91005. lajstromszámú szabadalom • Segédkormányszerkezet légi járművek számára

Megjelent 1930. évi julius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91005. SZÁM. "V/h. OSZTÁLY. Segédkormányszerkezet légi járművek számára. Flettner Antal mérnök Berlin. 3. Pótszabadalom a 80261. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1918. évi jonius hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1917. évi október hó 29-ike. A 80261. számú szabadalomban a kor­mányzáshoz szükséges munkának csökken­tésére szolgáló olyan berendezések van­nak leírva, melyeknél a kormányzáshoz 5 szükséges munkának megkönnyítésére, állítóelem és kormány között, utóbbira emelőkarok útján ható segédfelületek vannak közbeiktatva. Eszerint tehát az elállítóberendezések mindenekelőtt a se-10 gédkormányokra hatnak, melyek a lég­nyomáshoz képest alkalmas állásba ho­zattatnak, úgyhogy ,a segédkormánynak a fellépő felületi nyomás által a főkormányt az emelőkarok segítségével elállítják. 15 Ezen elrendezésnél az a veszély forog fenn, hogy ha a segédkormányszerkezet az ütközetben vagy bármely más okból megsérül, illetve nem működik, a főkor­mányokat nem tudjuk többé mozgatni. 20 Ezen hátrány légi jármüvek számára szolgáló oly segédkormány szerkezeteknél, melyeknél a főkormány oly segédkormá­nyok által állíttatik el, melyek a főkor­mánnyal kényszermozgásúan Összekötött 25 kormánykarokon távolról beállíthatóan vannak elrendezve, azáltal küszöböljük ki, hogy a segédkormány hajtóművét oly­módon képezzük ki, hogy a segédkormány­nak hasznavehetetlenné válásakor, ennek 30 bizonyos kilengése után ez a segédkor­mány a kormánykarra, illetve a főkor­mányra magára hat. Ezáltal elérjük azt, hogy a segédkor­mány tönkremenetele után is, az állító-85 berendezések a főkormányra minden eset­ben, közvetlenül hatnak és ezt elállítják. A találmány tárgyát képező szerkezet néhány példaképpen vett foganatosítási alakja a csatolt rajzokon van feltün­tetve. Az 40' 1. ábrán az (a) segédfelület a (b) emelő­kar útján hat a (c) kormányfelületre. A kormányberendezés elállítására a két (dl, d2) huzal szolgál, melyek az (e) négy­karú emelőhöz vannak kötve. Utóbbinak í5 kis mértékű elállításakor az (f, f2) huzalo­kon át mindenekelőtt a segédkormány és ezáltal közvetve, a szélnyomás segítségül vétele mellett, a főkormány állíttatik el. Ha már most a segédkormány valamely 50 okból nem működik, itgyhogy a kívánt kormányzó hatás nem vagy csak meg nem felelő mértékben következik be, úgy a kormányos a huzalokat jobban meghúzza. Az (e) négykarú emelő (g) karja a (hl, 55 li2) ütközők egyikébe ütközik, mely az állítóelemek további mozgásakor a főkor­mányt magával viszi. Az ütközőknek az emelőhöz képest való helyzetét úgy szab­hatjuk meg, hogy a segédkormánynak a 60 rendes működés számára elegendő hosszú! útat hagyunk meg. Ha az áttételt alkal­masan választjuk meg, úgy az ütközők szorosan az emelő mellett lehetnek elren­dezve, anélkül, hogy a segédfelület szüksé- 65 ges kormányzó mozgása szükségtelenül szűkíttetnék. Ezáltal elérhetjük azt, hogy a segédkormánynak hatástalanná válása­kor az állítóberendezés holt járása cse­kély lesz. 70 További foganatosítási alakok a 2—5. ábrákon vannak feltüntetve. Míg az 1. ábrán feltüntetett elrendezésnél az üt­köző a főkormányfelület közvetlen köze-

Next

/
Thumbnails
Contents