91091. lajstromszámú szabadalom • Fojtótkercs forgóáramú telephez

Megjelent 1930. évi . ju l iu s hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91091. SZÁM. Vll/G. OSZTÁLY. Fojtótekercs forgóáramú telepekhez. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági li.-T. Budapest. Fótszabadalom a 80809. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi április hó 26-ika. Elsőbbsége 1919. évi julius hó 22-ike. A 80809. számú törzsszabadalomban forgóáramú telepeknél alkalmazandó oly berendezést ismertettünk, amelynek lé­nyeges alkatrészét a normális üzemfe-5 szültség mellett nagy mértékben telített karakterisztikájú, vasmaggal ellátott foj­tótekercsek képezik. A törzsszabadalom értelmében ezen nagytelítésű fojtóteker­csek mágnesesen, ill. elektromosan akként 0 köttetnek össze egymással, hogy az áram, illetőleg feszültség harmadik harmoniku­sai elfojtatnak, még mielőtt a hálózatba káros hatásukat kifejthetnék. A törzs­szabadalomban, illetőleg annak 86657. sz. 5 pótszabadalmában leírt példakénti kivi­teli alaknál valamely forgóáramú hálózat háromfázisa közé egymásközt csillagba kapcsolt fojtótekercsek vannak beiktatva. Ezen fojtótekercsek egy háromfázisú 30 transformátor negyedik tekercsnélküli vasmagján vannak elrendezve, azon cél­ból, hogy a harmadik harmonikus mezője a kellő mértékben kifejlődhessék, miáltal a nagy szórás következtében esetleg fel-35 lépő örvényáramok megfelelőleg redukál­tatnak. A feladat ilyértelmű megoldása a normálistól eltérő szokatlan transformá­torkiképzésre vezet. Azon célból, hogy a járulékos szórási 80 mezőket kiküszöböljük, továbbá hogy a forgóáramú fojtótekercsekben lehetőleg sinustörvény szerinti lefolyású áramokat és feszültségeket kapjunk, a jelen talál­mány értelmében normális három vas-85 maggal bíró transformátort alkalmazunk, amely a hálózat fázisaira kapcsolt csil­lagkapcsolású főtekercseken kívül még egy háromszögben rövidrezárt járulékos tekercseléssel bír. A találmány egy kiviteli példáját a 40 mellékelt ábrán tüntettük fel. (11, 12, 13) a hálózati vezetékek (dl, d2 és d3) a (t) fojtótekercs csillagban hálózatra kapcsolt fázistekercsei. A fojtótekercs (kl, k2 és k3) magjai még egy járulékos (fl, 12, f3) te- 45 kercseléssel bírnak, amely rövidre van zárva. E sekundártekercsben háromszoros periódusszámmal bíró áramok keletkez­nek, amelyek a főtekercs sinusalakú 50 mágnesező áramait eredő mágnesező árammá egészítik ki akként, hogy mind­három szár mágneses fluxusa, dacára a nagy telítésnek, sinusalakú lesz. Miután a sekundártekercs csupán a harmadik 55 harmonikus felvételére szolgál, elegendő ha azt aránylagosan kis rézkeresztmet­szettel képezzük ki, amely ezen harmadik harmonikus erősségének még éppen meg­felel. Egy negyedik száron való vissza- 60 vezetésről, mint azt a törzsszabadalom 4. ábrája mutatja, ezen új elrendezésnél nem kell gondoskodnunk. A jelen találmány szerinti elrendezés­nek egy további előnye abban áll, hogy 65 a főtekercsek nullpontja földelhető anél­kül, hogy az eltorzított fázisfeszültség ha­tása következtében a nullpont és a rajz­ban feltüntetett hálózati kapacitások kö­zött, a harmadik harmonikusnak megfe- 70 lelő erősáramok kiképződhetnének, mert a találmány értelmében, forgóáram esetén az áram és feszültség lefolyása úgy a fojtótekercs kapcsain, mint annak fázi-

Next

/
Thumbnails
Contents