel van tüntetve, perforált, úgyhogy a (B8) vezetéken át bebocsátott, és a (b8) 7, zárószeleppel vezérelt gőz a (B) belső hen­gerbe juttatható. A (b7) szárnyakat ten­gelyirányú helyzetükben a belső (B) hen­ger végein elrendezett (B9) rudak tart­ják meg. A (B7) cső arra is szolgálhat, S< hogy rajta piroiiiétereket vagy más, a belső hőmérsékletet mutató eszközöket rendezzük el, a retorta hosszának külön­böző helyein. Megjegyzendő, hogy az anyagnak a re- 8í tortán való keresztülhaladása ellenkező irányban megy végbe, mint a láng és aa égéstermékeké a (C) lángzóktól a gyűrű­alakú (Al) térben. A retorta nemcsak víz­szintesen rendezhető el, hanem kissé lej- 9C tős is lehet, úgyhogy a tűzszekrénnyel el­látott vége alacsonyabban fekszik, mint a füstszekrényhez csatlakozó vége. Szabadalmi igények: 1. Ketortakemence, jellemezve azáltal, 95 hogy hőszigeteléssel ellátott külső hengerből és egy belső hengerből áll, amely utóbbi a külső hen­gerrel összeköttetésben áll és közöttük gyűrűalakú tér marad, mimellett a 10 belső henger a kezelendő anyag átveze­tésére, a gyűrűalakú tér pedig a fűtő­közeg átvezetésére szolgál. 2. Az 1. igényben védett retortakemence foganatosítási alakja, azzal jellemezve, 10 hogy a külső henger egyik végén láng­zókkal felszerelt helytálló tűzszekrény­nyel van ellátva, melynek lángzói a két henger közötti gyűrűalakú térbe lángokat vezetnek, másik végén pedig 1H szintén helytálló szekrény van, mely a kéménnyel áll összeköttetésben vagy ennek részét alkotja. 3. Az 1. és 2. igényekben védett retorta­kemence foganatosítási alakja, azzal Ili jellemezve, hogy a belső henger egyik

Next

/
Thumbnails
Contents