91104. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékoknak tetszőleges tartályokból meghatározott mennyiségben való kimérésére

nyílásokat eltakarja. A különböző nyílá­sok kölcsönös helyzete ugy van megvá­lasztva, hogy ugyanekkor az (5) hüvely (9) nyílása a (6) csövön levő (10) kiömlő 5 nyílással fedésbe jut. Iía most a folya déktartályt kibillentjük, pl. ha palaokról van szó. ezt felfordítjuk, akkor az (1) edény egyszerre, vagy esetleg ismételt kibillenés után megtelik folyadékkal, 10 míg az (1) edényben lévő levegő a (8) csövön át a folyadéktartályba nyo­mul. Ha most a folyadéktartályt álló helyzetbe hozzuk, akkor az (1) edény­ben lévő folyadéknak az a része, mely 15 a (10) nyílás alsó széle felett van, a (6) csövön át a folyadéktartályba visszafolyik, vagyis az (1) edényben a fo­lyadék önműködően a (10) nyílás alsó széle által megadot nívót foglalja el. Az 20 (1) edényben maradó folyadék mennyi­sége az (1) edény alsó részének ismert köbtartalmával egyenlő. A folyadék ki­mérését azáltal végezzük, hogy a (2) fe­delet elforgatva, a (10) nyílást az (5) hü-25 vely telt része által elzárjuk, míg a (12, 13), illetve (3, 11) nyílásokat egymással fedésre hozzuk, mire az (1) edényben levő folyadék pontosan adagolt mennyiségben és minden veszteség nélkül a (3) nyílá-30 son át kiönthető. Az (1) edény külső falán, illetve a (2) fedélen a (15) ütközők vannak kiképezve, melyek helyzete úgy van megválasztva, hogy akkor ütköznek egymáshoz, amikor 35 a (3) vagy a (10) nyílás elzáratik. Az 5. és 6. ábrán a leírt berendezés­nek tökéletesebb foganatosítási alakja van feltüntetve, mely a kimérendő folya­dékmennyiség szabályozását teszi lehe-40 tővé. Ezen cél elérésére a (6) csövet nem erő­sítjük a tartály elzáró szerkezetéhez, pl. a (7) dugóhoz, hanem függőleges irányban eltolhatóan rendezzük el. A (6) csövet a 45 (7) dugóhoz szilárdan hozzáerősített és az (1) kiöntőedényem keresztül a (2) fedélig nyúló (17) cső veszi körül, mely egy al­kotó mentén egész hosszában a (18) hasí­tékka.1 van ellátva (6. ábra). A (6) cső 50 belsejében a (20) csavaranya van kiké­pezve vagy megerősítve, melynek a fo­lyadék átbocsátása céljából a (19) nyílá­sai vannaik. Ezen csavaranyával a (21) csavarorsó kapcsolódik, mely a (22) ka-55 rima révén a (2) fedélben elforgathatóan, de el nem tolhatóan van ágyazva és mely­nek elforgatására a (16) gomb szolgált A berendezés működése a leírttal lénye­gileg azonos, azzal a különbséggel, hogy a (6) cső eltolása útján a kimért folya- 60 dékmennyiség beállítható. Minthogy ugyanis a (20) csavaranya a tetszőleges módon, pl. ék és horony útján a (17) cső­ben egyenesben vezetett (6) csőhöz szi­lárdan van hozzáerősítve, a (21) csavar- 65 orsó pedig eltolhatatlanul van ágyazva, ezen csavarorsónak a (16) . gomb útján való elforgatásánál a (20) csavaranya és vele a (6) cső emelkedni vagy süllyedni kénytelen. A (6) csőben ezen esetben nyí- 70 lás nincs kiképezve, úgyhogy a cső egész hossza mentén a (17) cső (18) hasítékát a megfelelő darabon elzárja. A tartálynak az (1) edény megtöltése után a függőle­ges helyzetbe való visszaállításánál tehát 75 a folyadéktartályba az (1) edényből a (18) hasítékon át az a folyadékmennyiség ömlik vissza, mely a (6) cső felső éle fe­lett áll. Minthogy pedig ezen él magas­sága a leírt módon beállítható, a kimé- 80 rendő folyadékmennyiséget az (1) edény befogadóképességének határain belül tet­szés szerint szabhatjuk meg. A (21) csa­varorsó, illetve a (6) cső mozgása alkal­mas eszközökkel az (1) edény külső olda- 85 Ián alkalmazott, pl. köbcentimétereket vagy cseppek számát mutató skálára vi­hető át, úgyhogy a beállítás igen egy­szerű módon végezhető. így pl. a (16) gombhoz mutató lehet erősítve, mely a 90 (2) fedélen alkalmazott körskála mentén mozog. Ha a berendezést nagyobb folyadéktar­tályokhoz, pl. benzin-, petroleum-tartá­lyaihoz, boroshordókhoz stb. alkalmazzuk, 95 akkor ezen tartályokat megfelelő ágyazás útján kibillenthetően kell elrendezni. Szabadalmi igények: 1. Berendezés folyadékoknak tetszőleges tartályokból meghatározott mennyisé- ioo gekben való kimérésére, jellemezve a tartály elzáró szerkezetével (dugójá­val) összekötött kimérő edény által, mely a folyadéktartály belsejével egy cső útján közlekedik, mely az egy-egy 105 adagban kiöntendő folyadékmennyi­iSégnek megfelelő magasságban elren­dezett, a kimérőedénybe torkolló ki­öntőnyílással van ellátva. 2. Az 1. igényben védett berendezés foga- no natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a kimérő edénynek elforgathatóan elrendezett fedele a folyadéktartállyal való közlekedést létrehozó csőben és a kimérő edény falában kiképezett, a 115 folyadék be- és kibocsátására, vala-

Next

/
Thumbnails
Contents