90489. lajstromszámú szabadalom • Dobsajtó tőzeg víztelenítésére

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90489. SZÁM. — Xll/a. OSZTÁLY. Dobsajtó, tőzeg víztelenítésére. Berliner A.-G. für Eisengiesserei & Maschinenfabrikation Charlottenburg. A bejelentés napja 1925. évi február hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi február hó 16-i&t. A találmány tőzegnek vagy effélének nagy mennyiségekben való vízteleníté­sére szolgáló, egymásban és egymáshoz képest excentrikusan ágyazott, különböző 5 átmérőjű két dobbal ellátott, forgó dob­sajtóra vonatkozik, melynek dobjai kö­zött a sajtolandó anyag növekvő nyomás­nak vettetik alá. Az eddigelé ismert, ily­fajta dobsajtókkal szemben, melyeknél 10 különféle, a jelen találmány tárgyánál is felhasznált berendezések, illetve elrende­zések feltalálhatók, jelen szerkezet azáltal tűnik ki, hogy az egész berendezés, vala­mint ennek részletei a gyakorlati tapasz-15 talatoknak és a sajtolandó anyag, különö­sen a nyers tőzeg különleges tulajdonsá­gainak és sajátosságainak megfe!elően vannak kiképezve és megszerkesztve, oly célból, hogy a gép gazdaságosan nagy tö-20 megteljesítményt adjon. A találmánybeli dobsajtó emellett ak­ként van kiképezve, hogy a dobok, me­lyek közül a külső a belső oldalán, a belső pedig a külső oldalán a vizet átereszti, 25 tengelyeik körül helytálló falak között egy irányban és egyenlő szögsebességgel forognak és a két dob közötti saj tolótér görbe kényszerpályán vezetett, sugár­irányban elmozogható tolattyúk által 30 kamrákra osztatik fel, melyekben a saj­tolandó anyag fokozatosan növekvő nyo­más alatt a kiürítőkészülék felé továbbít­tatik. Ily munkafolyamattal a sajtolandó 35 anyagot, különösen a víztelenítendő, nyers tőzeget igen hatásosan víztelenít, jük, anélkül, hogy előzetes aprításra szük­ség volna vagy erre törekednénk. A taláL mánybeli dobsajtóban való sajtolás alatt az egyenlő szögsebességgel forgó dobok 40 vízáteresztő falain képződő rostanyag­réteg sértetlen marad, miáltal a sajtolási eredményt kedvezően befolyásoló, finom, szűrőhatás áll elő. A rajzon a találmánybeli sajtó vízszln- 45 tes tengelyű foganatosítási alakja van példakép feltüntetve. Az 1. ábra a tengely mentén vett hosszmet­szet, a 2. ábra a sajtolódobok keresztmetszete, a 50 3. ábra oldalnézet; a 4—6. ábrák az adagolóberendezés, illetve ehhez tartozó részeknek nézete, illetve metszetei' a 7. ábra a kiürítőkészülék egy részének 55 nézete és a 8. ábra a tisztítókészülék egy részének nézete. A bemutatott dobsajtó egymásban és egymáshoz képest excentrikusan elrende- 60 zett, vízszintes tengelyen ágyazott, külön­böző átmérőjű (1) és (2) dobokból áll, me­lyek a helytálló, függőleges két (3) oldal­lal között forognak. A külső (1) dob (2, ábra) belső köpenyfelületén vízáteresztő 65 (4) borkolattal, pl. hosszúkás szemű szi­tával van ellátva, melynél a szemek hossz­tengelyei a kerület irányában fekszenek. A szitaszemek oly nagyra vannak vá­lasztva, hogy a kisajtolt víz eltávozhaa- 70 sék. Az (1) dob kellő számú (5) görgőn nyugszik, miknek forgáscsapjai a két (3) oldalfalban vannak megerősítve. Az (5) görgők (6) fogkoszorúkkal vannak el­látva, melyek a külső (1) dobon megerősí- 75 tett (7) fogkoszoriíval kapcsolódnak (1. ábra), miáltal a görgők forgása biztosít-

Next

/
Thumbnails
Contents