90698. lajstromszámú szabadalom • Gép huzalnak két párhuzamos pecekre nyolcas alakú menetekben való feltekercselésére

Megjelent 193Q. évi jnlins hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90698. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Gép huzalnak két párhuzamos pecekre nyolcas alakú menetekben való feltekercselésére. N. V. Philips' Gloeilampenfahriekeii Eindhoven. A bejelentés napja 1925. évi március hó 27-ike. Hollandiai elsőbbsége 1924. évi május hó 21-ike. A találmány huzalnak két pecekre nyol­cas alakú menetekben való feltekercselé­sére szolgáló gépre, különösen pedig elek­tromos lámpák számára. való izzószálnak 5 nyolcas alakú menetekben való tekercse­lésére szolgáló gép vonatkozik. A pl. wolfrámból való, egyenes izzószá­lat a tartóállványra való felvitele előtt tudvalevőleg oly hajlásokkal látják el, 10 melyek segélyével az izzószál a tartókra felfüggeszthető. Javasolták már a szálnak két párhuzamos pecekre nyolcas alakjá­ban való feltekercselését is, mely peckek egymástól ugyanazon vagy kb. ugyan-15 azon távolságban foglalnak helyet, mint a lámpában levő tartók csoportjai. A találmány szerinti gépet jellemezi egy, a peckeket szimmetriatengelyük kö­rül legalább 180°-nyi szögben ide-oda for-20 gató berendezés, egy a huzal számára való készletgörgőt ezen szimmetriatengely irá­nyában oly módon ide-oda mozgató be­rendezés, hogy a huzal a peckekre nyolcas alakjában tekercselhető fel és egy a pec-25 keket szimmetriatengelyük szerint előre és hátra mozgató berendezés. Ezen utóbbi mozgás célja a huzal szabályos felteker cselésének lehetővé tétele a peckekre. A találmány szerinti gépet célszerűen 80 oly berendezéssel látjuk el, mely a gépet önműködően megállítja, ha a peckek szim­metriatengelyük értelmében bizonyos út­darabon előremozogtak. Ha a gép meghaj­tása elektromos úton történik, a talál-85 mány értelmében ezen célra a következő szerkezeti megoldás alkalmazható. A peckek szimmetriatengelyük értelmé­ben való mozgásukat forgó szervtől, pl. egy spirális korongtól nyerik, amellyel 40 egy az elektromosságot vezető anyagból való oly tárcsa van összekötve, melyhez két kontaktus támaszkodik és mely a kon­taktusok legalább egyikének pályájában egy vagy több kivágással rendelkezik, mely kivágások alatt szigetelés foglal he- 4,5 lyet. A találmány szerinti gépen alkalmazha­tók továbbá oly szervek, melyek lehetővé teszik a peckeknek a kiindulási helyzetbe kézzel való visszavezetését, mimellett a 50 peckek szimmetriatengelyük értelmében az egyik irányban mechanikailag mozgat­tatnak előre. Ezen célból a találmány értelmében egy a peckeket az ide-oda forgatás alkalmával 55 tengelyük értelmében ide-oda mozgató, forgatható szerv, pl. egy spirális korong, rendszerint egy súrlódási kapcsolás segé­lyével folytonosan forgó szerv által oly irányban mozgatható előre, hogy a huzal 60 a peckekre szabályosan tekercselhető fel, míg a forgatható szerv az ellenkező irány­ban kézzel egy kiindulási helyzetbe for­gatható vissza, mely célra egy ütközőt vagy hasonló szervet alkalmazunk. g5 A rajzokon a találmány szerinti gép fo­ganatosítási alakja példaképen van fel­tüntetve. Az 1. ábra a 2. ábra I—I vonala mentén a gépen át vett függőleges metszet. A 70 2. ábra a gép felülnézetét mutatja, mely­nél világosság kedvéért elhagytuk azon szekrény fémfedelét, amelyben a hajtó szervek vannak elrendezve. A 3. ábra a 2. ábra III—III vonala men- 75 tén vett függőleges keresztmetszet, a 4. ábra végül a 2. ábra IV—IV vonala mentén vett függőleges keresztmetszet. Az ábrázolt gép hajtószervei a (2) fedő­vel ellátott (1) fémszekrényben foglalnak 80

Next

/
Thumbnails
Contents