90559. lajstromszámú szabadalom • Készülék kézitáskák stb. hordásának megkönnyítésére

Megjelent 1930. évi angusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90559. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Készülék kézitáskák stb. hordásának megkönnyítésére. Özv. Stefezitis Istvánná, szül. Hochholtzer Jolán magánzónő Budapest. A bejelentés napja 1925. évi február hó S-ika. Utazók és háziasszonyok, akik csomag­jaikat, kézitáskáikat, illetve bevásárló tás­káikat árukkal vagy egyebekkel meg­töltve kezükben hordozzák, a megrakott 5 kézitáskák stb. súlyát, mint állandó és súlyos kellemetlenséget érzik, amelyek nemcsak a kar- és vállizmokat, hainem a hátizmokat is annyira fárasztják, hogy kézitáskák stb. hordása után gyakran lép-10 nek fel erős hátfájások, izomlázak és egyéb kellemetlenségek. Ez az egyik ismert hát­ránya a táskák stb. kézbein való hordásá­nak, amely azután a kézitáskáknak stb. azon ugyancsak ismert hátrányát okozza, 15 hogy aránylag csak kis súllyal terhelhe­tők meg, vagyis csak kis súlyú tárgyak szállítására alkalmasak, mivel nagyobb megterhelés esetén a fáradság tünetei a legrövidebb időn belül bekövetkeznek. A 20 fentemlített hátrányok különösen a mai nehéz gazdasági viszonyok között érezhe­tők igen súlyosan, mivel a rossz anyagi viszonyok folytán a legtöbb ember ön­maga kénytelen táskáját stb. magával hur-25 colni. A fentemlített hátrányok kevésbbé érezhetők az úgynevezett hátizsákok vagy hátitáskák esetén, ezek azonban egyfelől bevásárlásra kevésbbé alkalmasak, mivel a hátról való ismételt levételük kényel-30 metlen és hosszadalmas, másfelől pedig hátizsákkal az utcán nemcsak a közép­osztály tagjai, hanem még a háztartási alkalmazottak sem szívesen mutatkoznak. Ugyancsak megszüntetné fenti hátrányo-85 kat a kis kézikocsi, amelyre a kézitáska elhelyezhető volna és amelyet magunk után húzhatnánk. Kézikocsit azonban in­telligensebb ember nem húz maga után és különben is kézikocsival a villamosra vagy vasútra való felszállás igen nehézkes 40 volna és nem is mindig van megengedve. A találmány szerinti készülék kiküszö1 ­böli az összes fentemlített hátrányokat és lényegében oly egyetlen keréken futó váz­ból áll, amelyre minden meglevő kézi- 45 táska stb. könnyen felerősíthető, mikor is a kézitáskát stb. a szokásos módon fo­gantyújánál fogva, kezünkben tartva a ké­szüléket olykép szabályozzuk be, hogy ugyanakkor annak futókereke a földet érje 50 és így a kézitáska súlyát felvegye. A kézit­táskát tehát, az, eddig szokásos módon, fel­tűnés nélkül hordhatjuk kezünkben anél­kül, hogy annak súlyát éreznők ós az min­ket fárasztana, mivel a súly a kézitáska 55 alatt csaknem észrevétlenül elrendezett kézikeréken nyugszik. Ily módon egyfelől nem fáradunk ki, másfelől pedig sokkal súlyosabban megrakott táskákat is hordha­tunk magunkkal. 60 A rajzon a találmánynak egyik példa­képpé ni kiviteli alakja látható, amelytől a gyakorlatban, lényegének érintése nélkül számos eltérés is képzelhető; az 1. ábra a találmány tárgyát, kézitás- 65 kával kapcsolatban, távlatilag mutatja, a 2. ábra hozzátartozó részletet ugyancsak távlatilag mutat, míg a 3. ábra részletet mutat függélyes met­szetben, 70 A készülék áll oly tetszőleges szerkezetű és alakú (c) vázból, mely hároip feltételi­nek kell hogy eleget tegyen, nevezetesen felső részéhez a kézitáska könnyen és biz­tosan legyen megerősíthető, alsó részén 75 futókerék legyen elrendezve, míg maga a készülék aránylag könnyű és kis terje­delmű kell hogy legyen, hogy a villamosra,

Next

/
Thumbnails
Contents