91104. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékoknak tetszőleges tartályokból meghatározott mennyiségben való kimérésére

Megjelent 1930. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JKBbSL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91104. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Berendezés folyadékoknak tetszőleges tartályokból meghatározott mennyiségben való kimérésére. Dr. Fried Samu fogorvos Budapest. A bejelentés napja 1924. évi november hó 25-ike. A találmány tárgya berendezés folya­dékoknak tetszőleges tartályokból, palac­kokból, hordókból stb. meghatározott mennyiségekben való kimérésére. Ezen be-5 rendezés segélyével előre meghatározható és bármikor tetszés szerint változtatható mennyiségű folyadékot pontosan beállít­ható adagolásban mérhetünk ki a beren­dezéssel felszerelt tartályból. Ezáltal azt 10 az előnyt érjük el, hogy egyrészt az ada­goláshoz külön mércére nincs szükség, másrészt a folyadékból semmi sem vész el. Különösen előnyös a találmány szerinti berendezés költségesebb kozmetikai vagy 15 gyógyászati folyadékok cseppenkénti ki­mérésénél, ahol eddig a folyadékmennyi­séget vagy cseppenként kellett számolni, vagy pedig érzés szerint lehetett csak adagolni. 20 A mellékelt rajzon a találmány szerint kiképezett berendezésnek két foganatosí­tási alakja van feltüntetve. Az 1. ábrán az egyik foganatosítási alak nézete, a 25 2. ábrán ugyanannak függőleges met­szete, a 3. és 4. ábrán a berndezésnek a 2. ábra A—B, illetve C—D vonalai szerint vett metszetei láthatók. Az 30 5. ábrán a berendezés második fogana­tosítási alakja függőleges metszetben és a 6. ábrán az 5. ábra E—F vonala szerint vett nagyobb léptékű metszetben van fel-35 tüntetve. A rajzon a berendezést példakép dugón alkalmazva tüntettük fel, de az bármi­lyen tartálynak tetszőleges elzáróezerke­zetévei összeköttetésben alkalmazható. Az 1—4. ábrán feltüntetett foganatosí- 40 tási alaknál az (1) kimérő edény a (7) du­góval szilárdan össze van kötve. Az (1) edény alól zárt, míg felső nyitott részét az elforgatható (2) fedél zárja el, mely­nek lefelé nyúló (4) karimája az (!) 45 edénybe nyúlik és a fedél vezetésére szol­gál. Az (1) edényen és a (7) dugón a köz­pontos (6) cső megy keresztül, mely a (7) dugóval szilárdan össze van kötve, míg a (2) fedéllel nem áll szilárd kapcsolatban. 50 A (6) csőnek felső zárt végébe a (14) pe­cek van erősítve, mely a (2) fedélnek (16) forgató gombján keresztülmegy és a fe­dél forgásesapjaként szolgál. A (2) fedél­ről az (5) hüvely nyúlik lefelé, mely a 55 (6) cső felső részét szorosan körülveszi. Az (1) edény falának felső részében a (3) ki­öntőnyílás és a (13) légbebocsátónyílás van kiképezve, jnelyeknek a (4) karima (11) és (12) nyílásai felelnek meg. A (6) 60 csőben a (10) kifolyatónyílás és az (5) hü­velyben a megfelelő (9) nyílás van kiké­pezve. A (8) cső, mely a folyadéktartály fenekéig ér, a (7) dugón és az (1) edényen keresztül megy, de nem terjed egészen a 65 (2) fedél alsó síkjáig. Ez a cső levegőt vezet a folyadéktartálynak a folyadék ki­lépése után szabaddá vált terébe. A berendezés használati módja a követ­kező: 70 A (7) dugót a folyadéktartályba il­lesztve. a (2) fedelet oly helyzetbe hoz­zuk, hogy a (3) és (11), illetve a (12) és (13) nyílások egymást ne fedjék, vagyis hogy a (4) karima telt része a (3) és (13) 75

Next

/
Thumbnails
Contents