90406. lajstromszámú szabadalom • Fáradtgőzinjektor

Megjelent 193Q. évi augusztus lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI Sgg^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 90406. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Fáradtgőzinjektor. Alex. Friedmann cég- Wien. A bejelentés napja 1925. évi február hó 11-ike. Ausztriai elsőbbsége 1924. évi február hó 14-ike. A vasúti mozdonyok kazánjaiban szo­kásos gőzfeszültségeknél tudvalevőleg injektorok segélyével, egyedül fáradt­gőzzel, nem lehet táplálást végezni, ha-5 nem e célra friss kazángőzt kell a fáradt­gőzhöz keverni. A találmány olyan berendezésre vonat­kozik, melynek segélyével az átkapcsolás a frissgőzüzemről a fáradtgőz és frissgőz 10 keverékével való üzemre és megfoirdítva egyszerűbb és biztosabb módon foganato­sítható, mint ahogy az eddig lehetséges volt A rajz példaképpen ezen berendezés 15 foganatosítási példáit ábrázolja és pe­dig: az 1. ábra egy, a berendezéssel ellátott fáradtgőzinjektort mutat, melynél az át­kapcsolás kézzel végzendő, a 20 2. ábra egy ilyen, kézzel működtetendő átkapcsoló másik foganatosítási példáját mutatja, a 3. ábra a berendezést önműködő átkap­csoló alkalmazása mellett ábrázolja és a 25 4. ábra egy ilyen, önműködő átkapcsoló készüléket a friss gőzt beeresztő szervvej kapcsolatban tüntet fel. Az 1. ábrán (1) jelöli a frissgőzfúvókát, (2) a fáradtgőzfúvókát, míg (3) egy, az 30 (1) frissgőzfúvókát körülvevő üreget je­löl, melyből a gőz a (2) fáradtgőzfúvó­kába áramolhatik. (4) és (5) fáradtgőz útját jelöli a (2) fáradtgőzfúvókához, (6) a tápvizet beeresztő és (7) az azt kieresztő 85 csődarabot, míg (8) az iszapot leeresztő csődarabot, (9) az (1) fúvókához vezető frissgőzvezetéket és (10) a friss gőzt az (1) fúvókát körülvevő (3) üregbe vezető ve­zetéket, mely gőz — legcélszerűbben a (3) 40 üregbe való beáramlása előtt — megfele­lően fojtatik, hogy már csökkent nyomás­sal jussán a (2) fúvókába, ill. a (3) üregbe, (11) egy frissgőzvezetéket jelöl, mely a frissgőzt egy (12) üregbe vezeti, melyben egy (13) elzárószerv (dugattyú vagy sze- 45 lep) van elrendezve, mely utóbbi a (11) vezetéken át a (12) üregbe áramló friss­gőz nyomóhatása alatt megemelkedik és ezen mozgását a befelé nyíló (14) elzáró­szervre (szelepre vagy csappantyúra) 50 viszi át, mely utóbbi ezáltal a fáradtgőz számára a (4, 5) utat szabaddá teszi. (15) egy dugattyút jelöl, mely (16) kéziemelő segélyével eltolható és mely egyik vég­helyzetében, a (17)-nél beáramló frissgőz 55 útját a (9) és (10), másik véghelyzetében pedig a (9) és (11) vezetékbe szabaddá teszi. Ha az injektornak csupán frissgőz­zel kell táplálnia, amire pl. a mozdony állása közben vagy lejtőn való lefelé ha- 60 ladásakor van szükség, akkor a (15) át­kapcsoló dugattyút az 1. ábrán feltünte­tett helyzetébe toljuk, amikor is a (Ili­nél beáramló frissgőz a (9) és (10) utat választja és így az injektor az (1) friss- 65 gőzfúvókán átáramló frissgőzzel és a (3) üregből a (2) fáradgőzfúvókába áramló fojtott kazángőzzel fog dolgozni. Mint­hogy ekkor a (11) vezetékben és a (12) üregben, a gőz ezen üregbe való beáram- 70 lásának megakadályozása következtében, nincs túlnyomás, ezért úgy a (13), mint a (14) elzárószerv alsó fészkén nyugszik, a (4) üreg tehát el van zárva az (5) üreg­től és a füstgázok betódulása az injek- 75 torba meg van gátolva, annál inkább, minthogy az (5) üregben uralkodó vá­kuum (szívás) a (14) szelepet fészkére szorítja. Ha fáradtgőz alkalmazásával kell a ka- 80

Next

/
Thumbnails
Contents